Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 lipca 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Tablica ogłoszeń

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

w dniu 20 kwietnia 2011 r.

ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na dofinansowanie następujących zadań

WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Konkurs na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. (16 500,00)

W roku 2010 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży - 85 700,00 zł.

ZOBACZ PROTOKÓŁ

ZOBACZ WYKAZ UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA NA RATY W I - IV KWARTALE 2010r. ORAZ ZOBACZ WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2010 ROKU

Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), Urząd Miasta Ząbki informuje: W dniu 27 maja 2011 r. wpłynęła oferta Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręgu Mazowieckiego, Koła Nr 61 w Ząbkach, mającego status organizacji pożytku publicznego na realizację zadania: Wspierania działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych.

Projektem przedstawionym do dofinansowania kwotą 4 000,00 zł jest zorganizowanie i przeprowadzenie we wrześniu br. autokarowej wycieczki połączonej z zawodami wędkarskimi dla członków Koła Nr 61 PZW w Ząbkach.

ZOBACZ ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA

Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), Urząd Miasta Ząbki informuje: W dniu 24 maja 2011 r. wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO ZĄBKI, mającej status organizacji pożytku publicznego na realizację zadania: Wspierania działań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Projektem przedstawionym do dofinansowania kwotą 2 400,00 zł jest zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 28.06 – 05.07.2011 r. letniego wyjazdu szkoleniowego dla szesnastu członków klubu.

ZOBACZ ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA

PEŁNOMOCNIK DS. WSPÓŁPRACY

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

/-/ Krzysztof Krajewski

W dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. przeprowadzany jest na terenie kraju Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. Nr 47, poz. 277) spisem objęte są osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania (OZZ) , pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Zgodnie z metodą przeprowadzenia spisu ludności, osoby zamieszkujące /przebywające w obiektach zbiorowego zakwaterowania spisane będą przy wykorzystaniu aplikacji internetowej przez właścicieli, administratorów lub zarządców tych obiektów bądź wyznaczone przez nich osoby. W związku z tym zostanie udostępniona Państwu na stronie internetowej http://form.spis.gov.pl/ozz aplikacja umożliwiająca przekazanie danych przez Internet.

W aplikacji należy wypełnić część adresową obiektu oraz 6 pytań dotyczących każdej z osób zamieszkałych/przebywających w obiekcie. Zwracamy uwagę, że spisem objęte będą osoby mieszkające lub przebywające w obiekcie w dniu 31 marca 2011 r. przez okres 3 miesięcy lub dłużej. Wyjątkiem są obiekty dla osób bezdomnych, samotnych kobiet w ciąży lub z małymi dziećmi – osoby przebywające w tych obiektach spisujemy bez względu na długość ich pobytu. W spisie należy ująć również osoby, które zameldowały się w obiekcie po 1 stycznia 2011 r. na pobyt stały (obiekt jest ich jedynym miejscem zamieszkania, ale okres zamieszkiwania jest krótszy niż 3 miesiące).

Spis w obiektach zbiorowego zakwaterowania zostanie przeprowadzony w terminie od 16 maja do 15 czerwca 2011 r.

NSP’2011 - Apel do mieszkańców

W związku z przeprowadzanym Narodowym Spisem Powszechnym 2011 Budynków i Mieszkań, Gminne Biuro Spisowe w Ząbkach przypomina o obowiązku dokonania spisu osób zamieszkujących na terenie miasta.

Fakt ten wynika z ustawy o NSP z dnia 29.06.1995r. Każdy z mieszkańców może dokonać samospisu przez internet, bądź za pośrednictwem rachmistrza, którego wiarygodność można potwierdzić w Urzędzie Miasta Ząbki.

Niedopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności.

Państwa dane powierzone rachmistrzowi objęte są tajemnicą statystyczną i ochronie danych osobowych, do zachowania których obowiązany jest rachmistrz. Dane te są wykorzystywane tylko do celów statystycznych.

Proszę zatem o przychylność i pomoc w ciężkiej pracy rachmistrzów.

Spełnijmy wszyscy swój obowiązek.

Gminne Biuro Spisowe.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

w dniu 20 kwietnia 2011 r.

ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na dofinansowanie następujących zadań

WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

WARUNKI KONKURSU

1. Konkurs na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. (16 500,00)

W roku 2010 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży - 85 700,00 zł.

POBIERZ WZÓR OFERTY - Nowy wzór

POBIERZ LISTA UCZESTNIKÓW WYJAZDU

POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA (ROZLICZENIA) - Stary wzór

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

w dniu 16 grudnia 2010 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miasta Ząbki w roku 2011 w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz inne podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 i 25a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - na dofinansowanie prowadzenia pozaszkolnej świetlicy edukacyjno - terapeutycznej (wysokość środków jest prognozowana)

ZOBACZ PROTOKÓŁ

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

w dniu 16 grudnia 2010 r.

ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie następujących zadań (wysokość środków jest prognozowana)

ZOBACZ PROTOKÓŁ

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach od 07.12.2010 r. Do 05.01.2011 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomości położoną w Ząbkach, ul. Pogodnej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18/11, z obrębu 0001-01-01 o pow. 0,1444 ha objętą księgę nr WA1W/00009574/9. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołana Uchwałą Nr XXIX/202/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 07.08.2008 r. - pok. 22 Urzędu Miasta Wywieszono dnia: 07.12.2010 r. Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Ząbki ______________________________________ O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach od 07.12.2010 r. Do 05.01.2011 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomości położoną w Ząbkach, ul. Pogodnej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18/27, z obrębu 0001-01-01 o pow. 0,0975 ha objętą księgę nr WA1W/00009588/0. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołana Uchwałą Nr XXIX/202/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 07.08.2008 r. - pok. 22 Urzędu Miasta Wywieszono dnia: 07.12.2010 r. Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Ząbki __________________________________ W związku z rozpoczętym remontem ul. Batorego UM Zabki informuje, że od dnia 09.08.2010 r od godz. 8.00 wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w ul. Batorego w Ząbkach. Ulica Batorego zostanie zamknieta dla ruchu kołowego na okres od 09.08.2010r do 30.09.2010 r na odcinku od ul. Wolności do ul. Bema. Wykonawcą budowy drogi jest firma Królik Włodzimierz - KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych z Wołomina ul. Łukasiewicza 9G. W załączeniu umieszczamy czasowy projekt organizacji ruchu . rys. 1.pdf rys. 2.pdf rys. 3.pdf rys. 4.pdf rys. 5.pdf rys. 6.pdf Za utrudnienia przepraszamy. ________________________________________ ______ ZOBACZ LISTA RODZIN ZAKWALIFIKOWANYCH ZOBACZ DO WYNAJMU LOKALI KOMUNANYCH I SOCJALNYCH __________________________________________________ INFORMACJA Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), Urząd Miasta Ząbki informuje: W dniu 26 maja 2010 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego – SKAUCI EUROPY, mającej status organizacji pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie wspierania działań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Projektem przedstawionym do dofinansowania kwotą 600 zł jest zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 7.07 – 29.07.2010 r. wyjazdu wakacyjnego do miejscowości Nant, koło Le Caylar w południowej Francji dla dzieci i młodzieży skupionej w SHK „Zawisza”. ZOBACZ OFRTĘ PEŁNOMOCNIK DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI /-/ Krzysztof Krajewski __________________________________________________________________ ZOBACZ WYKAZ UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA NA RATY I - IV KWARTALE 2009r. ZOBACZ WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2009r. ___________________________________________________________________ ZOBACZ OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2010 roku o granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. ___________________________________________________________________ INFORMACJA Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Urząd Miasta Ząbki informuje: W dniu 6 maja 2010 r. wpłynęła oferta Federacji Caecilianum, mającej status organizacji pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie wspierania działań mających na celu upowszechnianie kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądów muzycznych. Projektem przedstawionym do dofinansowania kwotą 7 000 zł jest zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 25.05 – 6.06.2010 r. V-tego Festiwalu Muzyki Chóralnej – MATER MISERICORDIAE. ZOBACZ OFERTĘ PEŁNOMOCNIK DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYM /-/ Krzysztof Krajewski

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samrządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach od 10.03.2010 r. do 09.10.2009 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość przeznaczoną pod drogę w Ząbkach, ul. Rychlińskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 127/3 z obrębu 021-01-21 o pow. 0,0013 ha oraz działka nr 127/4 z obrębu 021-01-21 o pow. 0,1275 ha, objętą zbiorem dokumentów Zd 4714 działka 2-cz. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr XXIX/202/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 07.08.2008 r. - pok. 22 Urzędu Miasta

Wywieszono dnia: 11.03.2010 r.

Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Miasta Ząbki

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2004 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ząbki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 marca 2010 roku do 23 kwietnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki w referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałek w godzinach od 10:00 do 18:00, wtorek - piątek w godzinach od 8:00 do 16:00). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki w sali konferencyjnej (parter, wejście B) o godzinie 15:00. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ząbki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2010 roku. BURMISTRZ MIASTA ZABKI ___________________________________________________________________ INFORMACJA Urząd Miasta Ząbki uprzejmie informuje, że od dnia 15.02.2010 r. zostają ustalone okresowo godziny przyjęć interesantów w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ZOBACZ OGŁOSZENIE ___________________________________________________________________ INFORMACJA BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI INFORMUJE, ŻE W RAMACH KONKURSÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, OGŁOSZONYCH W DNIU 25.11.2009 ZOSTAŁY DOFINANSOWANE NASTĘPUJĄCE PROJEKTY. ZOBACZ WYKAZ DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW ___________________________________________________________________ POBIERZ WZÓR OFERTY - pożytek publiczny POBIERZ WZÓR OFERTY - pomoc społeczna POBIERZ LISTA UCZESTNIKÓW WYJAZDU POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA (ROZLICZENIA) DOTACJI - pożytek publiczny POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA (ROZLICZENIA) DOTACJI - pomoc społeczna ___________________________________________________________________ ZOBACZ OGŁOSZENIE - Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość położoną przy ul. Kaszubskiej ZOBACZ OGŁOSZENIE - Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość przeznaczoną pod drogę (ul. 3-go Maja) ZOBACZ OGŁOSZENIE - Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość przeznaczoną pod drogę (ul. Wyzwolenia) ZOBACZ OGŁOSZENIE - Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomości przeznaczone pod ogródki działkowe (rejon ul. Wyszyńskiego i Wolności) ZOBACZ OGŁOSZENIE - Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomości przeznaczone pod drogi (ul. Wolności, ul. P. Skargi, i ul. Langiewicza) ZOBACZ OGŁOSZENIE - Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość przeznaczoną pod drugorzędny układ komunikacyjny na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ul. Moniuszki i ul. Sienkiewicza) oraz nieruchomości przeznaczonych pod drogę (ul. Rychlińskiego i ul. Sobieskiego) ZOBACZ OGŁOSZENIE - Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną (ul. Sosnowa) ZOBACZ Opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej w sprawie zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy danych do użytkowania po 31 grudnia 2007 r. ZOBACZ Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ZOBACZ Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie zgodnym z art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami - działka 25/1 przy ul. Powstańców ZOBACZ Ogłoszenie - Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość przeznaczoną pod teren biologicznie czynny w pasie drogowym (ul. Wojska Polskiego) - wyłożenie do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji ZOBACZ Ogłoszenie - Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość przeznaczoną pod teren biologicznie czynny w pasie drogowym (ul. 11 Listopada) - wyłożenie do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji ZOBACZ Ogłoszenie - Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość przeznaczoną pod drogę (ul. Miła) - wyłożenie do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji ____________________________________________________ ZOBACZ WYKAZ UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA NA RATY I - IV KWARTALE 2008r.


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie