Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 września 2016 10:06 | wersja 51 | Ten dokument ma 123 załączniki 123

Najnowsza wersja

Uchwały 2016

Uchwała Nr XXX/267/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na współdziałanie Miasta Ząbki z Powiatem Wołomińskim przy
realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach”.
Uchwała Nr XXX/266/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Miasta Ząbki z Powiatem Wołomińskim przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Legionów w Ząbkach”.
Uchwała Nr XXX/265/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2016 r. w sprawie
dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata
2016-2024.
Uchwała Nr XXX/264/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2016 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

Uchwała Nr XXIX/263/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 7617 z dnia 23.08.2016 r.
Uchwała Nr XXIX/262/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.
Uchwała Nr XXIX/261/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

Uchwała Nr XXVIII / 260 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. załącznik
Uchwała Nr XXVIII / 259 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. załącznik
Uchwała Nr XXVIII / 258 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. załącznik
Uchwała Nr XXVIII / 257 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu. załącznik
Uchwała Nr XXVIII / 256 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
Uchwała Nr XXVIII / 255 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie
dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata
2016-2024.
Uchwała Nr XXVIII / 254 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

Uchwała Nr XXVII / 253 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2016 r.
Uchwała Nr XXVII / 252 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach.
Uchwała Nr XXVII / 251 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
rozpatrzenia skarg na działalność komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach.
Uchwała Nr XXVII / 250 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego .
Uchwała Nr XXVII / 249 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy
najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego .
Uchwała Nr XXVII / 248 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki. -załącznik
Uchwała Nr XXVII / 247 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie
zadań własnych gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 7618 z dnia 23.08.2016 r.
Uchwała Nr XXVII / 246 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A.
Uchwała Nr XXVII / 245 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 6991 z dnia 21.07.2016 r.
Uchwała Nr XXVII / 244 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.
Uchwała Nr XXVII / 243 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Ząbkach za rok 2015.
Uchwała Nr XXVII / 242 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w
Ząbkach za rok 2015.
Uchwała Nr XXVII / 241 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok
2015.
Uchwała Nr XXVII / 240 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta
Ząbki za rok 2015.
Uchwała Nr XXVII / 239 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta Ząbki za rok 2015.

Uchwała Nr XXVI / 238 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2016/2017.

Uchwała Nr XXVI / 237 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 5508 z dnia 21.06.2016 r.

Uchwała Nr XXVI / 236 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 5507 z dnia 21.05.2016 r.

Uchwała Nr XXVI / 235 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 5508 z dnia 21.05.2016 r.

Uchwała Nr XXVI / 234 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXVI / 233 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXVI / 232 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXVI / 231 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2016-2023.

Uchwała Nr XXVI / 230 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie współdziałania międzygminnego w zakresie przeprowadzenia postępowania na zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału.

Uchwała Nr XXVI / 229 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.

Uchwała Nr XXVI / 228 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

Uchwała Nr XXV / 227 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3.

Uchwała Nr XXV / 226 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2016-2019.

Uchwała Nr XXV / 225 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Uchwała Nr XXV / 224 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXV / 223 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXV / 222 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXV / 221 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach.- załączniki - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 5504 z dnia 21.06.2016 r.

Uchwała Nr XXV / 220 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach. - załączniki załączniki - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 5503 z dnia 21.06.2016 r.

Uchwała Nr XXV / 219 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących podejmowania wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w szczególności w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych, ekonomicznych, społecznych, infrastrukturalnych i środowiskowych.

Uchwała Nr XXV / 218 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej.

Uchwała Nr XXV / 217 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.

Uchwała Nr XXV / 216 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

Uchwała Nr XXIV / 215 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Samorządów Polskich”.

Uchwała Nr XXIV / 214 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon cmentarza przy ulicy Piłsudskiego.

Uchwała Nr XXIV / 213 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

Uchwała Nr XXIV / 212 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki.

Uchwała Nr XXIV / 211 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ulicy Szpitalnej.

Uchwała Nr XXIV / 210 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejonu ograniczonego ulicami Andersena, Calineczki, Baśniową i Mazowiecką, mapa - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 6990 z dnia 21.07.2016 r.

Uchwała Nr XXIV / 209 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki

Uchwała Nr XXIV / 208 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w Ząbkach. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 4887 z dnia 24.05.2016 r.

Uchwała Nr XXIV / 207 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXIV / 206 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 4886 z dnia 24.05.2016 r.

Uchwała Nr XXIV / 205 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

Uchwała Nr XXIII / 204 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ulicy Radzymińskiej. mapa- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3488 z dnia 14.04.2016 r.

Uchwała Nr XXIII / 203 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przekazania organowi właściwemu skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki.

Uchwała Nr XXIII / 202 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3489 z dnia 14.04.2016 r.

Uchwała Nr XXIII / 201 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach załącznik - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3487 z dnia 14.04.2016 r.

Uchwała Nr XXIII / 200 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 199 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 198 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 197 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 196 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 195 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 194 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 193 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 192 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 191 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr XXIII / 190 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXIII / 189 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXIII / 188 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXIII / 187 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

Uchwała Nr XXIII / 186 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na przebudowę ulicy Szpitalnej w Ząbkach.

Uchwała Nr XXIII / 185 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na przebudowę chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Skorupki w Ząbkach.

Uchwała Nr XXIII / 184 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3486 z dnia 14.04.2016 r.

Uchwała Nr XXIII / 183 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3485 z dnia 14.04.2016 r.

Uchwała Nr XXIII / 182 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3484 z dnia 14.04.2016 r.

Uchwała Nr XXIII / 181 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/498/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 2580 z dnia 15.03.2016 r.

Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 2579 z dnia 15.03.2016 r.

Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 2578 z dnia 15.03.2016 r.

Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3483 z dnia 14.04.2016 r.

Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 7663 z dnia 26.08.2016 r.

Uchwała Nr XXI / 175 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3.

Uchwała Nr XXI / 174 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2016 r.

Uchwała Nr XXI / 173 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1097 z dnia 4.02.2016 r.

Uchwała Nr XXI / 172 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1096 z dnia 4.02.2016 r.

Uchwała Nr XXI / 171 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

Uchwała Nr XXI / 170 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXI / 169 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr XXI / 168 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr XXI / 167 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 2577 z dnia 15.03.2016 r.

Uchwała Nr XXI / 166 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie