Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lutego 2014 13:18 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwały - 2004

ZOBACZ Uchwała XXX/154/2004 z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2004 rok

ZOBACZ Uchwała XXX/153/2004 z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała XXIX/152/2004 z dnia 18 listopada 2004 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ząbki

ZOBACZ Uchwała XXIX/151/2004 z dnia 18 listopada 2004 w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Ząbki do złożenia sprawozdania z realizacji spraw zawartych w stanowiskach Rady Miasta

ZOBACZ Uchwała XXIX/150/2004 z dnia 18 listopada 2004 w sprawie stanowiska odnośnie odwołania kierownictwa Miejskiego Zakładu Kmunalnego

ZOBACZ Uchwała XXIX/149/2004 z dnia 18 listopada 2004 w sprawie zobowiązania Przewodniczącego Rady Miasta do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

ZOBACZ Uchwała XXVIII/148/2004 z dnia 28 października 2004 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

ZOBACZ Uchwała XXVII/147/2004 z dnia 14 października 2004 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Ząbki pośmiertnie ks. Jerzemu Popiełuszce

ZOBACZ Uchwała XXVII/146/2004 z dnia 14 października 2004 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała XXVII/145/2004 z dnia 14 października 2004 w sprawie przyjęcia kryteriów hierarchizacji zadań inwestycyjnych oraz punktowania tych zadań na potrzeby Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004 - 2008

ZOBACZ Uchwała XXVII/144/2004 z dnia 14 października 2004 w sprawie nadania nazwy ulicy

ZOBACZ Uchwała XXVII/143/2004 z dnia 14 października 2004 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXVII/142/2004 z dnia 14 października 2004 w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na rzecz zakładu Energetycznego warszawa Teren S.A. z siedzibą w Warszawie

ZOBACZ Uchwała XXVII/141/2004 z dnia 14 października 2004 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gminnych nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała XXVII/140/2004 z dnia 14 października 2004 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gminnych nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała XXVII/139/2004 z dnia 14 października 2004 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała XXVI/138/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała XXVI/137/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

ZOBACZ Uchwała XXVI/136/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych na rzecz Parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXVI/135/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych nieruchomości stanowiącej własność Parafii pod wezwaniem Św.Trójcy w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXVI/134/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia przetargu na obsługę bankową budżetu Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała XXVI/133/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała XXVI/132/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

ZOBACZ Uchwała 131/XXV/04 z dnia 8 lipca 2004 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału w niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej pod gminną drogę publiczną

ZOBACZ U chwała 130/XXV/04 z dnia 8 lipca 2004 w sprawie sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału w niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej pod gminną drogę publiczną

ZOBACZ U chwała 129/XXV/04 z dnia 8 lipca 2004 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości pod gminną drogę publiczną

ZOBACZ U chwała 128/XXV/04 z dnia 8 lipca 2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Ząbkach

ZOBACZ U chwała 127/XXV/04 z dnia 8 lipca 2004 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Miasta Ząbki z powiatmi i innymi gminami Województwa Mazowieckiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu eMazowsze

ZOBACZ U chwała 126/XXV/04 z dnia 8 lipca 2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2004

ZOBACZ U chwała 125/XXV/04 z dnia 8 lipca 2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2004 z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. Skorupki w Ząbkach

ZOBACZ U chwała 124/XXIV/04 z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie sprostowania błędu w uchwale 90/XVIII/03 w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki

ZOBACZ U chwała 123/XXIV/04 z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

ZOBACZ U chwała 122/XXIV/04 z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie Programu współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 r.

ZOBACZ U chwała 121/XXIV/04 z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała 120/XXIV/04 z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku

ZOBACZ Uchwała 119/XXIV/04 z dnia 22 czerwca 2004w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

ZOBACZ U chwała 118/XXIV/04 z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.

ZOBACZ Uchwała nr 117/XXIII/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 95

ZOBACZ Uchwała nr 116/XXIII/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 95

ZOBACZ Uchwała nr 115/XXIII/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gminnej na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych

ZOBACZ Uchwała nr 114/XXIII/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Ząbki umowy z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach" oraz zgody na danie zabezpieczenia, w formie weksla "in blanco", prawidłowej realizacji tego przedsięwzięcia

ZOBACZ Uchwała nr 113/XXIII/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie określenia założeń, zasad i trybu opracowywania wieloletnich programów inwestycyjnych Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała nr 112/XXIII/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Zakładu Komunalnego

ZOBACZ Uchwała nr 111/XXIII/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie rozpatrzenia skragi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała nr 110/XXIII/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego i faktycznych wydatków ponoszonych na lokal, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni

ZOBACZ Uchwała nr 109/XXII/04 z dnia 23 kwietnia w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki, zmieniona uchwałą Nr XLIV/244/2005, uchwałą Nr XIV/93/2007, uchwałą Nr XV/111/2007, uchwałą Nr XXV/148/2008, uchwałą Nr XXXVI / 260 / 2009, uchwałą Nr XLI / 311 / 2009, uchwałą NrXLIX / 389 / 2010 i uchwałą Nr XLIII / 400 / 2013.

ZOBACZ Uchwała Nr 108/XXI/04 z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gminnych nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr 107/XXI/04 z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gminnej na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych

ZOBACZ Uchwała Nr 106/XXI/04 z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach

UCHYLONA Uchwała Nr 105/XX/04 z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie programu realizacji inwestycji utwardzenia ulicy Powstańców.

Uchwała Nr 104/XXI/04 z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr 103/XX/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2004 rok.

Uchwała Nr 102/XX/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwszy i drugi kwartał 2004 roku

Uchwała Nr 101/XX/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze darowizny

Uchwała Nr 100/XX/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze darowizny

Uchwała Nr 99/XX/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

UCHYLONA Uchwała Nr 98/XX/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie naruszenia prawa przez Burmistrza Miasta Ząbki

Uchwała Nr 97/XX/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta Ząbki

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie