Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 sierpnia 2015 10:32 | wersja 27 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwały - 2010

ZOBACZ Uchwała Nr III / 22 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 57 poz.1867 z dnia 15.04.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr III / 21 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rat nieuiszczonej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

ZOBACZ Uchwała Nr III / 20 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

ZOBACZ Uchwała Nr III / 19 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

ZOBACZ Uchwała Nr III / 18 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 57 poz.1866 z dnia 15.04.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr III / 17 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr II / 16 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego

ZOBACZ Uchwała Nr II / 15 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Uchwała Nr II / 14 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr II/ 13 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, uchylona uchwałą Nr XV/103/2011 z dnia 4.08.2011r.

ZOBACZ Uchwała Nr II/ 12 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej, zmieniona uchwałą Nr XXIV/188/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22.02.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr II/ 11 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Gospodarczych i Komunalnych, zmieniona uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22.02.2012 r., Nr XVII/122/2011 i VI/43/2011.

ZOBACZ Uchwała Nr II/ 10 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Inwestycyjnej, zmieniona uchwałą Nr XXIV/190/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22.02.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr II/ 9 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu, zmieniona uchwałą XXII/81/2011 z 14.06.2011r.,uchwałą Nr IX/56/2011 z dnia 26.04.2011r.

ZOBACZ Uchwała Nr II / 8 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

ZOBACZ Uchwała Nr I / 7 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr I / 6 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ząbkach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

ZOBACZ Uchwała Nr I / 5 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011r. nr 28 poz.923 z dnia 03.03.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr I / 4 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ząbki - uchylona uchwałą Nr XLV/415/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 października 2013 r.

ZOBACZ Uchwała Nr I / 3 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Uchwała nr I / 2 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

ZOBACZ Uchwała Nr I / 1 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki


ZOBACZ Uchwała Nr LXII/477/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała LXII/476/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

ZOBACZ Uchwała LXII/475/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.

ZOBACZ Uchwała Nr LXII/ 474 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Uchwała Nr LXI/ 473 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

ZOBACZ Uchwała Nr LXI/ 472 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

ZOBACZ Uchwała Nr LXI/ 471 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Uchwała Nr LXI / 470 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ząbkach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmieniona uchwałą Nr I/6/2010 z dnia 2.12.2010r.

ZOBACZ Uchwała LXI / 469 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013

ZOBACZ Uchwała Nr LXI / 468 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Rad ą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmieniona uchwałą Nr I/5/2010 z dnia 2.12.2010r. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 28 poz.920 z dnia 03.03.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LX / 467 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach. uchylona uchwałą Nr XXXVI/207/2012 Rady Miasta Ząki z dnia 17.04.2012r.

ZOBACZ Uchwała Nr LX / 466 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

ZOBACZ Uchwała Nr LX / 465 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych.

ZOBACZ Uchwała Nr LX / 464 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

ZOBACZ Uchwała Nr LX / 463 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie.

ZOBACZ Uchwała Nr LX / 462 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

ZOBACZ Uchwała Nr LX / 461 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr LIX / 460 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. F. Kleeberga w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr LIX / 459 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.

ZOBACZ Uchwała Nr LIX / 458 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr LIX / 457 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

ZOBACZ Uchwała nr LIX/ 456 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr LVIII / 455 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

ZOBACZ Uchwała nr LVIII/ 454 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr LVII/453/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o., zmieniona uchwałą Nr LIX/459/2010 z 28.09.2010r.

ZOBACZ Uchwała Nr LVII/452/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wołomińskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania powiatowymi drogami publicznymi na terenie Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr LVII / 451 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmieniona uchwałą Nr LVIII 455/2010 z dnia 31.08.2010, uchwałą Nr LIX/457/2010 z dnia 28.09.2010r. oraz uchwałą Nr LXI/472/2010 z dnia 3.11.2010r., uchylona uchwałą Nr III/20/2010 z dnia 28.12.2010r.

ZOBACZ Uchwała nr LVII/ 450 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała nr LVII/ 449 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 448 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 213 poz.7196 z dnia 20.12.2010 r.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 447 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia dopłat do 1m 3 wody , 1m 3 ścieków bytowych oraz opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dostarczanej wody lub ilości odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w Mieście Ząbki.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 446 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 445 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 444 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 213 poz.7195 z dnia 20.12.2010 r.- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 213 poz.7195 z dnia 20.12.2010 r.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 443 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad finansowania publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 213 poz.7194 z dnia 20.12.2010 r.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 442 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 3. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 213 poz.7193 z dnia 20.12.2010 r.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 441 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz wykonania planu finansowego niektórych miejskich jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze., zmieniona uchwałą Nr XVI/106/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. i uchwałą Nr XVIII/130/2011 z dnia 27 października 2011 r.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 440 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 439 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

ZOBACZ Uchwała nr LVI/ 438 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr LV / 437 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.- zmieniona uchwałą Nr LVI/439/2010 z dnia 3.08.2010r.

ZOBACZ Uchwała Nr LV / 436 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2010

ZOBACZ Uchwała Nr LIV / 435 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej.

ZOBACZ Uchwała Nr LIV / 434 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na działalność oświatową.

ZOBACZ Uchwała Nr LIV / 433 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta Ząbki na lata 2010-2013., uchylona uchwałą Nr XII/69/2011 z dnia 14.06.2011r.

ZOBACZ Uchwała Nr LIV/ 432 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod stację uzdatniania wody.

ZOBACZ Uchwała Nr LIV / 431 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała Nr LIV / 430 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów Gminy Ząbki w nieruchomościach położonych przy ul. Legionów 16 i ul. Legionów 18.

ZOBACZ Uchwała Nr LIV/429/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 3. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 213 poz.7193 z dnia 20.12.2010 r., zmieniona uchwałą Nr LVI/442/2010 z dnia 3.08.2010r.

ZOBACZ Uchwała Nr LIV / 428 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

ZOBACZ Uchwała Nr LIV / 427 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 426 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarczej.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 425 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 160 poz.3992 z dnia 06.09.2010 r.; zmieniona uchwałą nr XXIX/230/2012 z 10.07.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 424 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Publicznego Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 160 poz.3991 z dnia 06.09.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 423 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości znajdującej się w gminnym zasobie Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 422 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/353/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 421 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty na zbycie nieruchomości gruntowej., uchylona uchwałą nr LIX/458/2010 z 28.09.2010r.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 420 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2007 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 419 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/308/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 418 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 417 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 416 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 415 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 160 poz.3990 z dnia 06.09.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 414 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz.3877 z dnia 29.03.2013 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 413 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2009.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 412 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2009.

ZOBACZ Uchwała Nr LII / 411 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 410 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 409 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki,

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 408 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki,

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 407 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 406 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2010 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz.2291 z dnia 22.02.2013 r. ,

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 405 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wezwania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do podjęcia działań w celu modernizacji i budowy trasy przebiegu ulicy Nowo-Ziemowita w Warszawie od granicy Miasta Ząbki poprzez Kijowską i Ziemowita do Trasy Mostu świętokrzyskiego,

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 404/ 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu pomocy rzeczowej z budżetu Miasta Ząbki na dofinansowanie zadania polegającego na remoncie chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 634 w Ząbkach (ul. Piłsudskiego),

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 403/ 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2009,

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 402 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Ząbki na dofinansowanie zadania zakupu inwestycyjnego powiatu Wołomińskiego polegającego na budowie drogi powiatowej w Ząbkach – ul.Batorego (II etap),

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 401 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 122 poz.2702 z dnia 21.06.2010 r.,

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 400 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 105 poz.2056 z dnia 25.05.2010 r.,

ZOBACZ Uchwała Nr LI / 399 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 105 poz.2055 z dnia 25.05.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr L / 398 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 136 poz.3206 z dnia 14.07.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr L / 397 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 136 poz.3205 z dnia 14.07.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr L / 396 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz określenia granic ich obwodów - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 136 poz.3204 z dnia 14.07.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr L / 395 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przekształcenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 77 poz.1215 z dnia 17.04.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr L / 394 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 136 poz.3203 z dnia 14.07.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr L / 393 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 136 poz.3202 z dnia 14.07.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr L / 392 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rat niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości

ZOBACZ Uchwała Nr L / 391 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 136 poz.3201 z dnia 14.07.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/390/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 100 poz.1865 z dnia 19.05.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/389/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 100 poz. 1864 z dnia 19.05.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/388/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/387/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu, zmieniona uchwałą Nr III/19/2010 z dnia 28.12.2010r., zmieniona uchwałą Nr LXI/473/2010 z dnia 3 listopada 2010r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/386/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie