Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 marca 2017 12:19 | wersja 13 | Ten dokument ma 48 załączników 48

Najnowsza wersja

Uchwały 2017


Uchwała Nr XL/375/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.

Uchwała Nr XL/374/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu. (ul.Nowa)

Uchwała Nr XL/373/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Wigury)

Uchwała Nr XL/372/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Batorego)

Uchwała Nr XL/371/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

Uchwała Nr XL/370/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XL/369/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Uchwała Nr XL/368/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.

Uchwała Nr XL/367/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIX/366/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie apelu do właściwych organów administracji rządowej o przygotowanie rozwiązań prawnych mających na celu pomoc gminom, których znacząca część mieszkańców płaci podatki na rzecz gmin niebędących miejscem ich stałego zamieszkania.

Uchwała Nr XXXIX/365/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Ząbki.

Uchwała Nr XXXIX/364/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

Uchwała Nr XXXIX/363/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/362/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/361/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/360/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/359/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXIX/358/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Uchwała Nr XXXIX/356/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVIII/354/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na obszarze Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3006 z dnia 29.03.2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/353/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr XXXVIII/352/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3002 z dnia 29.03.2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3003 z dnia 29.03.2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej.
Uchwała Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Uchwała Nr XXXVIII/348/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Uchwała Nr XXXVIII/347/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr XXXVIII/346/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXVIII/345/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”.
Uchwała Nr XXXVIII/344/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3005 z dnia 29.03.2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVII/341/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXVII/340/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXVII/339/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVII/338/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVII/337/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXVII/336/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXVII/335/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXVII/334/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXVII/333/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.

Uchwała Nr XXXVII/332/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3004 z dnia 29.03.2017 r.

Uchwała Nr XXXVII/331/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie