Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2018 10:25 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Skład i zakres działalności

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Robert Świątkiewicz - Przewodniczący Komisji,

Wiktoria Żurobska - Zastępca Przewodniczącego,

Aleksandra Wojciechowska.


Zakres działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432)

Art. 18b. 1. Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.

3. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.

Uchwała Nr 109/XXII/04 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11335, 9792 i 10452)

Rozdział 3a

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

§ 37a. 1. Pracą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej dalej „Komisją Skarg”, kieruje jej przewodniczący.

2. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Skarg.

3. Komisja Skarg wybiera ze swojego składu zastępcę przewodniczącego i protokolanta.

§ 37b. 1. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji Komisja Skarg kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu i rzetelności.

2. W przypadku gdy właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji jest Rada, Przewodniczący Rady kieruje je do Komisji Skarg.

§ 37c. Rozpatrzenie skargi lub wniosku przez Komisję Skarg obejmuje:

1) analizę treści skargi lub wniosku,

2) przeprowadzenie czynności wyjaśniających,

3) przygotowanie dla Rady projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie sposobu załatwienia skargi lub wniosku i przekazanie projektu Przewodniczącemu Rady.

§ 37d. Rozpatrzenie petycji przez Komisję Skarg obejmuje:

1) analizę treści petycji,

2) przygotowanie dla Rady stanowiska odnośnie do załatwienia petycji i przekazanie go Przewodniczącemu Rady.

§ 37e. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Skarg może zwrócić się do Burmistrza lub kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku lub petycji.

§ 37f. Przewodniczący Komisji Skarg może zaprosić na posiedzenie Komisji, którego przedmiotem jest rozpatrzenie skargi, wniosku lub petycji, wnoszącego oraz podmiot, którego dotyczy skarga, wniosek lub petycja.

§ 37g. Komisja Skarg wykonuje swoje zadania w sposób umożliwiający Radzie zachowanie określonych w przepisach prawa terminów rozpatrywania skarg, wniosków

i petycji.

§ 37h. Po rozpatrzeniu przez Radę skargi, wniosku lub petycji Przewodniczący Rady zawiadamia wnoszącego o sposobie załatwienia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie