Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 października 2019 13:45 | wersja 42 | Ten dokument ma 123 załączniki 123

Uchwały 2019

Uchwała Nr XV / 142/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Ząbki.

Uchwała Nr XV / 141/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła.

Uchwała Nr XV / 140/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr XV / 139/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr XV / 138/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Uchwała Nr XV / 137/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020.

Uchwała Nr XV / 136/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019‑2036.

Uchwała Nr XV / 135/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019.

Uchwała Nr XIV / 134/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019‑2036.
Uchwała Nr XIV / 133/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019.

Uchwała Nr XIII / 132/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych.
Uchwała Nr XIII / 131/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. załącznik
Uchwała Nr XIII / 130/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. załącznik
Uchwała Nr XIII / 129/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. załącznik
Uchwała Nr XIII / 128/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. załącznik
Uchwała Nr XIII / 127/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. załącznik
Uchwała Nr XIII / 126/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. załącznik
Uchwała Nr XIII / 125/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. załącznik
Uchwała Nr XIII / 124/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. załącznik
Uchwała Nr XIII / 123/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
Uchwała Nr XIII / 122/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 10472 z dnia 05.09.2019 r.
Uchwała Nr XIII / 121/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 10471 z dnia 05.09.2019 r.
Uchwała Nr XIII / 120/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 10470 z dnia 05.09.2019 r.
Uchwała Nr XIII / 119/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020.
Uchwała Nr XIII / 118/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostawienia w budżetach szkół działających na terenie Miasta Ząbki środków finansowych przewidzianych na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli w 2019 r. w pełnej wysokości.
Uchwała Nr XIII / 117/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019‑2036.- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 10469 z dnia 05.09.2019 r.
Uchwała Nr XIII / 116/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 10468 z dnia 05.09.2019 r.

Uchwała Nr XII / 115/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019‑2036. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 9818 z dnia 14.08.2019 r.

Uchwała Nr XII / 114 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 9817 z dnia 14.08.2019 r.

Uchwała Nr XI / 113 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 9048 z dnia 19.07.2019 r.

Uchwała Nr XI / 112 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2019 r.

Uchwała Nr XI / 111 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (dz. 1/38)

Uchwała Nr XI / 110 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (dz. 1/37)

Uchwała Nr XI / 109 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 9055 z dnia 19.07.2019 r.

Uchwała Nr XI / 108 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 10160 z dnia 29.08.2019 r.

Uchwała Nr XI / 107 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019‑2036. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 9054 z dnia 19.07.2019 r.

Uchwała Nr XI / 106 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 9053 z dnia 19.07.2019 r.

Uchwała Nr XI / 105 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności oraz o stwierdzenie, że art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty był niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Nr X / 104 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Uchwała Nr X / 103 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019‑2036.

Uchwała Nr X / 102 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 8139 z dnia 2.07.2019 r.

Uchwała Nr X / 101 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 8138 z dnia 2.07.2019 r.

Uchwała Nr X / 100 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za rok 2018.

Uchwała Nr X / 99 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2018.

Uchwała Nr X / 98 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2018.

Uchwała Nr X / 97 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2018.

Uchwała Nr X / 96 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2018.

Uchwała Nr X / 95 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2018.

Uchwała Nr IX / 94 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Uchwała Nr IX / 93 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Uchwała Nr IX / 92 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 9052 z dnia 19.07.2019 r.
Uchwała Nr IX / 91 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z
budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 9816 z dnia 14.08.2019 r.
Uchwała Nr IX / 90 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z
ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 9049 z dnia 19.07.2019 r.
Uchwała Nr IX / 89 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 8135 z dnia 2.07.2019 r.
Uchwała Nr IX / 88 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 10161 z dnia 29.08.2019 r.
Uchwała Nr IX / 87 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu.
Uchwała Nr IX / 86 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu.
Uchwała Nr IX / 85 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu.
Uchwała Nr IX / 84 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr IX / 83 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ząbki na lata 2019-2023. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 9051 z dnia 19.07.2019 r.
Uchwała Nr IX / 82 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019‑2036. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 8137 z dnia 2.07.2019 r.
Uchwała Nr IX / 81 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 8136 z dnia 2.07.2019 r.

Uchwała Nr VIII / 80 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ząbki.

Uchwała Nr VIII / 79 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 5788 z dnia 30.04.2019 r.

Uchwała Nr VIII / 78 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl.

Uchwała Nr VIII / 77 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 5787 z dnia 30.04.2019 r.

Uchwała Nr VIII / 76 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr VIII / 75 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

Uchwała Nr VIII / 74 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 5786 z dnia 30.04.2019 r.

Uchwała Nr VIII / 73 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 9050 z dnia 19.07.2019 r.

Uchwała Nr VII / 72 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.

Uchwała Nr VII / 71 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Ząbki.

Uchwała Nr VII / 70 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 5271 z dnia 18.04.2019 r.

Uchwała Nr VII / 69 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 5270 z dnia 18.04.2019 r.

Uchwała Nr VII / 68 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.na lata 2019-2022.

Uchwała Nr VII / 67 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 5269 z dnia 18.04.2019 r.

Uchwała Nr VII / 66 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

Uchwała Nr VII / 65 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. mapa

Uchwała Nr VII / 64 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. mapa

Uchwała Nr VII / 63 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. mapa

Uchwała Nr VII / 62 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr VII / 61 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr VII / 60 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr VII / 59 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 5785 z dnia 30.04.2019 r.

Uchwała Nr VII / 58 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019.

Uchwała Nr VI / 57 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2019 roku.

Uchwała Nr VI / 56 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. dotycząca wyrażenia stanowiska w sprawie przygotowywanego projektu budowlanego wiaduktu w nad linią kolejową w ciągu ulicy Chełmżyńskiej na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Uchwała Nr VI / 55 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. dotycząca wyrażenia stanowiska w sprawie budowy przystanku kolejowego w rejonie skrzyżowania ulicy Chełmżyńskiej i ulicy Strażackiej na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Uchwała Nr VI / 54 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 3491 z dnia 15.03.2019 r.

Uchwała Nr VI / 53 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr VI / 52 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr VI / 51 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr VI / 50 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr VI / 49 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr VI / 48 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 3490 z dnia 15.03.2019 r.

Uchwała Nr VI / 47 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

Uchwała Nr VI / 46 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036.

Uchwała Nr VI / 45 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019.

Uchwała Nr V / 44 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na rok 2019.

Uchwała Nr V / 43 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na rok 2019.

Uchwała Nr V / 42 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr V / 41 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr V / 40 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr V / 39 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr V / 38 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Uchwała Nr V / 37 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036.

Uchwała Nr V / 36 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019.


Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie