Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2018 09:35 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Skład i zakres działalności

Skład Komisji Rewizyjnej

Beata Skwierczyńska - Mizerska - Przewodnicząca Komisji,

Sławomir Nowak - Zastępca Przewodniczącego,

Jan Kurowicki,

Grażyna Sobierajska.


Zakres działalności Komisji Rewizyjnej

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432)

Art. 18a. 1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.

5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

Uchwała Nr 109/XXII/04 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11335 z późn. zm.)

Rozdział 3. ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 28 1. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.

2. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu zastępcę przewodniczącego i protokolanta.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie półrocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Radę.

5. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie projekt planów półrocznych do dnia 30 czerwca i 31 grudnia.

6. Za zgodą Rady Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nieprzewidzianym w planie kontroli.

7. W sprawach niecierpiących zwłoki Przewodniczący Rady może zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli nieprzewidzianej w planie kontroli, określając jej cel i zakres. O zleceniu powyższej kontroli Przewodniczący Rady informuje Radę na najbliższej sesji.

§ 29 1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

2. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.

3. Komisja Rewizyjna, za zgodą Rady, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.

§ 30 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych i pomocniczych, biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z co najmniej dwóch członków komisji. Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określając w nim cel i zakres kontroli.

3. Przewodniczącego zespołu kontrolnego wyznacza przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie Burmistrza o celu, zakresie i terminie kontroli. Burmistrz o powyższym powiadamia kontrolowaną jednostkę.

5. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.

6. Komisja Rewizyjna może kontrolować wszystkie dokumenty, z wyłączeniem dokumentów zawierających informacje niejawne. Podczas kontroli dokumentów zawierających chronione dane osobowe na członkach Komisji Rewizyjnej spoczywa szczególna odpowiedzialność przewidziana przepisami prawa.

7. Materiały do kontroli powinny być starannie przygotowane i stanowić zamkniętą całość.

§ 31 Komisja Rewizyjna opiniując sprawozdanie z wykonania budżetu a także wnioskując o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium, wykorzystuje całą swoją wiedzę zgromadzoną podczas prowadzonych kontroli oraz ze współpracy z innymi komisjami Rady, kierując się kryteriami wymienionymi w § 30 ust. 1.

§ 32 1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.

2. Członek komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość, co do jego bezstronności.

3. O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.

§ 33 Kierownicy kontrolowanych jednostek są obowiązani do zapewnienia odpowiednich warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.

§ 34 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny przedstawia w protokole kontroli, sporządzonym w trzech egzemplarzach.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2) skład zespołu kontrolnego,

3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu i osoby odpowiedzialnej za temat kontroli,

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

7) datę i miejsce podpisania protokołu,

8) podpisy członków zespołu kontrolnego i kierownika kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownikowi kontrolowanego podmiotu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, zespół kontrolny jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

§ 35 1. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli oraz przy uwzględnieniu zastrzeżeń kierownika kontrolowanego podmiotu, sporządza wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, do wykonania w wyznaczonym terminie.

2. Wystąpienie pokontrolne, po odczytaniu protokołu z kontroli, przyjmuje Rada w formie uchwały.

§ 36 1. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę, wyników kontroli wykonania budżetu miasta oraz z realizacji półrocznego planu kontroli.

2. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji półrocznego planu kontroli okresowo raz na pół roku.

§ 37 Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarne oraz dotyczące ochrony tajemnic prawem chronionych, obowiązujące w kontrolowanej jednostce.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie