Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

zadanie fakultatywne zadanie obligatoryjne zadanie dla rady jednostki samorządu terytorialnego

ZADANIE OBLIGATORYJNE

3.1 Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała XLIX/278/2006

Rady Miasta Ząbki

z dnia 14 lutego 2006 r.w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.


Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)1), Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się Program współpracy Miasta Ząbki w 2006r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Sławomir Ziemski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104.


Załącznik

Program współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006r.


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) Mieście - rozumie się przez to Miasto Ząbki;

2) Radzie - rozumie się przez to Radę Miasta Ząbki;

3) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miasta Ząbki;

4) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta Ząbki.

§ 2

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanymi dalej „organizacjami pożytku publicznego”, które podejmują działania i realizują zadania Miasta wynikające z odrębnych przepisów, opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.

§ 3

Uchwalając budżet Miasta na 2006 r., Rada rezerwuje w nim środki finansowe na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego.

§ 4

Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z tym, że do zlecenia zadań z zakresu pomocy społecznej stosuje się przepisy o pomocy społecznej.

§ 5

Organizacje pożytku publicznego powinny zapewnić realizację zadań w sposób efektywny, profesjonalny i terminowy.

Rozdział II
Zakres współpracy

§ 6

1. Miasto realizuje zadania własne współpracując z organizacjami pożytku publicznego
w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym:

a) udzielania pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni wynika z problemu alkoholowego,

b) organizowania dożywiania zimowego dla dzieci, dorosłych i osób starszych z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym

c) przeciwdziałania izolacji społecznej rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne poprzez:

- rozwijanie społecznej aktywności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin

- organizowanie imprez integracyjnych,

- udzielanie pomocy rodzicom w sprawowaniu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz wychowaniu, kształceniu, leczeniu i terapii,

- inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej oraz jej prezentację,

d) pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób poprzez:

- organizowanie opieki dla osób starszych, samotnych, chorych lub którym rodzina nie może zapewnić opieki, posiadających skierowanie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach,

- organizowanie opieki i wsparcia dla bezdomnych mężczyzn posiadających skierowanie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach,

2) wspierania organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży;

3) upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poprzez wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych;

4) wspierania rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców Miasta w dyscyplinach: brydż sportowy, piłka koszykowa, piłka nożna i piłka siatkowa;

5) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz tożsamości lokalnej poprzez organizowanie festiwali kulturalnych i warsztatów;

6) wspierania działań w zakresie pomocy charytatywnej;

7) wspierania działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

8) wspierania działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

9) wspomagania działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży;

10) wspierania działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

2. Rozszerzenie wykazu zadań, których realizacja może być powierzona organizacjom pożytku publicznego, może zostać dokonane na wniosek Burmistrza, w drodze zmiany uchwały
w sprawie Programu współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006r.

3. Poza wsparciem finansowym Miasto może udzielać organizacjom pożytku publicznego pomocy w innych formach, a w szczególności w postaci:

1) udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania organizacji pożytku publicznego oraz spotkania otwarte;

2) umożliwienia organizacji pożytku publicznego realizacji przedsięwzięć na terenie miejskich obiektów sportowych (stadionu, boisk szkolnych);

3) promocji działalności organizacji pożytku publicznego w skali makroregionalnej;

4) udzielania rekomendacji współpracującym z Miastem organizacjom pożytku publicznego, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

5) organizowania szkoleń w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji pożytku publicznego.

4. Burmistrz może zwołać forum organizacji pożytku publicznego działających na rzecz realizacji zadań Miasta, na które zapraszani będą przedstawiciele tych organizacji, w celu zebrania ich opinii i wniosków.

Rozdział III
Zasady współpracy

§ 7

1. Ogłaszając otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia lub powierzenia realizacji zadania publicznego Burmistrz powołuje komisję konkursową.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki,

2) Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

3) Sekretarz Miasta Ząbki, przy zadaniach przez niego nadzorowanych,

4) Skarbnik Miasta Ząbki,

5) Przedstawiciel właściwej merytorycznie komisji Rady.

3. W skład komisji konkursowej może wchodzić z głosem doradczym osoba, która w związku z wykonywanym zawodem posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań podlegających konkursowi.

4. W posiedzeniu komisji konkursowej w części dotyczącej otwarcia ofert i ujawnienia ich treści mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych lub podmiotu.

§ 8

1. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza.

2. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

3. Wyniki konkursu podawane są do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu wraz ze zwięzłym opisem zadania.

4. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, uczestnik konkursu może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Burmistrza.

5. Rozpatrzenie wniosku przez Burmistrza następuje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia
i jest ostateczne.

6. Informacje o złożonych wnioskach oraz o odmowie lub o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 9

Organizacja pożytku publicznego ubiegająca się o wsparcie finansowe Miasta musi wykazać
w składanej ofercie udział środków finansowych nie pochodzących z budżetu Miasta, przeznaczonych na realizację zadania publicznego, o którego wsparcie finansowe organizacja pożytku publicznego się ubiega (środki własne).

§ 10

1. Oferta dotycząca wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego, składana przez organizację pożytku publicznego, powinna być przygotowana z uwzględnieniem następujących zasad:

1) ofertę należy opracować w języku polskim;

2) oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej , bez zmieniania układu rubryk formularza;

3) oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania; jeśli któreś pytanie nie dotyczy organizacji pożytku publicznego czy zgłaszanego przez nią projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”);

4) podawane informacje powinny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.

2. Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:

1) kopię statutu, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pożytku publicznego,

2) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie dawniej niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia oferty ważny; wymóg dotyczy podmiotów, które podlegają obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji pożytku publicznego
za 2005r.

3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie pod adresem: Urząd Miasta Ząbki (Kancelaria Ogólna), 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10.

4. Na kopercie należy umieścić:

1) nazwę organizacji pożytku publicznego i jej adres;

2) tytuł zadania;

3) adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”.

5. Oferta dostarczona w inny sposób niż wskazany w ust. 3 (np. telefaksem lub pocztą elektroniczną) albo dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają
w aktach Urzędu i nie będą zwracane organizacjom pożytku publicznego ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.

7. Oferty dostarczone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.

8. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na organizacji pożytku publicznego i żadne okoliczności dotyczące opóźnień wynikających z winy organizacji pożytku publicznego lub poczty, nie będą brane pod uwagę.

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu ponosi organizacja pożytku publicznego.

§ 11

Środki na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego przyznawane są po uchwaleniu budżetu Miasta.

§ 12

Zlecenie przez Miasto organizacji pożytku publicznego realizacji zadania publicznego oraz przekazanie środków z budżetu na ten cel następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej
z tą organizacją według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207), a w przypadku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
- według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545).

Przewodniczący Rady Miasta


Sławomir Ziemski

ZOBACZ TEKSTUstawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (aktualny na dzień 1 września 2005) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96, poz. 874

ZOBACZ TEKSTUstawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (aktualny na dzień 1 września 2005) - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1958)

POBIERZ WZORY DOKUMENTÓW Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

ZADANIA FAKULTATYWNE

3.2 Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności

3.3 Społeczna edukacja w zakresie etyki

3.4 Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej

3.5 Stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi

3.6 Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańcówBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie