Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 stycznia 2015 15:09 | wersja 76 | Ten dokument ma 170 załączników 170

Najnowsza wersja

Uchwały - 2014

Sesja III

Uchwała Nr III / 24 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2015 r.

Uchwała Nr III / 23 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich wysokości.

Uchwała Nr III / 22 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2015.

Uchwała Nr III / 21 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej Nr 2.

Uchwała Nr III / 20 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej Nr 1.

Uchwała Nr III / 19 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki.

Uchwała Nr III / 18 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach”.

Uchwała Nr III / 17 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Uchwała Nr III / 16 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr III / 15 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Sesja II

Uchwała Nr II / 14 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr II / 13 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych.

Uchwała Nr II / 12 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021.

Uchwała Nr II / 11 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014 r. budżetowa Miasta Ząbki na rok 2015.

Uchwała Nr II / 10 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr II / 9 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Sesja I

Uchwała Nr I / 8 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr I / 7 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Uchwała Nr I / 6 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Inwestycji,

Uchwała Nr I / 5 / 2014 Rady Miasta Ząbki dnia1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej,

Uchwała Nr I / 4 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej,

Uchwała Nr I / 3 /2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

Uchwała Nr I / 2 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ząbki,

Uchwała Nr I / 1 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru

Sesja LXIII

Uchwała Nr LXIII / 597 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Uchwała Nr LXIII / 596 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Uchwała Nr LXIII / 595 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała Nr LXIII / 594 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Ząbki na lata 2014-2020.

Uchwała Nr LXIII / 593 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

Uchwała Nr LXIII / 592 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2014-2023”.

Uchwała Nr LXIII / 591 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr LXIII / 590 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Sesja LXII

Uchwała Nr LXII / 589 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Uchwała Nr LXII / 588 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2014 roku.

Uchwała Nr LXII / 587 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2014-2020.

Uchwała Nr LXII / 586 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych.

Uchwała Nr LXII / 585 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała Nr LXII / 584 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr LXII / 583 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr LXII / 582 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej.

Uchwała intencyjna Nr LXII / 581 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. intencyjna w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr LXII / 580 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Uchwała Nr LXII / 579 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia lasu charakteru lasu ochronnego.

Uchwała Nr LXII / 578 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejon cmentarza parafialnego przy ul.Piłsudskiego. załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

Uchwała Nr LXII / 577 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności.

Uchwała Nr LXII / 576 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr LXII / 575 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Sesja LXI

Uchwała Nr LXI / 574 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 9888 z dnia 28.10.2014 r.

Uchwała Nr LXI / 573 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów korzystania z Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego – Krytej Pływalni w Ząbkach.

Uchwała Nr LXI / 572 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 9887 z dnia 28.10.2014 r.

Uchwała Nr LXI / 571 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 213 z dnia 12.01.2015 r.

Uchwała Nr LXI / 570 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr LXI / 569 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr LXI / 568 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr LXI / 567 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr LXI / 566 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Uchwała Nr LXI / 565 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na modernizację chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Skorupki.

Uchwała Nr LXI / 564 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr LXI / 563 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Sesja LX

Uchwała Nr LX / 562 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 9886 z dnia 28.10.2014 r.

Uchwała Nr LX / 561 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 9885 z dnia 28.10.2014 r.

Uchwała Nr LX / 560 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola.

Uchwała Nr LX / 559 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej.

Uchwała Nr LX / 558 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr LX / 557 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok.

Sesja LIX

Uchwała Nr LIX / 556 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr LIX / 555 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok.

Sesja LVIII

Uchwała Nr LVIII / 554 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 8356 z dnia 10.09.2014 r.

Uchwała Nr LVIII / 553 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 8354 z dnia 10.09.2014 r.

Uchwała Nr LVIII / 552 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 8355 z dnia 10.09.2014 r.

Uchwała Nr LVIII / 551 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 8204 z dnia 02.09.2014 r.

Uchwała Nr LVIII / 550 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr LVIII / 549 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr LVIII / 548 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania gruntu.

Uchwała Nr LVIII / 547 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr LVIII / 546 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr LVIII / 545 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok.

Sesja LVII

Uchwała Nr LVII / 544 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego.

Uchwała Nr LVII / 543 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 6487 z dnia 4.07.2014 r.

Uchwała Nr LVII / 542 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 6591 z dnia 9.07.2014 r.

Uchwała Nr LVII / 541 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 6590 z dnia 9.07.2014 r.

Uchwała Nr LVII / 540 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 6589 z dnia 9.07.2014 r.

Uchwała Nr LVII / 539 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr LVII / 538 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o., jako wkładu niepieniężnego (aportu) Miasta Ząbki – prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej w Ząbkach.

Uchwała Nr LVII / 537 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 6588 z dnia 9.07.2014 r.

Uchwała Nr LVII / 536 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok.

Uchwała Nr LVII / 535 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2013.

Uchwała Nr LVII / 534 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2013.

Uchwała Nr LVII / 533 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2013.

Uchwała Nr LVII / 532 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ząbki za 2013 rok.

Sesja LVI

Uchwała Nr LVI/531/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 6510 z dnia 7.07.2014 r.

Uchwała Nr LVI/530/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2014/2015.

Uchwała Nr LVI/529/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr LVI/528/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr LVI/527/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr LVI/526/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr LVI/525/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr LVI/524/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego protest przeciwko działaniom zmierzającym do budowy instalacji do termicznego przetwarzania odpadów na terenie Elektrociepłowni Kawęczyn.

Uchwała Nr LVI/523/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na remont drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Ząbkach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Leszyckiego i Norwida do ul. Szpitalnej.

Uchwała Nr LVI/522/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. ”Przeprowadzenie weryfikacji oznaczenia użytków w zakresie gruntów zabudowanych oraz utworzenia baz danych obejmujących dane geometryczne o użytkach i konturach klasyfikacyjnych dla obszaru gminy Ząbki z wyłączeniem z zakresu weryfikacji terenów zamkniętych”.

Uchwała Nr LVI/521/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 6587 z dnia 9.07.2014 r.

Uchwała Nr LVI/520/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Uchwała Nr LVI/519/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy rondu. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 6486 z dnia 4.07.2014 r.

Sesja LV

Uchwała Nr LV/518/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ząbkach. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz.6022 z dnia 17.06.2014 r.

Uchwała Nr LV/517/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016.

Uchwała Nr LV/516/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

Uchwała Nr LV/515/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr LV/514/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

Uchwała Nr LV/513/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ząbki.

Uchwała Nr LV/512/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

Uchwała Nr LV/511/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2014-2017.

Uchwała Nr LV/510/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz.6023 z dnia 17.06.2014 r.

Uchwała Nr LV/509/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr LV/508/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr LV/507/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Sesja LIV

Uchwała Nr LIV/506/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego

Uchwała Nr LIV/505/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego

Uchwała Nr LIV/504/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokaluna czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego

Uchwała Nr LIV/503/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 4725 z dnia 8.05.2014 r.

Uchwała Nr LIV/502/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr LIV/501/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr LIV/500/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LIV/499/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania„ na lata 2014 – 2020. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 4723 z dnia 8.05.2014 r.

Uchwała Nr LIV/498/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr LIV/497/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie Programu ochrony środowiska dla Miasta Ząbki na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem perspektywy do 2021 r.

Uchwała Nr LIV/496/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 11‑go Listopada, Rychlińskiego i Szpitalnej w Ząbkach

Uchwała Nr LIV/495/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta TAKrodzina.pl

Uchwała Nr LIV/494/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o. w Ząbkach w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 4724 z dnia 8.05.2014r.

Uchwała Nr LIV/493/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

Uchwała Nr LIV/492/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na remont drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Ząbkach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Leszyckiego i Norwida do ul. Szpitalnej.

Uchwała Nr LIV/491/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr LIV/490/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Uchwała Nr LIV/489/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

Sesja LIII

Uchwała Nr LIII/488/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Inwestycyjnej na rok 2014.

Uchwała Nr LIII/487/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej na rok 2014.

Uchwała Nr LIII/486/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. gospodarczych i komunalnych na rok 2014.

Uchwała Nr LIII/485/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2014.

Uchwała Nr LIII/484/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała Nr LIII/483/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr LIII/482/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. - zmieniona uchwałą LV/516/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r.

Uchwała Nr LIII/481/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.- uchylona uchwałą LIV/501/2014 z dnia 3.04.2014r.

Uchwała Nr LIII/480/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr LIII/479/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

Uchwała Nr LIII/478/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na remont drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Ząbkach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Leszyckiego i Norwida oraz Szpitalnej.- zmieniona uchwałą LIV/492/2014 z dnia 3.04.2014r.

Uchwała Nr LIII/477/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada, Rychlińskiego i Szpitalnej w Ząbkach. - zmieniona uchwałą LIV/496/2014 z dnia 3.04.2014r.

Uchwała Nr LIII/476/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr LIII/475/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Sesja LII

Uchwała Nr LII/474/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 1910 z dnia 3.03.2014r.;

Uchwała Nr LII/473/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 1909 z dnia 3.03.2014r.;

Uchwała Nr LII/472/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie dokonania regulaminów korzystania z Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego – Krytej Pływalni w Ząbkach. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 1349 z dnia 11.02.2014 r.

Uchwała Nr LII/471/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr LII/470/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Uchwała Nr LII/469/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Budżetu na rok 2014.

Uchwała Nr LII/468/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ząbki do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o. oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o.

Uchwała Nr LII/467/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 1477 z dnia 17.02.2014r.;

Uchwała Nr LII/466/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 2020 z dnia 5.03.2014r.;

Uchwała Nr LII/465/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej komisji do spraw Referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach.

Uchwała Nr LII/464/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr LII/463/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 1908 z dnia 3.03.2014r.; uchylona uchwałą 8.104.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 marca 2014 roku.

Uchwała Nr LII/462/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr LII/461/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie