Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 marca 2015 13:49 | wersja 8 | Ten dokument ma 14 załączników 14

Najnowsza wersja

Uchwały - 2015

Uchwała Nr V / 55 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach

Uchwała Nr V / 54 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach.

Uchwała Nr V / 53 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o. w Ząbkach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Nr V / 52 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

Uchwała Nr V / 51 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki.

Uchwała Nr V / 50 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z toalety miejskiej zlokalizowanej na ternie Parku Miejskiego im. Michała Szuberta w Ząbkach.

Uchwała Nr V / 49 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej na terenie Parku Miejskiego im. Michała Szuberta w Ząbkach.

Uchwała Nr V / 48 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej i ustanowienie służebności gruntowej.

Uchwała Nr V / 47 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr V / 46 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr V / 45 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr V / 44 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Miasta Ząbki.

Uchwała Nr V / 43 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej.

Uchwała Nr V / 42 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr V / 41 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021.

Uchwała Nr V / 40 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Uchwała Nr V / 39 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr IV / 38 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Uchwała Nr IV / 37 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr IV / 36 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych.

Uchwała Nr IV / 35 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2015 r.

Uchwała Nr IV / 34 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie nadania imienia Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Ząbkach.

Uchwała Nr IV / 33 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy rondu.- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1339 z dnia 18.02.2015 r.

Uchwała Nr IV / 32 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1338 z dnia 18.02.2015 r.

Uchwała Nr IV / 31 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w zakresie współwłasności nieruchomości Gminy Ząbki.

Uchwała Nr IV / 30 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr IV / 29 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr IV / 28 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr IV / 27 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr IV / 26 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021.

Uchwała Nr IV / 25 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie