Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Skarbnik gminy

Skarbnik Miasta Ząbki

Elżbieta Żmijewska

tel. 0-22 51 09 707

skarbnik@zabki.pl

l. Skarbnik realizuje politykę finansową Miasta i jest głównym księgowym budżetu Miasta.

2. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:

a) organizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

- ochronę mienia będącego w posiadaniu Miasta,

- sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości w sposób umożliwiający:

- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

- terminowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki;

d) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem terminów przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

2) prowadzenie gospodarki finansowej polegające zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji,

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

3) analiza wykorzystania środków z budżetu Miasta, polegająca zwłaszcza na:

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonowania gospodarki finansowej w zakresie powierzonych Skarbnikowi obowiązków,

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych oraz ich zmian,

c) następczej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań;

4) kierowanie pracą podległych pracowników,

5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

6) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmiany;

7) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz;

8) opracowywanie projektów budżetu Miasta;

9) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Miasta;

10) kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;

11) parafowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących gospodarki finansowej;

12) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Miasta, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;

13) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;

14) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

3. Przy wykonywaniu kompetencji i zadań powierzonych przez Burmistrza Skarbnik działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.

4. Podczas nieobecności Skarbnika jego obowiązki pełni pracownik wyznaczony na wniosek Skarbnika i upoważniony przez Skarbnika do kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie