Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 listopada 2015 11:22 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

insp. Anna Paciorek
tel. 22 5109 796
e-mail: anna.paciorek@zabki.pl

Do zadań Stanowiska ds. Zamówień Publicznych

należy w szczególności:

1) weryfikowanie dokumentów przedkładanych przez komórki organizacyjne Urzędu pod kątem ich zgodności z właściwym Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującym w Urzędzie oraz z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych;
2) przeprowadzanie procedury udzielania zamówień publicznych na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu, w tym:
a) przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia publicznego,
b) przekazywanie ogłoszeń o zamówieniu i o udzieleniu zamówień publicznych do Biuletynu Zamówień Publicznych, Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, BIP i na stronę internetową Urzędu oraz zamieszczanie tych ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym,
c) udział w pracach komisji przetargowej,
d) sporządzanie obowiązujących dokumentów związanych z przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3) przygotowywanie, przy udziale właściwej komórki organizacyjnej Urzędu, niezbędnych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia przez zamawiającego odwołań wnoszonych przez wykonawców,
4) ewidencja i przechowywanie kompletnej dokumentacji z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5) prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych Urzędu;
6) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie