Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 września 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Warunki realizacji inwestycji drogowych przez miasto i właścicieli (użytkowników) działek

Ogólne warunki wspólnej realizacji inwestycji drogowych przez Miasto Ząbki oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości

1. Użyte w dalszej treści ogólnych warunków określenia oznaczają:

 • 1) Mieszkańcy - właścicieli lub użytkowników wieczyści nieruchomości położonych przy utwardzanej ulicy;

  2) Miasto - Miasto Ząbki reprezentowane przez jego Burmistrza;

  3) Umowa - umowę partycypacyjną pomiędzy Mieszkańcem/Mieszkańcami a Miastem określającą zasady partycypacji w kosztach utwardzania ulicy.

2. Miasto wykonuje utwardzenie ulic ważnych strategicznie dla komunikacji całego miasta w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

3. Mieszkańcy mają możliwość dobrowolnego przystąpienia do partycypacji w kosztach utwardzenia poprzez podpisanie Umowy i wpłacenie opłaty partycypacyjnej w wysokości 2500 zł od posesji, którą zalicza się na poczet opłaty adiacenckiej.

4. Miasto wykonuje utwardzenie ulic ważnych jedynie dla komunikacji lokalnej w miarę możliwości finansowych oraz na wniosek Mieszkańców.

5. Mieszkańcy ulicy, występując o utwardzenie ulicy mają możliwość partycypacji w kosztach budowy, podpisując umowę/umowy partycypacyjne w trzech wariantach:

   • A. Wariant z ustaloną opłatą partycypacyjną w wysokości 2500 zł od posesji. Mieszkańcy deklarują w umowach uiszczenie opłaty na wezwanie Miasta, gdy Miasto przystąpi do wykonania inwestycji (wpisze realizację inwestycji do budżetu). Miasto zobowiązuje się do zakończenia inwestycji w terminie 12 miesięcy od wniesienia opłat przez wszystkich uczestniczących w budowie Mieszkańców. Inwestycja zostaje wpisana na listę A ulic oczekujących na realizację jeżeli umowy zawrze minimum 80% Mieszkańców. Jeżeli Mieszkańcy nie wpłacą zadeklarowanych kwot na wezwanie Miasta wszystkie umowy z tej ulicy tracą ważność i ulica skreślana jest z listy A. Na wniosek mieszkańców w umowach można zawrzeć notarialne zabezpieczenie pozwalające na egzekucję zadeklarowanych wcześniej opłat (w ten sposób każdy Mieszkaniec ma pewność, że nie zdarzy się sytuacja, że z winy innego Mieszkańca nie dojdzie do realizacji inwestycji.)

    Wariant, w którym mieszkańcy partycypują w kosztach inwestycji w 50%. Mieszkańcy podpisują umowę przedwstępną deklarując w niej zawarcie umowy definitywnej na wezwanie Miasta, gdy Miasto przystąpi do wykonania inwestycji (wpisze realizację inwestycji do budżetu). Po podpisaniu umowy przedwstępnej inwestycja zostaje wpisana na listę B ulic oczekujących na realizację. W umowie definitywnej Miasto zobowiązuje się do zakończenia inwestycji w terminie 12 miesięcy od podpisania przez mieszkańców umowy. Mieszkańcy podpisując umowę definitywną wpłacaj ą zaliczkę w wysokości 1000 zł od posesji, która pokryje koszty przygotowania i przeprowadzenia przetargu. Po przetargu mieszkańcy uzupełniaj ą opłatę do wysokości 50% kosztów inwestycji, jeśli Mieszkańcy nie uzupełnią opłaty umowa rozwiązuje się, a zaliczka ulega przepadkowi w części wykorzystanej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu.

    C. Wariant, w którym mieszkańcy partycypują w kosztach inwestycji w 80%. Mieszkańcy podpisując umowę wpłacaj ą zaliczkę w wysokości 1000 zł od posesji, która pokryje koszty przygotowania i przeprowadzenia przetargu. Po przetargu mieszkańcy uzupełniaj ą opłatę do wysokości 80% kosztów inwestycji, jeśli Mieszkańcy nie uzupełnią opłaty umowa rozwiązuje się, a zaliczka ulega przepadkowi w części wykorzystanej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu. Miasto zobowiązuje się do zakończenia inwestycji w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy.

6. W przypadku opóźnienia wykonania inwestycji Miasto zobowiązuje się do wypłacania Mieszkańcom kar umownych.

7. Miasto umieszcza w budżecie środki na realizację inwestycji w miarę posiadanych środków i uwzględniając obowiązki wynikające z zawartych umów. Środki przewidziane na inwestycje drogowe wydatkowane są w równych częściach na realizacje inwestycji z listy A oraz listy B. Ponadto Miasto musi zarezerwować w budżecie środki na realizację umów zawartych w wariancie C.

8. Mieszkańcy ulic gdzie Miasto nie przystąpiło do wykonania inwestycji w oparciu umowy partycypacyjne zawarte przed dniem 10.09.2003 r., którzy wnieśli już pełną opłatę lub wpłacają wszystkie raty opłaty w terminie mogą wnioskować o zmianę umowy na umowę w wariancie A bez konieczności uzupełniania opłaty do wysokości 2500 zł, lub mogą wycofać wpłacone pieniądze wraz z odsetkami uzyskanymi z tytułu przechowywania kwot na rachunku bankowym.

9. Mieszkańcy partycypujący w budowie, którzy są właścicielami nieruchomości zajętych przez Miasto pod cele publiczne mają możliwość rozliczenia opłat partycypacyjnych poprzez notarialne przeniesienie własności nieruchomości na Miasto.

10. Mieszkańcy partycypujący w budowie, którzy poczynili we własnym zakresie pewne nakłady pracy i materiałów związane z utwardzeniem ulicy i przekazali je do odbioru technicznego przez miasto mają możliwość ubiegania się o zaliczenie tychże nakładów jako części opłaty partycypacyjnej. Wnioski mieszkańców rozstrzyga indywidualnie Burmistrz biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania poniesionych przez mieszkańców nakładów dla celów wykonywanej inwestycji.

11. W przypadku braku infrastruktury podziemnej inwestycja drogowa może być realizowana tylko łącznie z budową tej infrastruktury.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie