Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 maja 2014 15:18 | wersja 26 | Ten dokument ma 43 załączniki 43

Najnowsza wersja

Uchwały - 2014

Sesja LIV

Uchwała Nr LIV/506/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego

Uchwała Nr LIV/505/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego

Uchwała Nr LIV/504/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokaluna czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego

Uchwała Nr LIV/503/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 4725 z dnia 8.05.2014 r.

Uchwała Nr LIV/502/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr LIV/501/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr LIV/500/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LIV/499/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania„ na lata 2014 – 2020. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 4723 z dnia 8.05.2014 r.

Uchwała Nr LIV/498/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr LIV/497/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie Programu ochrony środowiska dla Miasta Ząbki na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem perspektywy do 2021 r.

Uchwała Nr LIV/496/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 11‑go Listopada, Rychlińskiego i Szpitalnej w Ząbkach

Uchwała Nr LIV/495/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta TAKrodzina.pl

Uchwała Nr LIV/494/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o. w Ząbkach w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 4724 z dnia 8.05.2014r.

Uchwała Nr LIV/493/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

Uchwała Nr LIV/492/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na remont drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Ząbkach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Leszyckiego i Norwida do ul. Szpitalnej.

Uchwała Nr LIV/491/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr LIV/490/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Uchwała Nr LIV/489/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. LIV/489/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

Sesja LIII

Uchwała Nr LIII/488/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Inwestycyjnej na rok 2014.

Uchwała Nr LIII/487/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej na rok 2014.

Uchwała Nr LIII/486/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. gospodarczych i komunalnych na rok 2014.

Uchwała Nr LIII/485/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2014.

Uchwała Nr LIII/484/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała Nr LIII/483/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr LIII/482/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

Uchwała Nr LIII/481/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.- uchylona uchwałą LIV/501/2014 z dnia 3.04.2014r.

Uchwała Nr LIII/480/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr LIII/479/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

Uchwała Nr LIII/478/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na remont drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Ząbkach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Leszyckiego i Norwida oraz Szpitalnej.- zmieniona uchwałą LIV/492/2014 z dnia 3.04.2014r.

Uchwała Nr LIII/477/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada, Rychlińskiego i Szpitalnej w Ząbkach. - zmieniona uchwałą LIV/496/2014 z dnia 3.04.2014r.

Uchwała Nr LIII/476/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr LIII/475/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Sesja LII

Uchwała Nr LII/474/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 1910 z dnia 3.03.2014r.;

Uchwała Nr LII/473/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 1909 z dnia 3.03.2014r.;

Uchwała Nr LII/472/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie dokonania regulaminów korzystania z Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego – Krytej Pływalni w Ząbkach. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 1349 z dnia 11.02.2014 r.

Uchwała Nr LII/471/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr LII/470/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Uchwała Nr LII/469/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Budżetu na rok 2014.

Uchwała Nr LII/468/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ząbki do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o. oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o.

Uchwała Nr LII/467/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 1477 z dnia 17.02.2014r.;

Uchwała Nr LII/466/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 2020 z dnia 5.03.2014r.;

Uchwała Nr LII/465/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej komisji do spraw Referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach.

Uchwała Nr LII/464/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr LII/463/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2014r. poz. 1908 z dnia 3.03.2014r.; uchylona uchwałą 8.104.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 marca 2014 roku.

Uchwała Nr LII/462/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

Uchwała Nr LII/461/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie