Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

29 marca 2018 15:05 | wersja 56 | Ten dokument ma 200 załączników 200

Najnowsza wersja

Uchwały 2017

Uchwała LII/500/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2018 roku.

Uchwała LII/499/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2018.

Uchwała LII/498/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1386 z dnia 12.02.2018 r.

Uchwała LII/497/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Uchwała Nr LII/496/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr LI/495/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Uchwała Nr LI/494/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1383 z dnia 12.02.2018 r.

Uchwała Nr LI/493/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ząbki na lata 2018-2022. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1390 z dnia 12.02.2018 r.

Uchwała Nr LI/492/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.

Uchwała Nr LI/491/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr LI/490/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr LI/489/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr LI/488/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr LI/487/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr LI/486/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr LI/485/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr LI/484/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr LI/483/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026.

Uchwała Nr LI/482/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr LI/481/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.

Uchwała Nr LI/480/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. budżetowa Miasta Ząbki na rok 2018.

Uchwała Nr L.479.2017 z dnia 29 listopada zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Dwernickiej i Kochanowskiego w Ząbkach”

Uchwała Nr L.478.2017 z dnia 29 listopada wyrażenie zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonaniu lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała Nr L.477.2017 z dnia 29 listopada w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

Uchwała Nr L.476.2017 z dnia 29 listopada w sprawie dokonania zmian w WPF na lata 2017-2026

Uchwała Nr L.475.2017 z dnia 29 listopada w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu MZ 2017

Uchwała Nr XLIX/474/2017 RMZ w sprawie apelu do NFZ o zawarcie umowy na nocną i świąteczną pomoc medyczną z zakładem opieki zdrowotnej na terenie miasta Ząbki

Uchwała Nr XLIX/473/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1392 z dnia 12.02.2018 r.

Uchwała Nr XLIX/472/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu używania herbu Miasta Ząbki.- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 3147 z dnia 29.03.2018 r.

Uchwała Nr XLIX/471/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Uchwała Nr XLIX/470/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

Uchwała Nr XLIX/469/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach.

Uchwała Nr XLIX/468/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach.

Uchwała Nr XLIX/467/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1394 z dnia 12.02.2018 r.

Uchwała Nr XLIX/466/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach”.

Uchwała Nr XLIX/465/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Ząbki a gminami zainteresowanymi udziałem w projekcie pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Uchwała Nr XLIX/464/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr XLIX/463/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XLIX/462/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XLIX/461/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XLIX/460/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XLIX/459/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała Nr XLIX/458/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 11963 z dnia 13.12.2017 r.

Uchwała Nr XLIX/457/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026.

Uchwała Nr XLIX/456/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XLVIII/ 455 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.
Uchwała Nr XLVIII/ 454 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XLVII/ 453 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Straży Miejskiej.
Uchwała Nr XLVII/ 452 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki.
Uchwała Nr XLVII/ 451 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki.

Uchwała Nr XLVII/ 450/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania.
Uchwała Nr XLVII/ 449 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr XLVII/ 448 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr XLVII/ 447 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr XLVII/ 446 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Uchwała Nr XLVII/ 445 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach.
Uchwała Nr XLVII/ 444 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.
Uchwała Nr XLVII/ 443 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XLVI/ 442 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 8389 z dnia 28.09.2017 r.
Uchwała Nr XLVI/ 441 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 8391 z dnia 28.09.2017 r.
Uchwała Nr XLVI/ 440 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 8388 z dnia 28.09.2017 r.
Uchwała Nr XLVI/ 439 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa
Uchwała Nr XLVI/ 438 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych. mapa
Uchwała Nr XLVI/ 437 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 8390 z dnia 28.09.2017 r.
Uchwała Nr XLVI/ 436 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XLV/ 435 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6604 z dnia 8.08.2017 r.
Uchwała Nr XLV/ 434 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego.
Uchwała Nr XLV/ 433 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Uchwała Nr XLV/ 432 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny nieruchomości gruntowych.
Uchwała Nr XLV/ 431 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr XLV/ 430 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr XLV/ 429 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr XLV/ 428 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr XLV/ 427 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
Uchwała Nr XLV/ 426 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.
Uchwała Nr XLV/ 425 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Uchwała Nr XLV/ 424 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Ząbki do projektu pn. „Kreatywny
uczeń – innowacyjna szkoła”.
Uchwała Nr XLV/ 423 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2017.
Uchwała Nr XLV/ 422 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta
TAKrodzina.pl.
Uchwała Nr XLV/ 421 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w
wieku do lat 5. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6676 z dnia 10.08.2017 r.
Uchwała Nr XLV/ 420 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie czasu
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz
w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6603 z dnia 8.08.2017 r.
Uchwała Nr XLV/ 419 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
Uchwała Nr XLV/ 418 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności.
Uchwała Nr XLV/ 417 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Ząbki do projektu pn. „Mazowieccy
Liderzy e-Administracji”.
Uchwała Nr XLV/ 416 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki pomocy
rzeczowej.
Uchwała Nr XLV/ 415 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6675 z dnia 10.08.2017 r. - zmieniona uchwałą XLVI/442/2017 z dnia 31.08.2017 r.
Uchwała Nr XLV/ 414 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Jerzego
Popiełuszki w Ząbkach i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Ząbkach. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6602 z dnia 8.08.2017 r.
Uchwała Nr XLV/ 413 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w
Ząbkach i Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6601 z dnia 8.08.2017 r.
Uchwała Nr XLV/ 412 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6674 z dnia 10.08.2017 r.
Uchwała Nr XLV/ 411 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XLIV/ 410 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2017 r.
Uchwała Nr XLIV/ 409 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego apelu do organów Powiatu Wołomińskiego o większą aktywność inwestycyjną na terenie Miasta Ząbki.
Uchwała Nr XLIV/ 408 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6473 z dnia 2.08.2017 r.
Uchwała Nr XLIV/ 407 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6600 z dnia 8.08.2017 r.
Uchwała Nr XLIV/ 406 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6472 z dnia 2.08.2017 r.
Uchwała Nr XLIV/ 405 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6599 z dnia 8.08.2017 r.
Uchwała Nr XLIV/ 404 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. załącznik
Uchwała Nr XLIV/ 403 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. załącznik
Uchwała Nr XLIV/ 402 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Uchwała Nr XLIV/ 401 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Uchwała Nr XLIV/ 400 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Ząbki, a miastem
stołecznym Warszawa, dotyczącej projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Uchwała Nr XLIV/ 399 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Ząbki, a miastem
stołecznym Warszawa, dotyczącej projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Uchwała Nr XLIV/ 398 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za rok 2016.
Uchwała Nr XLIV/ 397 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6471 z dnia 2.08.2017 r.
Uchwała Nr XLIV/ 396 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.
Uchwała Nr XLIV/ 395 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2016.
Uchwała Nr XLIV/ 394 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2016.
Uchwała Nr XLIV/ 393 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2016.
Uchwała Nr XLIV/ 392 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2016.

Uchwała Nr XLII/ 391 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6470 z dnia 2.08.2017 r.
Uchwała Nr XLII/ 390 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6468 z dnia 2.08.2017 r.
Uchwała Nr XLII/ 389 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6673 z dnia 10.08.2017 r.
Uchwała Nr XLII/ 388 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6469 z dnia 2.08.2017 r.
Uchwała Nr XLII/ 387 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6598 z dnia 8.08.2017 r.
Uchwała Nr XLII/ 386 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018, zmieniona uchwałą Nr XLIV/ 408 /2017 z dnia 29.06.2017 r. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6466 z dnia 2.08.2017 r.
Uchwała Nr XLII/ 385 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie
udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na
realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego
w Ząbkach”.
Uchwała Nr XLII/ 384 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie
udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na
realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania wraz z odwodnieniem
ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach”.
Uchwała Nr XLII/ 383 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania.
Uchwała Nr XLII/ 382 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6467 z dnia 2.08.2017 r.
Uchwała Nr XLII/ 381 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.
Uchwała Nr XLII/ 380 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2017-2020.

Uchwała Nr XLI/ 379 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ząbki na lata 2016-2023. załącznik

Uchwała Nr XLI/ 378 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XLI/ 377 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.

Uchwała Nr XLI/ 376 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XL/375/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3608 z dnia 11.04.2017 r.

Uchwała Nr XL/374/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu. załącznik

Uchwała Nr XL/373/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. załącznik

Uchwała Nr XL/372/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. załącznik

Uchwała Nr XL/371/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3607 z dnia 11.04.2017 r.

Uchwała Nr XL/370/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. załącznik nr 1, załącznik nr 2; - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3606 z dnia 11.04.2017 r.

Uchwała Nr XL/369/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Uchwała Nr XL/368/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.

Uchwała Nr XL/367/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIX/366/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie apelu do właściwych organów administracji rządowej o przygotowanie rozwiązań prawnych mających na celu pomoc gminom, których znacząca część mieszkańców płaci podatki na rzecz gmin niebędących miejscem ich stałego zamieszkania.

Uchwała Nr XXXIX/365/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3605 z dnia 11.04.2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/364/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

Uchwała Nr XXXIX/363/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/362/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/361/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/360/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/359/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/358/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Uchwała Nr XXXIX/356/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVIII/354/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3006 z dnia 29.03.2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII/353/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr XXXVIII/352/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3002 z dnia 29.03.2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3003 z dnia 29.03.2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej.
Uchwała Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Uchwała Nr XXXVIII/348/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Uchwała Nr XXXVIII/347/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr XXXVIII/346/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXVIII/345/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”.
Uchwała Nr XXXVIII/344/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3005 z dnia 29.03.2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVII/341/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXVII/340/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXVII/339/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVII/338/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVII/337/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXVII/336/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXVII/335/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXVII/334/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXVII/333/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.

Uchwała Nr XXXVII/332/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3004 z dnia 29.03.2017 r.

Uchwała Nr XXXVII/331/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Pliki do pobrania

 

29 marca 2017 15:32 | wersja 12 | Ten dokument ma 48 załączników 48

Najnowsza wersja

Uchwały 2017

Uchwała Nr XXXIX/366/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie apelu do właściwych organów administracji rządowej o przygotowanie rozwiązań prawnych mających na celu pomoc gminom, których znacząca część mieszkańców płaci podatki na rzecz gmin niebędących miejscem ich stałego zamieszkania.

Uchwała Nr XXXIX/365/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Ząbki.

Uchwała Nr XXXIX/364/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

Uchwała Nr XXXIX/363/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/362/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/361/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/360/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/359/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/358/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Uchwała Nr XXXIX/356/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVIII/354/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na obszarze Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3006 z dnia 29.03.2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/353/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr XXXVIII/352/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3002 z dnia 29.03.2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3003 z dnia 29.03.2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej.
Uchwała Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Uchwała Nr XXXVIII/348/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Uchwała Nr XXXVIII/347/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr XXXVIII/346/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXVIII/345/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”.
Uchwała Nr XXXVIII/344/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3005 z dnia 29.03.2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVII/341/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXVII/340/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXVII/339/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVII/338/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVII/337/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXVII/336/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXVII/335/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXVII/334/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXVII/333/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.

Uchwała Nr XXXVII/332/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3004 z dnia 29.03.2017 r.

Uchwała Nr XXXVII/331/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie