Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 lipca 2017 16:23 | wersja 29 | Ten dokument ma 98 załączników 98

Najnowsza wersja

Uchwały 2017

Uchwała Nr XLIV/ 410 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2017 r.
Uchwała Nr XLIV/ 409 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego apelu do organów Powiatu Wołomińskiego o większą aktywność inwestycyjną na terenie Miasta Ząbki.
Uchwała Nr XLIV/ 408 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018.
Uchwała Nr XLIV/ 407 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki.
Uchwała Nr XLIV/ 406 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
Uchwała Nr XLIV/ 405 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała Nr XLIV/ 404 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr XLIV/ 403 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr XLIV/ 402 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Uchwała Nr XLIV/ 401 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Uchwała Nr XLIV/ 400 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Ząbki, a miastem
stołecznym Warszawa, dotyczącej projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Uchwała Nr XLIV/ 399 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Ząbki, a miastem
stołecznym Warszawa, dotyczącej projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Uchwała Nr XLIV/ 398 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za rok 2016.
Uchwała Nr XLIV/ 397 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.
Uchwała Nr XLIV/ 396 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.
Uchwała Nr XLIV/ 395 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2016.
Uchwała Nr XLIV/ 394 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2016.
Uchwała Nr XLIV/ 393 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2016.
Uchwała Nr XLIV/ 392 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2016.

Uchwała Nr XLII/ 391 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Uchwała Nr XLII/ 390 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XLII/ 389 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XLII/ 388 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XLII/ 387 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach.
Uchwała Nr XLII/ 386 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018.
Uchwała Nr XLII/ 385 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie
udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na
realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego
w Ząbkach”.
Uchwała Nr XLII/ 384 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie
udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na
realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania wraz z odwodnieniem
ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach”.
Uchwała Nr XLII/ 383 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania.
Uchwała Nr XLII/ 382 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.
Uchwała Nr XLII/ 381 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.
Uchwała Nr XLII/ 380 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2017-2020.

Uchwała Nr XLI/ 379 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ząbki na lata 2016-2023. załącznik

Uchwała Nr XLI/ 378 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XLI/ 377 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.

Uchwała Nr XLI/ 376 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XL/375/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3608 z dnia 11.04.2017 r.

Uchwała Nr XL/374/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu. załącznik

Uchwała Nr XL/373/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. załącznik

Uchwała Nr XL/372/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. załącznik

Uchwała Nr XL/371/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3607 z dnia 11.04.2017 r.

Uchwała Nr XL/370/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. załącznik nr 1, załącznik nr 2; - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3606 z dnia 11.04.2017 r.

Uchwała Nr XL/369/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Uchwała Nr XL/368/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.

Uchwała Nr XL/367/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIX/366/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie apelu do właściwych organów administracji rządowej o przygotowanie rozwiązań prawnych mających na celu pomoc gminom, których znacząca część mieszkańców płaci podatki na rzecz gmin niebędących miejscem ich stałego zamieszkania.

Uchwała Nr XXXIX/365/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3605 z dnia 11.04.2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/364/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

Uchwała Nr XXXIX/363/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/362/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/361/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/360/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/359/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/358/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Uchwała Nr XXXIX/356/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVIII/354/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3006 z dnia 29.03.2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII/353/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr XXXVIII/352/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3002 z dnia 29.03.2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3003 z dnia 29.03.2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej.
Uchwała Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Uchwała Nr XXXVIII/348/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Uchwała Nr XXXVIII/347/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr XXXVIII/346/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXVIII/345/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”.
Uchwała Nr XXXVIII/344/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3005 z dnia 29.03.2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVII/341/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXVII/340/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXVII/339/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVII/338/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVII/337/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXVII/336/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXVII/335/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXVII/334/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXVII/333/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.

Uchwała Nr XXXVII/332/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3004 z dnia 29.03.2017 r.

Uchwała Nr XXXVII/331/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie