Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 marca 2019 14:03 | wersja 53 | Ten dokument ma 179 załączników 179

Uchwały 2018

Uchwała Nr IV / 35 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Inwestycji

Uchwała Nr IV / 34 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2019.

Uchwała Nr IV / 33 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Ząbkach. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 593 z dnia 11.01.2019 r.

Uchwała Nr IV / 32 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 594 z dnia 11.01.2019 r.

Uchwała Nr IV / 31 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 595 z dnia 11.01.2019 r.

Uchwała Nr IV / 30 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 596 z dnia 11.01.2019 r.

Uchwała Nr IV / 29 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego "Realizacja w Ząbkach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023.

Uchwała Nr IV / 28 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 754 z dnia 15.01.2019 r.

Uchwała Nr IV / 27 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 3489 z dnia 15.03.2019 r.

Uchwała Nr IV / 26 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2019.

Uchwała Nr IV / 25 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała Nr III / 24 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2018 r. w
sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na
lata 2018-2036.
Uchwała Nr III / 23 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie planowanej zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr III / 22 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 13172 z dnia 28.12.2018 r.
Uchwała Nr III / 21 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018 r. w
sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Ząbki do komisji opiniującej
wnioski o nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r.
Uchwała Nr III / 20 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018 r. w
sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Ząbki do Zespołu ds. Ząbkowskiego
Budżetu Obywatelskiego.
Uchwała Nr III / 19 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036.
Uchwała Nr III / 18 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 524 z dnia 10.01.2019 r.
Uchwała Nr III / 17 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018 r. w
sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Ząbki”.
Uchwała Nr III / 16 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018
r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2018.
Uchwała Nr III / 15 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uchwała Nr III / 14 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018 r. w
sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Uchwała Nr II / 13 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Inwestycji.

Uchwała Nr II / 12 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej.
Uchwała Nr II / 11 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej.
Uchwała Nr II / 10 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Uchwała Nr II / 9 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr II / 8 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 592 z dnia 11.01.2019 r.
Uchwała Nr II / 7 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.
Uchwała Nr II / 6 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki.
Uchwała Nr II / 5 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata
2018-2036.
Uchwała Nr II / 4 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
Uchwała Nr I / 3 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ząbki
Uchwała Nr I / 2 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki
Uchwała Nr I / 1 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

Uchwała LXIV / 623 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki.

Uchwała LXIV / 622 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.

Uchwała LXIV / 621 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 12915 z dnia 19.12.2018 r.

Uchwała LXIV / 620 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała LXIV / 619 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 12914 z dnia 19.12.2018 r.

Uchwała LXIV / 618 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018‑2036.

Uchwała LXIV / 617 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Uchwała Nr LXIII / 616 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie rozparzenia skargi na Burmistrza.
Uchwała Nr LXIII / 615 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uchwała Nr LXIII / 614 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażanie zgody na wystąpienie Miasta Ząbki z Lokalnego Centrum Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach poprzez zbycie w drodze sprzedaży wszystkich udziałów przysługujących Miastu.
Uchwała Nr LXIII / 613 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. mapa
Uchwała Nr LXIII / 612 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ząbki.
Uchwała Nr LXIII / 611 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 12913 z dnia 19.12.2018 r.
Uchwała Nr LXIII / 610 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. mapa
Uchwała Nr LXIII / 609 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. mapa
Uchwała Nr LXIII / 608 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr LXIII / 607 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018‑2036.
Uchwała Nr LXIII / 606 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Uchwała Nr LXII / 605 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
Uchwała Nr LXII / 604 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki.
Uchwała Nr LXII / 603 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.
Uchwała Nr LXII / 602 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat.
Uchwała Nr LXII / 601 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Uchwała Nr LXII / 600 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 9792 z dnia 16.10.2018 r., Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.176.2018.MŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2018 r. - Dz.Urz. Woj. Maz. poz. 10452.
Uchwała Nr LXII / 599 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr LXII / 598 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr LXII / 597 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Uchwała Nr LXII / 596 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Uchwała Nr LXII / 595 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 9791 z dnia 16.10.2018 r.
Uchwała Nr LXII / 594 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 9228 z dnia 2.10.2018 r.
Uchwała Nr LXII / 593 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 9966 z dnia 22.10.2018 r.; unieważniona uchwałą Nr 4.61.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2019 r.
Uchwała Nr LXII / 592 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ząbki.
Uchwała Nr LXII / 591 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018‑2027.
Uchwała Nr LXII / 590 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Uchwała LXI / 589 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała LXI / 588 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Uchwała LXI / 587 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 9225 z dnia 2.10.2018 r.
Uchwała LXI / 586 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta
Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 8163 z dnia 27.08.2018 r.
Uchwała LXI / 585 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018‑2027.
Uchwała Nr LXI / 584 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Uchwała Nr LX / 583 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Uchwała Nr LX / 582 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie opracowania i przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki.
Uchwała Nr LX / 581 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej lub zbiorczej kanalizacji ogólnospławnej. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 7871 z dnia 13.08.2018 r.
Uchwała Nr LX / 580 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie niedochodzenia niektórych należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 7870 z dnia 13.08.2018 r.
Uchwała Nr LX / 579 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2027.
Uchwała Nr LX / 578 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.
Uchwała Nr LX / 577 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018/2019.

Uchwała Nr LIX / 576 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego.

Uchwała Nr LIX / 575 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego.

Uchwała Nr LIX / 574 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego.

Uchwała Nr LIX / 573 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 6942 z dnia 09.07.2018 r.

Uchwała Nr LIX / 572 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr LIX / 571 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejon cmentarza przy ul. Piłsudskiego. załącznik

Uchwała Nr LIX / 570 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Miasto Ząbki placówkach wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 7873 z dnia 13.08.2018 r.

Uchwała Nr LIX / 569 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 7872 z dnia 13.08.2018 r.

Uchwała Nr LIX / 568 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach.

Uchwała Nr LIX / 567 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za rok 2017.

Uchwała Nr LIX / 566 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2017.

Uchwała Nr LIX / 565 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej .

Uchwała Nr LIX / 564 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Uchwała Nr LIX / 563 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr LIX / 562 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Uchwała Nr LIX / 561 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.

Uchwała Nr LIX / 560 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Uchwała Nr LIX / 559 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ząbkach. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 6943 z dnia 09.07.2018 r.

Uchwała Nr LVIII / 558 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 7789 z dnia 8.08.2018 r.

Uchwała Nr LVIII / 557 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr LVIII / 556 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr LVIII / 555 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr LVIII / 554 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr LVIII / 553 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr LVIII / 552 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr LVIII / 551 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr LVIII / 550 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr LVIII / 549 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr LVIII / 548 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr LVIII / 547 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr LVIII / 546 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2017.

Uchwała Nr LVIII / 545 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2017.

Uchwała Nr LVIII / 544 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2017.

Uchwała Nr LVII / 543 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Miasta Ząbki.
Uchwała Nr LVII / 542 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia jednego inspektora ochrony danych.
Uchwała Nr LVII / 541 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
Uchwała Nr LVII / 540 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Uchwała Nr LVI / 539 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach
Uchwała Nr LVI / 538 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.
Uchwała Nr LVI / 537 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 6164 z dnia 14.06.2018 r.
Uchwała Nr LVI / 536 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.mapa

Uchwała Nr LVI / 535 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa
Uchwała Nr LVI / 534 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr LVI / 533 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr LVI / 532 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Uchwała Nr LVI / 531 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Uchwała Nr LVI / 530 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka,
Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”.
Uchwała Nr LVI / 529 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018 z
przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
finansowych z tytułu emisji papierów wartościowych.
Uchwała Nr LVI / 528 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
Uchwała Nr LVI / 527 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Uchwała Nr LV / 526 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ząbki – rejon centrum miasta. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 6294 z dnia 19.06.2018 r.
Uchwała Nr LV / 525 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie
przygotowania projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Ząbki.
Uchwała Nr LV / 524 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą wojewódzką nr 629 w zakresie
budowy dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Uchwała Nr LV / 523 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia środków z Funduszu Spójności.
Uchwała Nr LV / 522 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. mapa - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 3144 z dnia 29.03.2018 r.
Uchwała Nr LV / 521 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ząbki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do rady Miasta Ząbki. mapa - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 3146 z dnia 29.03.2018 r.
Uchwała Nr LV/ 520 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
Uchwała Nr LV / 519 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Uchwała Nr LIV/ 518 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa
Uchwała Nr LIV/ 517 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa
Uchwała Nr LIV/ 516 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa
Uchwała Nr LIV/ 515 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. dotycząca wyrażenia stanowiska w sprawie przyspieszenia realizacji ul. Nowo-Ziemowita – przedłużenia Trasy Świętokrzyskiej - na terenie dzielnicy Targówek i miasta Ząbki wraz z budową linii tramwajowej od Dworca Wschodniego do Ząbek oraz zapewnienia dogodnego powiązania ul. Ziemowita z projektowaną Wschodnią Obwodnicą
Śródmieścia Warszawy.
Uchwała Nr LIV/ 514 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach”.
Uchwała Nr LIV/ 513 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 631”.
Uchwała Nr LIV/ 512 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 3145 z dnia 29.03.2018 r.
Uchwała Nr LIV/ 511 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
Uchwała Nr LIV/ 510 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Uchwała LIII/ 509 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół. załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1399 z dnia 12.02.2018 r.

Uchwała LIII/ 508 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych bez dalszego biegu.

Uchwała LIII/ 507 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.

Uchwała LIII/ 506 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Ząbki do komisji opiniującej wnioski o nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe.

Uchwała LIII/ 505 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. mapa

Uchwała LIII/ 504 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.na lata 2018-2021.

Uchwała LIII/ 503 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty, podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Ząbki, za pomocą innego instrumentu płatniczego. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1396 z dnia 12.02.2018 r.

Uchwała LIII/ 502 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018‑2026.

Uchwała LIII/ 501 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie