Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 stycznia 2009 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenia - 2008

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA

MIASTA ZĄBKI

ROK 2008

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/135/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/106/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania Ząbkowskiej Gazety Samorządowej „Co Słychać?"

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/134/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/133/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/132/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

ZOBACZ Zarządzenie nr 0151/131/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/130/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu i spłat na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/129/08 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19.12.2008 r. w sprawie przydzielenia Pani Grażynie Marzoch lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym położonym w Ząbkach przy ul. Górnośląskiej 4 na czas nieokreślony

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/128/08 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19.12.2008 r. w sprawie przydzielenia Panu Andrzejowi Laseckiemu lokalu socjalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Ząbkach przy ul. Kochanowskiego 49 na czas określony – 12 miesięcy

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/127/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/126/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 09 grudnia 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/125/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 08 grudnia 2008r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu i spłat na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/124/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/123/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/122/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/121/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Ząbki na rok 2009 oraz prognozy łącznej kwoty długu na 2009 rok i informacji o stanie mienia komunalnego

ZAPISZ Zarządzenie Nr 0151/120/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie nr 0151/119/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000€

ZOBACZ Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 €

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik 1 - Wniosek do 5 000 zł

Załącznik 2 - Wniosek o postępowanie do 14 000 €

Załącznik 3 - Formularz oferty

Załącznik 4 - Umowa usługi projektowe _ regulamin

Załącznik 5 - Wzór umowy

Załącznik 6 - Wzór umowy _ ryczałt

Załącznik 7 - Wzór umowy sprzedaży

Załącznik 8 - Wzór umowy zlecenia

Załącznik 9 - Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w celu realizacji

zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 €

Załącznik 10 - Rejestr zamówień

ZOBACZ Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Procedura kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Ząbki - „ Udzielanie zamówień publicznych, zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków ze środków publicznych”

ZOBACZ Załącznik nr 3 do Zarządzenia - Procedura kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Ząbki - „ Rejestry umów”

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/118/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu i spłat na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/117/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/116/08 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/115/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przyznania lokalu zamiennego ofiarom klęski pożaru

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/114/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/113/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 października 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/112/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 października 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych na usługi w zakresie transportu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Ząbkach, w roku szkolnym 2008/2009

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/111/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 października 2008r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu i spłat na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/110/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 października 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na dostawę worków foliowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów, dla potrzeb Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/109/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 października 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów selektywnie zbieranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/108/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/107/08 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 września 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/106/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych w użytkowaniu dla Straży Miejskiej w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/105/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Ząbki z siedzibą w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/104/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18.09.2008 r. w sprawie powołania się Gminnej Komisji Stypendialnej, która będzie prowadziła działalność w bieżącym oraz kolejnych latach szkolnych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151 /103 / 2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową wodociągu w ul. Gen. Maczka w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/102/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 września 2008 roku w sprawie przeprowadzenie kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji procedur dotyczących celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/101/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/100/08 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/99/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/98/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Ząbki.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/97/2008 Burmistrza Miasta Ząbkiz dnia 8 września 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową ulic Cisowa-Wierzbowa-Modrzewiowa oraz dróg w ul. Wyspiańskiego i ul. Sowińskiego w Ząbkach.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/96/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową ogólnie dostępnego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Ząbkach.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/95/2008 Burmistrza Miasta Ząbkiz dnia 1 września 2008 w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych na roboty budowlane pn.:„Dostawa i montaż ścianek dymoszczelnych w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Batorego 37 w Ząbkach”.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/94/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/93/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową chodnika w ulicy Kopernika i drogi w ulicy Torfowej w Ząbkach.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/92/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie powołana stałej Komisji do przyjęcia środków trwałych do użytkowania .

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/91/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/90/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/89/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/88/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych


ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/87/2008 Burmistrz Miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu kont dla budżetu gminy i dla jednostek budżetowych


ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/86/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok


ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/85/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad dotyczących sporządzania sprawozdania finansowego- rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/84/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/83/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.


ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/82/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na roboty budowlane związane termomodernizacją budynków Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 10 i 12 w Ząbkach - II etap

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/81/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/80/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 lipca 2008r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/79/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej rewitalizację Parku Miejskiego dla potrzeb Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/78/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Ząbki ZOBACZ SCHEMAT ORGANIZACYJNY

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/77/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych na usługi w zakresie transportu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Ząbkach, w roku szkolnym 2008/2009.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/76/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do oceny i spisu dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w Referacie Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/75/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do oceny i spisu dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w Referacie Budżetowo-Finansowym Urzędu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/74/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do oceny i spisu dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w Referacie Budżetowo-Finansowym Urzędu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/73/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do oceny i spisu dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/72/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/71/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na roboty budowlane pn.: - "Budowa drogi w ul. I Brygady i ul. Sosnkowskiego w Ząbkach".

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/70/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na roboty budowlane - "Budowa drogi ul. Wysockiego w Ząbkach".

ZOBACZ Zarządzenie nr 0151/69/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 0151/57/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunt stanowiący własność lub będący we władaniu miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie nr 0151/68/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/67/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/66/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nowych stawek czynszu za wynajem lokali komunalnych i użytkowych Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/65/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia.1 lipca 2008 r. w sprawie Instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/64/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie : wprowadzenia „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Ząbki”.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/63/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/62/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/61/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianiowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/60/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/59/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie danych osobowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/57/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunt stanowiący własność lub będący we władaniu miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/56/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: - "Rozbudowa i modernizacja 4 budynków komunalnych przy ul. Orlej i Legionów w Ząbkach - I etap obejmujący budynki przy ul. Legionów 16 i 18 w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/55/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatkó budżetu Miasta Ząki na 2008 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/54/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/53/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 czerwca 2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/52/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 czerwca 2008 w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/51/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetagowym

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/50/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetagowym

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/49/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2008 w sprawie powołania, organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: - „Budowa ciągu pieszo – jezdnego połączenie ulic Legionów z ul. Orlą dz. 28/4 i 31 obręb 3- 04” .

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/48/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: - Budowa nawierzchni w ul. Poniatowskiego – połączenie z ul. Orlą”.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/47/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2008 w sprawie powołania, organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: - „Budowa ulic – Cisowa – Wierzbowa – Modrzewiowa”.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/46/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: - Budowa drogi w ulicy Kościelnej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/45/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: - Wykonanie chodnika w ulicy Narutowicza

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/44/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetagowym

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/43/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: - Dostawa i montaż mebli do klasopracowni wraz z wyposazeniem Sali sportowej do Szkoły Podstawowej filia SP nr 1 przy Kościelnej 2 w Zabkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/42/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 maja 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/41/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 maja 2008r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ząbki obejmującej działkę ewidencyjną nr 2 obr. 120 przy ulicy Batorego 4

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/39/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 05 maja 2008r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/38/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29.04.2008r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w utylizacji wyrobów azbestowych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/37/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych związanych z realizacją dostawy i instalacji sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/36/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówienia publicznego: „Usługa bankowa dotycząca zaciągnięcia w 2008 roku przez Miasto Ząbki kredytu inwestycyjnego długoterminowego: na budowę drogi ul. I Brygady, budowę dróg - ul. Wyspiańskiego i Sowińskiego, budowę drogi I etap ul. Torfowa (Nowa - Klamrowa), budowę ciągu pieszo - jezdnego połączenie ul. Legionów z ul. Orlą dz. 28/4 i 31 obręb 3- 04, budowę drogi - ul. Mokrej, budowę nawierzchni w ul. Poniatowskiego - połączenie z ul. Orlą, budowę ulicy - ul. Sosnowskiego, rozbudowę i modernizację 4 budynków komunalnych przy ul. Orlej i ul. Legionów, Szkoła Podstawowa nr 2 - opracowanie projektu i audytu, remont kapitalny i termomodernizacja oraz wykonanie studium wykonalności (elewacja) - II etap, budowę Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, budowa nowego przedszkola oraz wykonanie studium wykonalności, kompleksową modernizację dróg w Ząbkach (dokumentacja budowlana + rozpoczęcie robót budowlanych w ul. Mączka i ul. Wolności), budowę Szkoły Podstawowej Ząbki Południowe - filia SP-1 z wyposażeniem, wykonanie studium wykonalności oraz zagospodarowanie terenu".

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/35/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na roboty budowlane w zakres których wchodzi: wymiana konstrukcji więźby dachowej wraz ze stropem nad ostatnią kondygnacją użytkową oraz przebudowa komina zawierającego pion spalinowy w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach przy ul. Słowackiego 10.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/34/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiazków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych związanych z realizacją robót budowlanych zwiazanych z budową Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/33/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/32/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/31/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

ZOBACZ Zarz ą dzenie Nr 0151/30/2008 Burmistrza Miasta Z ą bki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie powo ł ania, organizacji, sk ł adu, trybu pracy oraz zakresu obowi ązków cz ł onk ó w komisji przetargowej przy udzieleniu zam ó wie ń publicznych zwi ą zanych z realizacj ą rob ó t budowlanych obejmuj ą cych:

1. Budow ę magistralnej sieci wodoci ą gowej w ul. Rychli ń skiego - Sobieskiego- przej ś cie przez tory PKP do ul. 3-go Maja w Z ą bkach;

2. B udow ę wodoci ągów w ul. Gdy ń skiej oraz ul. Górnośląskiej i ul. Ga ł czy ń skiego w Z ą bkach;

3. Budow ę wodoci ągów w ul. Reymonta, ul. Wyszy ń skiego oraz w ulicach Cisowej, Wierzbowej i Modrzewiowej w Z ą bkach;

4. Budow ę sieci wodoci ą gowych w ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Leszyckiego) i w ul. 3-go Maja (na odcinku od ul. Legion ó w do ul. Wyzwolenia) oraz budowy wodoci ą g ó w w ul. Prusa, oraz ulicach Malczewskiego i Z ł otej w Z ą bkach.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/29/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2007 roku.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/28/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarz ą dzenie Nr 0151/27/2008 Burmistrza Miasta Z ą bki z dnia 02 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, sk ł adu, trybu pracy oraz zakresu obowi ą zk ó w cz ł onk ó w komisji przetargowej przy udzieleniu zam ó wienia publicznego, kt ó rego przedmiotem zam ó wienia s ą roboty budowlane drogowe zwi ą zane z wykonaniem nak ł adki asfaltowej wraz z obni ż eniem kraw ęż nik ó w w miejscach przej ść dla pieszych w ul. 11 Listopada i ul. Starzy ń skiego w Z ą bkach .

ZOBACZ Zarz ą dzenie Nr 0151/26/2008 Burmistrza Miasta Z ą bki z dnia 02 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli kasy

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/25/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/24/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów selektywnie zbieranych odpadów od właścicieli nieruchomości na terenia Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/23/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/22/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/21/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przyznania lokalu socjalnego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/20/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/19/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miasta Ząbki i rozliczania tych zaliczek

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/18/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na usługi w zakresie odbioru i wywozu segregowanych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych na terenia Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/17/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/16/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w ul. Chełmońskiego, ul. Herberta, ul. Niepodległości, ul. Budkiewicza i ul. Żwirki w Ząbkach

ZOBACZ Z arządzenie Nr 0151/15/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej obejmującej rejon ul. Warszawskiej (w ciągu od ul. Dolnej do ul. Zimnej), w ul. Kolejowej i spinki sieci wodociągowych z ul. Jana Pawła II z ul. Batorego w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/14/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 04 lutego 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiazków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na roboty budowlane - Budowa ulicy Skrajnej w Ząbkach - Etap I

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/13/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 04 lutego 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiazków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na usługi w zakresie opracowani dokumentacji projektowo-kosztorysowej magistralnej sieci wodociagowej dla Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/12/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie opłaty za zrzut nieczystości płynnych w zlewni gminnej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/11/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach Pani Jolancie Salak

Zarządzenie Nr 0151/10/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/09/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/08/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/07/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiazków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na roboty budowlane - "Remont kapitalny i termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. batorego 11 w Ząbkach - ETAP II

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/06/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/05/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych:na remont magistralnej sieci wodociągowej w ulicy Jana Pawła II w Ząbkach – wymiana sieci wodociągowej – zaprojektuj i wykonaj

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/04/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/03/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiazków członków komisji przetargowej przy udzielenia zamówienia publicznego: Przewozy transportu zbiorowegona linii komunikacyjnej Ząbki - Warszawa Wileńska ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/02/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówień publicznych: na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/01/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia nowych stawek czynszu za wynajem lokali komunalnych i użytkowych Miasta ZąbkiBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie