Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2015 13:31 | wersja 30 | Ten dokument ma 110 załączników 110

Najnowsza wersja

Uchwały - 2015

Uchwała Nr XI/ 109 /2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Uchwała Nr XI/ 108 /2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji. - załącznik nr 1, załącznik nr 2 i 3, załącznik nr 4

Uchwała Nr XI/ 107 /2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji. -załącznik nr 1, załącznik nr 2 i 3, załącznik nr 4

Uchwała Nr XI/ 106 /2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2015/2016.

Uchwała Nr XI/ 105 /2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki.

Uchwała Nr XI/ 104 /2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XI/ 103 /2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

Uchwała Nr XI/ 102 /2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XI/ 101 /2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XI/ 100 /2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XI/ 99 /2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. załącznik

Uchwała Nr XI/ 98 /2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Uchwała Nr XI/ 97 /2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

Uchwała Nr XI/ 96 /2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Uchwała Nr X/95/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat.

Uchwała Nr X/94/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach.

Uchwała Nr X/93/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2015 r.

Uchwała Nr X/92/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach.

Uchwała Nr X/91/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o. o. w Ząbkach w związku z referendum ogólnokrajowym

Uchwała Nr X/90/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr X/89/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr X/88/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2014.

Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2014.

Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2014.

Uchwała Nr X/83/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok.

Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr IX/81/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych.

Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o.na lata 2015-2018.

Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta w sprawie zwrotu kwot udziału właścicieli nieruchomości w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Uchwała Nr VII / 65 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Uchwała Nr VII / 64 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr VII / 63 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

Uchwała Nr VII / 62 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Uchwała Nr VI / 61 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej na terenie Parku Miejskiego im. Michała Szuberta w Ząbkach.

Uchwała Nr VI / 60 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

Uchwała Nr VI / 59 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica II. załącznik nr 1, załącznik nr 2

Uchwała Nr VI / 58 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.

Uchwała Nr VI / 57 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

Uchwała Nr VI / 56 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Uchwała Nr V / 55 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach

Uchwała Nr V / 54 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach.

Uchwała Nr V / 53 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o. w Ząbkach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 3025 z dnia 1.04.2015 r.

Uchwała Nr V / 52 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

Uchwała Nr V / 51 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 3024 z dnia 1.04.2015 r.

Uchwała Nr V / 50 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z toalety miejskiej zlokalizowanej na ternie Parku Miejskiego im. Michała Szuberta w Ząbkach. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 2926 z dnia 30.03.2015 r.

Uchwała Nr V / 49 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej na terenie Parku Miejskiego im. Michała Szuberta w Ząbkach. - zmieniona uchwałą Nr VI/61/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

Uchwała Nr V / 48 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej i ustanowienie służebności gruntowej. - załącznik

Uchwała Nr V / 47 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr V / 46 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr V / 45 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr V / 44 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Miasta Ząbki.

Uchwała Nr V / 43 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej.

Uchwała Nr V / 42 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 3447 z dnia 14.04.2015 r.

Uchwała Nr V / 41 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 3446 z dnia 14.04.2015 r.

Uchwała Nr V / 40 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Uchwała Nr V / 39 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr IV / 38 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 4310 z dnia 7.05.2015 r.

Uchwała Nr IV / 37 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 4308 z dnia 7.05.2015 r.

Uchwała Nr IV / 36 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 4309 z dnia 7.05.2015 r.

Uchwała Nr IV / 35 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2015 r.

Uchwała Nr IV / 34 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie nadania imienia Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Ząbkach.

Uchwała Nr IV / 33 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy rondu. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1339 z dnia 18.02.2015 r.

Uchwała Nr IV / 32 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1338 z dnia 18.02.2015 r.

Uchwała Nr IV / 31 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w zakresie współwłasności nieruchomości Gminy Ząbki.

Uchwała Nr IV / 30 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr IV / 29 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr IV / 28 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr IV / 27 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr IV / 26 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021.

Uchwała Nr IV / 25 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie