Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Stanowisko ds. obrony cywilnej i informacji niejawnych

STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Krzysztof Krajewski

tel. 0-22 51 09 790

krzysztof.krajewski@zabki.pl

Do zadań stanowiska ds. Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych należy w szczególności:

w zakresie obrony cywilnej:

1) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;

2) opracowywanie i uzgadnianie planów obrony cywilnej;

3) opracowywanie i opiniowanie planów działania;

4) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;

5) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;

6) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;

7) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;

8) planowanie i zapewnie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;

9) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;

10) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowią zanych do udzielania pomocy medycznej poszko dowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowa nia tych zakładów do niesienia tej pomocy;

11) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie nie zbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, re montu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;

12) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecz nych organizacji ratowniczych do prowadzenia ak cji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;

13) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej
i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;

14) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;

15) zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej;

16) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia for macji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej;

17) opracowywanie informacji dotyczących realizowa nych zadań;

18) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cy wilnej i ratowników do prowadzenia działań ratow niczych;

19) organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowni ków odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej;

20) przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

w zakresie zarządzania kryzysowego:

1) koordynacja działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta;

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego poprzez realizację zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz opracowywanie, uzgodnienie, przedłożenie do zatwierdzenia oraz aktualizację gminnego planu reagowania kryzysowego;

3) opracowanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń;

4) przygotowanie i aktualizacja planów reagowania kryzysowego;

5) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących infrastruktury krytycznej;

6) przygotowanie i aktualizacja planów ochrony infrastruktury krytycznej;

7) opracowanie i wdrożenie procedur na wypadek wystąpienia zagrożeń infrastruktury krytycznej;

8) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania kryzysowego;

9) gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny;

10) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Miasta;

11) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

oraz

1) prowadzenie rejestru przedpoborowych, współdziałanie przy czynnościach związanych z poborem;

2) prowadzenie kancelarii tajnej;

3) koordynowanie spraw dotyczących realizacji wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych;

4) koordynowanie dostarczania przez pracowników Urzędu informacji publicznych oraz zamieszczania jej w Biuletynie Informacji Publicznej;

5) prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem z organizacjami pozarządowymi i udzielaniem dotacji na realizację zadań Miasta.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie