Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 kwietnia 2016 14:53 | wersja 15 | Ten dokument ma 56 załączników 56

Najnowsza wersja

Uchwały 2016

Uchwała Nr XXIV / 215 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Samorządów Polskich”.

Uchwała Nr XXIV / 214 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon cmentarza przy ulicy Piłsudskiego.

Uchwała Nr XXIV / 213 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

Uchwała Nr XXIV / 212 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki.

Uchwałą Nr XXIV / 211 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ulicy Szpitalnej.

Uchwała Nr XXIV / 210 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejonu ograniczonego ulicami Andersena, Calineczki, Baśniową i Mazowiecką,

Uchwała Nr XXIV / 209 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki

Uchwała Nr XXIV / 208 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w Ząbkach.

Uchwała Nr XXIV / 207 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXIV / 206 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.

Uchwała Nr XXIV / 205 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

Uchwała Nr XXIII / 204 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ulicy Radzymińskiej. mapa- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3488 z dnia 14.04.2016 r.

Uchwała Nr XXIII / 203 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przekazania organowi właściwemu skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki.

Uchwała Nr XXIII / 202 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3489 z dnia 14.04.2016 r.

Uchwała Nr XXIII / 201 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach załącznik - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3487 z dnia 14.04.2016 r.

Uchwała Nr XXIII / 200 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 199 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 198 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 197 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 196 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 195 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 194 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 193 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 192 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr XXIII / 191 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr XXIII / 190 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXIII / 189 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXIII / 188 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXIII / 187 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

Uchwała Nr XXIII / 186 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na przebudowę ulicy Szpitalnej w Ząbkach.

Uchwała Nr XXIII / 185 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na przebudowę chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Skorupki w Ząbkach.

Uchwała Nr XXIII / 184 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3486 z dnia 14.04.2016 r.

Uchwała Nr XXIII / 183 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3485 z dnia 14.04.2016 r.

Uchwała Nr XXIII / 182 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3484 z dnia 14.04.2016 r.

Uchwała Nr XXIII / 181 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/498/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 2580 z dnia 15.03.2016 r.

Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 2579 z dnia 15.03.2016 r.

Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 2578 z dnia 15.03.2016 r.

Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3483 z dnia 14.04.2016 r.

Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

Uchwała Nr XXI / 175 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3.

Uchwała Nr XXI / 174 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2016 r.

Uchwała Nr XXI / 173 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1097 z dnia 4.02.2016 r.

Uchwała Nr XXI / 172 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1096 z dnia 4.02.2016 r.

Uchwała Nr XXI / 171 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

Uchwała Nr XXI / 170 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXI / 169 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr XXI / 168 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr XXI / 167 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 2577 z dnia 15.03.2016 r.

Uchwała Nr XXI / 166 / 2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie