Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

ZADANIE OBLIGATORYJNE

(1.1) Opracowanie kart usług świadczonych w samorządzie

ZARZĄDZENIE NR 63/2005

BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

Z DNIA 17 SIERPNIA 2005 R.

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Katalogu Usług

świadczonych w Urzędzie Miasta Ząbki i procedury jego aktualizacji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam obowiązek stosowania Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta Ząbki, zawierającego zestaw kart i wzory wniosków dotyczących usług świadczonych dla klientów Urzędu Miasta w Ząbkach.

§ 2.

Karty Usług wraz z wzorami wniosków znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. W wersji drukowanej karty można otrzymać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ząbki oraz w poszczególnych referatach i na stanowiskach samodzielnych.

§ 3.

Katalog powinien być opracowany i aktualizowany zgodnie z zasadami określonymi
w Procedurze Opracowania i Aktualizacji Katalogu Usług, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Ząbki

Jerzy Boksznajder

ZOBACZ Zarządzenie Burmistrza wraz z Załącznikiem Nr 1

PROCEDURA OPRACOWANIA I AKTUALIZACJI KATALOGU USŁUG

KATALOG USŁUG

KARTY USŁUG DOSTĘPNE SĄ TAKŻE W KANCELARII OGÓLNEJ URZĘDU MIASTA ORAZ W REFERATACH MERYTORYCZNYCH URZĘDU

Referat finansowo - budżetowy

1. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Aktualizacja zeznań podatkowych,

2. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Umorzenie zaległości podatkowych,

3. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Odroczenie terminu płatności podatku,

4. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Rozłożenie podatku na raty,

5. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z podatkiem lokalnym

Urząd Stanu Cywilnego

6. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zgłoszenie urodzenia dziecka i sporządzenie aktu urodzenia,

7. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zawieranie małżeństw i akt małżeństwa,

8. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zgłoszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu,

9. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Transkrypcja (przepisanie) do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,

10. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Odtworzenie aktu stanu cywilnego,

11. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego,

12. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,

13. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Uznanie dziecka,

14. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego,

15. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zwarciem małżeństwa,

16. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

17. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o tym, że rodzice dziecka zawarli związek małżeński

Stanowisko ds. wojskowych i OC

18 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Rejestracja przedpoborowych

19 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Organizacja poboru

20 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza opieki nad członkiem rodziny

21 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe

22 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Przyznanie żołnierzowi należności mieszkaniowej

23 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Uznanie poborowego, żołnierza służby zasadniczej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

24 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Podział nieruchomości

25 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Dzierżawa gruntów gminnych

26 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Nadanie numeru porządkowego posesji

Kancelaria Ogólna

27 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ząbki

Referat Zagospodarowania Przestrzennego

28 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego,

29 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

30 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zgłoszenie działalności gospodarczej,

31 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

32 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,

33 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,

34 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wydawanie odpisów z zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

35 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wydawanie zaświadczeń o aktualnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

36 POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na imprezach odbywających się na świeżym powietrzu,

Referat Spraw Obywatelskich

37. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zameldowanie na pobyt stały

38. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zameldowania na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

39. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy

40. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

41. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wymeldowanie decyzją administracyjną

42. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wymeldowanie z pobytu stałego

43. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące

44. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wydawanie zaswiadczeń z akt ewidencji ludności oraz zaświadczeń o zameldowaniu

45. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów ewidencji ludności

46. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wydawanie dokumentów tożsamości

47. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wydawanie zezwoleń na organizację imprez publicznych i zbiórek przeprowadzanych na terenie miasta

48. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Prowadzenie rejestru wyborców - wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

49. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Sporządzanie informacji okresowych na potrzeby instytucji i ludności

50. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Prowadzenie rejestracji noworodków, zgonów, zmian stanu cywilnego oraz nadawania numerów ewidencyjnych PESEL

ZADANIA FAKULTATYWNE

1.2 Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego

1.3 Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie

(ZADANIE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W URZĘDZIE MIASTA ZĄBKI)

1.4 Utworzenie punktu informacyjnego

1.5 Utworzenie sieci punktów dostępu do internetu/stron samorządowych

1.6 Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniających skuteczny, powszechny dostęp do informacji

1.7 Urząd dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język

1.8 Opracowanie gminnego/powiatowego katalogu firmBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie