Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 kwietnia 2006 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA

UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA

NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ZĄBKI

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali, powinien spełniać następujące wymagania:

1. Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewnia możliwość dalszej realizacji, co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym, systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym w Gminnym planie gospodarki odpadami oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Ząbki.

2. Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający zorganizowanie i uruchomienie, w terminie do 13 października 2006 roku lokalnych/mobilnych punktów odbioru selektywnego odpadów.

3. Dostarczyć właścicielom nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali, do dnia 13 października 2006 roku , określone Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbki urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów.

4. Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na prowadzenie od dnia 13 października 2006 roku, ewidencji przekazanych mu odpadów zebranych selektywnie, obliczenie średniego poziomu selekcji i naliczenie zniżek w opłatach.

5. Posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia przez instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Gminnym planie gospodarki odpadami.

6. W sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Gminnym planie gospodarki odpadami nie zapewniają możliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych.

7. Posiadać możliowości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym .

8. Dostarczyć , w terminie do 13 sierpnia 2006 roku, szczegółową kalkulację kosztów funkcjonowania systemu, która po weryfikacji, będzie stanowiła podstawę do podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat.

9. W terminie miesiąca przekazać Burmistrzowi Miasta Ząbki, wykazy właścicieli nieruchomości, z któymi zawarł umowy, według stanu na dzień 13 października 2005 roku.

10. Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.

BURMISTRZ

MIASTA ZĄBKI

Jerzy Boksznajder

Ząbki, dnia 16.04.2006Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie