Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

30 sierpnia 2018 10:09 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

 

27 lipca 2018 13:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 9 załączników 9

Najnowsza wersja

ZPU.271.19.2018

Przebudowa drogi w ul. Piaskowej w Ząbkach

Ogłoszenie o zamówieniu;

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ);


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – formularz oferty,

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 3 – wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,

Załącznik nr 4 – wzór umowy,

Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

Załącznik nr 6 – przedmiar robót,

Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie