Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 września 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesje i - xxx

PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIASTA ZĄBKI KADENCJI 2006-2010

XXX. SESJA RADY MIASTA -

1 września 2008 roku o godz. 17 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady.

3a. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2008 roku oraz sprawozdanie z pracy Komisji w pierwszym półroczu 2008 roku.

3b. Skarga na redaktora naczelnego Gazety „Co słychać?”.

3c. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2008 r.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.

4a. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – budowa wodociągu w ul.Wyszyńskiego i ul.Wilczej oraz Górnośląskiej i Gałczyńskiego,

4b. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – budowa ulic Cisowa - Wierzbowa – Modrzewiowa,

4c. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – przesunięcie remontu kanalizacji w ul. Budkiewicza na 2009 rok.

4d. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

5a. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gminnej.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

7. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

8. Interpelacje, zapytania i sprawy różne,

9. Zamknięcie sesji.

XXIX. SESJA RADY MIASTA - 7 sierpnia 2008 roku o godz. 17 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat z zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

5a. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/283/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

7. Uchwały zmieniające uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

8. Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

9. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części gruntów działek.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej gruntu stanowiącego część działki nr 18 położonej w obrębie 3-35 przy ul. Powstańców w Ząbkach.

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, gruntu stanowiącego części działek nr 165 i 166 położonych w obrębie 3‑14 przy ul.Jodłowej i ul.Broniewskiego w Ząbkach.

13. Uchwała w sprawie aktualizacji na lata 2008 - 2011 planu gospodarki odpadami dla Miasta Ząbki.

14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

15. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

16. Interpelacje, zapytania i sprawy różne,

17. Zamknięcie sesji.

XXVIII. SESJA RADY MIASTA - 26 czerwca 2008 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ
 1. Otwarcie sesji,
 2. Przyjęcie porządku sesji,
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 17 położonej w obrębie 1-01, o powierzchni 240 m² przy ul. Wolności w Ząbkach.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 129 położonej w obrębie 1-22, o powierzchni 581 m² przy ul. Łodygowej w Ząbkach.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 37 położonej w obrębie 3-25, o powierzchni 663 m² przy ul. Reymonta w Ząbkach.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 2 położonej w obrębie 1-18, o powierzchni 1600m² przy ul.Batorego w Ząbkach.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 108/2 położonej w obrębie 3-10, o powierzchni 507 m² przy ul. Zimnej w Ząbkach.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 23 położonej w obrębie 3-20, o powierzchni 213 m² przy ul. Sokolej w Ząbkach.

11a. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Publicznego Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach.
 3. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego.
 5. Stanowisko Rady w sprawie określenia maksymalnej kwoty jaką Miasto Ząbki może przeznaczyć na zakup niektórych nieruchomości gruntowych w 2008 roku.
 6. Uchwała w sprawie współdziałania Miasta Ząbki z powiatem Wołomińskim w zakresie sprzątania dróg powiatowych na terenie Ząbek.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta,
 8. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta,
 9. Interpelacje, zapytania i sprawy różne,
 10. Zamknięcie sesji.
XXVII. SESJA RADY MIASTA - 30 maja 2008 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołów z XXV. i XXVI. sesji Rady. 4. Sprawy Miasta. 5. Sprawa sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Batorego 4. 6. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok. 7. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki. 8. Skargi 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach. 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia przy ul. Kościelnej w Ząbkach filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Franciszka Kleeberga. 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zakup ciągnika siodłowego do cysterny wodnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. 14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta. 15. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta. 16. Interpelacje, zapytania i sprawy różne. 17. Zamknięcie sesji. XXVI. SESJA RADY MIASTA - 12 maja 2008 roku o godz. 17 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad:

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

5. Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6. Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w l kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych Miasta Ząbki.

7. Uchwała w sprawie określenia na rok 2008 wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

8. Uchwała w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

10. Uchwała w sprawie przekazania Komendantowi Stołecznemu Policji środków finansowych z budżetu Miasta na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu typu furgon.

11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

12. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

13. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.

14. Zamknięcie sesji.

XXV. SESJA RADY MIASTA - 29 kwietnia 2008 roku o godz. 17 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji,

2. Przyjęcie porządku sesji,

3. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV. sesji Rady,

4. Dyskusja na temat inwestycji Starostwa Powiatowego w Wołominie planowanych i realizowanych na terenie Miasta Ząbki,

5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2007,

6. Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,

8. Uchwała w sprawie utworzenia przy ul. Kościelnej w Ząbkach szkoły filialnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Franciszka Kleeberga,

9. Uchwała w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Publicznego Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach,

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego budowy tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla w Ząbkach,

11. Uchwała w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu miasta, na dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego, polegającego na opracowaniu projektu czasowej organizacji ruchu, aktualizacji kosztorysów oraz podziału na etapy projektu modernizacji ul. Ks. Skorupki w Ząbkach,

12. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2008,

13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta,

14. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta,

15. Interpelacje, zapytania i sprawy różne,

16. Zamknięcie sesji.

XXIV. SESJA RADY MIASTA - 11 kwietnia 2008 roku o godz. 17 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad:

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

 1. Otwarcie sesji,
 2. Przyjęcie porządku sesji,
 3. Przyjęcie protokołów z XX i XXII sesji Rady,
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Ząbki,
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2008 – 2015,
 6. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok,
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2007,
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym na lata 2008 – 2012,
 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta,
 12. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych Komendantowi Powiatowemu Policji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji,
 13. Uchwała w sprawie Programu ochrony środowiska dla gminy miejskiej Ząbki na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015,
 14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta,
 15. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta,
 16. Interpelacje, zapytania i sprawy różne,
 17. Zamknięcie sesji.

XXIII. SESJA RADY MIASTA -

28 marca 2008 roku o godz. 17 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad:

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji, 2. Zamknięcie sesji. XXII. SESJA RADY MIASTA - 29 lutego 2008 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji,

2. Przyjęcie porządku sesji,

3. Przyjęcie protokołów z XIX i XXI. sesji Rady,

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok,

5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,

6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,

7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Szkoła Podstawowa Nr 2 – opracowanie projektu i audytu, remont kapitalny i termo modernizacja oraz wykonanie studium wykonalności (elewacja) etap II ,

8. Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,

9. Uchwała w sprawie opłaty targowej ,

10. Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w l kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych Miasta Ząbki,

11. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne w niektórych budynkach stanowiących własność Miasta Ząbki,

12. Uchwała w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 95 ,

13. Przedłożenie sprawozdania Komisji Statutowej z prac nad nowelizacją Statutu Miasta Ząbki oraz projektu uchwały dotyczącego nowelizacji Statutu Miasta Ząbki,

14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,

15. Uchwała w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży,

16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta,

17. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta,

18. Interpelacje, zapytania i sprawy różne,

19. Zamknięcie sesji.

XXI. SESJA RADY MIASTA - 21 stycznia 2008 roku o godz. 18 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ
 1. Otwarcie sesji,

 2. Przyjęcie porządku sesji,

 3. Przyjęcie protokołu z XVIII. sesji Rady.

 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.

 5. Uchwała w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Miasta Ząbki.

 6. Uchwała w sprawie wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Ząbki .

 7. Uchwała w sprawie powołania nieetatowego zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta,

 9. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta,

 10. Interpelacje, zapytania i sprawy różne,

 11. Zamknięcie sesji.

XX. SESJA RADY MIASTA - 4 stcznia 2008 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji,

2. Przyjęcie porządku sesji,

3. Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Ząbki na lata 2008-2012,

4. Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008,

5. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej,

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013,

7. Dyskusja na temat wstępnego studium przedłużenia trasy tramwajowej do Ząbek,

8. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza,

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

10. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta,

11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta,

12. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta,

13. Interpelacje, zapytania i sprawy różne,

14. Zamknięcie sesji.

XIX. SESJA RADY MIASTA - 20 grudnia 2007 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji,

2. Przyjęcie porządku sesji,

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

4. Uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej,

5. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007 – 2015,

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych,

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok,

8. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych Komendantowi Stołecznemu Policji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Ząbkach,

9. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok,

10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta,

11. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta,

12. Interpelacje, zapytania i sprawy różne,

13. Zamknięcie sesji.

XVIII. SESJA RADY MIASTA - 10 grudnia 2007 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołów z XVI i XVII sesji Rady. 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok. 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007 – 2015 6. Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Ząbki na lata 2008-2012 7. Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej. 9. Uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej. 10. Uchwała w sprawie opłaty adiacenckiej. 11. Dyskusja na temat wstępnego studium przedłużenia trasy tramwajowej do Ząbek. 12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta. 13. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta. 14. Interpelacje, zapytania i sprawy różne. 15. Zamknięcie sesji. XVII. SESJA RADY MIASTA - 29 listopada 2007 roku o godz. 19 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji Rady. 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok. 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki. 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki. 8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta. 9. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta. 10. Interpelacje, zapytania i sprawy różne. 11. Zamknięcie sesji. XVI. SESJA RADY MIASTA - 21 listopada 2007 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PRTOKÓŁ 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji Rady. 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok. 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki. 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki. 8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta. 9. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta. 10. Interpelacje, zapytania i sprawy różne. 11. Zamknięcie sesji. XV. SESJA RADY MIASTA - 12 września 2007 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad:

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na budowę drogi ul. Popiełuszki.

5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont kapitalny sali gimnastycznej i II etap termomodernizacji (w tym wykonanie projektu, audyt oraz studium wykonalności)”.

6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła Podstawowa Nr 2 – opracowanie projektu i audytu, remont kapitalny i termomodernizacja oraz wykonanie Studium wykonalności)”.

7. Uchwała uchylająca uchwałę Nr VIII/44/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na budowę magistralnej sieci wodociągowej.

8. Uchwała uchylająca uchwałę Nr VIII/48/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego.

9. Uchwała w sprawie ogłoszenia przetargu na obsługę bankową budżetu Miasta Ząbki.

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu”.

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i rekreacji w Ząbkach.

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych.

15. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

16. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

17. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.

18. Zamknięcie sesji.

XIV. SESJA RADY MIASTA - 29 maja 2007 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ XIII. SESJA RADY MIASTA - 6 sierpnia 2007 roku o godz. 17 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad:

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

5. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Interpelacje, zapytania i s prawy różne.

7. Zamknięcie sesji.

XII. SESJA RADY MIASTA - 19 lipca 2007 roku o godz. 17 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad:

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji Rady.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

5. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie na sfinansowanie nagród.

6. Uchwały w sprawie sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek gminnych.

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2007 roku.

10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

11. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

12. Interpelacje, zapytania i s prawy różne.

13. Zamknięcie sesji.

XI. SESJA RADY MIASTA - 22 czerwca 2007 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad:

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła Podstawowa Nr 1 –remont kapitalny Sali gimnastycznej i II etap termomodernizacji ( w tym projekt i audyt).

5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła Podstawowa Nr 2 – opracowanie projektu i audytu, remont kapitalny i termomodernizacja oraz wykonanie Studium wykonalności”.

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2006.

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za rok 2006.

8. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu miasta, na dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego polegającego na opracowaniu projektu modernizacji ul. Batorego oraz modernizacji części ulic Kolejowa i Wojska Polskiego w Ząbkach.

9. Uchwała uchylająca uchwałę nr 26 / III / 03 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wydawania Gazety „Co słychać?”.

10. Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie opinii o kandydatach na ławników.

11. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ząbki.

12. Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych Miasta Ząbki.

13. Uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta Ząbki.

14. Uchwała w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego kontroli dokumentacji Urzędu Miasta Ząbki dotyczącej funkcjonowania wysypiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Warszawie.

15. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

16. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

17. Interpelacje, zapytania i s prawy różne.

18. Zamknięcie sesji.

X. SESJA RADY MIASTA - 15 czerwca 2007 roku o godz. 19 30 w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach, przy ul. Batorego 37. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku sesji. 3. Przemówienia okolicznościowe. 4. Odczyt na temat Miasta Ogrodu. 5. Wręczenie pamiątkowych medali najstarszym mieszkańcom Miasta. 6. Zamknięcie sesji.

IX. SESJA RADY MIASTA -

29 maja 2007 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad:

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2006.

6. Uchwała w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gminnej.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

8. Uchwała w sprawie pokrycia z budżetu miasta części wydatków związanych z zakupem samochodu osobowego – radiowozu, przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie.

9. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ząbki.

10. Uchwała w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Marsa 95 (działka z obrębu 1-04).

11. Uchwała w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Marsa 95 (działka z obrębu 03-33).

12. Uchwała w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.

13. Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

14. Uchwała w sprawie podjęcia prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Własnościowych Miasta Ząbki.

15. Uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta Ząbki.

16. Uchwała w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego kontroli dokumentacji Urzędu Miasta Ząbki dotyczącej funkcjonowania wysypiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Warszawie.

17. Dyskusja na temat połączeń dróg w Ząbkach z drogami wyższej klasy: DW 631 i WOW oraz S8; m.in. odnośnie włączenia ulicy Kolejowej, Żołnierskiej i Powstańców do modernizowanej DW 631 oraz połączenia północnej części Ząbek z węzłem Drewnica wraz z zajęciem stanowiska przez Radę Miasta w sprawie ewentualnego połączenia ulicy Kolejowej w Ząbkach ze zmodernizowaną DW 631.

18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

19. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

20. Interpelacje, zapytania i s prawy różne.

21. Zamknięcie sesji.

VIII. SESJA RADY MIASTA -

26 kwietnia 2007 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad:

ZOBACZ ZATWIERTDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji.

4. Uchwała w sprawie absolutorium.

5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

6. Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007 - 20013.

8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki.

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki.

10. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic.

11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Miasta Ząbki.

12. Uchwała w sprawie ustalenia diet dla radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

13. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działań Burmistrza Miasta Ząbki w zakresie realizacji stanowiska Rady w zakresie usytuowania wysypiska odpadów przy Elektrociepłowni Kawęczyn w Warszawie.

14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

15. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

16. Interpelacje, zapytania i s prawy różne.

17. Zamknięcie sesji.

VII. SESJA RADY MIASTA -

23 marca 2007 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad:

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

5. Uchwała w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ząbkach”

7. Uchwała w sprawie realizacji projektu „Program zdrowotny dla dzieci z Miasta Ząbki wraz z budową otwartej strefy sportowo – rekreacyjnej”

8. Uchwała w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2005-2013.

9. Uchwała w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Ząbki.

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.

11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

12. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

13. Interpelacje, zapytania i s prawy różne.

14. Zamknięcie sesji.

VI. SESJA RADY MIASTA -

23 lutego 2007 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołów z II, III, IV i V sesji.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

5. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych Komendantowi Stołecznemu Policji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007 – 2013.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną Miasta Ząbki.

8. Uchwała w sprawie przyjęcia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

9. Uchwała w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

10. Stanowisko Rady w sprawie inwestycji realizowanej na terenie miasta Ząbki przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego.

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2006 w mieście Ząbki.

12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

13. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

14. Interpelacje, zapytania i s prawy różne.

15. Zamknięcie sesji.

V. SESJA RADY MIASTA -

15 stycznia 2007 roku o godz. 8 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Uchwała w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

4. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ząbki do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2007.

5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

6. Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007.

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

8. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta

9. Interpelacje, zapytania i s prawy różne.

10. Zamknięcie sesji.

IV. SESJA RADY MIASTA -

21 grudnia 2006 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

4. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

5. Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

6. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki.

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

8. Uchwała w sprawie przyjęcia strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2006-2013.

9. Uchwała w sprawie przyjęcia systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną miasta Ząbki na lata 2006-2013.

10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

11. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie sesji.

III. SESJA RADY MIASTA -

21 grudnia 2006 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z I. Sesji Rady.

4. Uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

5. Ślubowanie radnych.

6. Uchwały w sprawie zmian w Komisjach Rady Miasta Ząbki.

7. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta Ząbki.

8. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

10. Uchwała w sprawie przyjęcia strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2006-2013.

11. Uchwała w sprawie przyjęcia systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną miasta Ząbki na lata 2006-2013.

12. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie sesji.

II. SESJA RADY MIASTA -

6 grudnia 2006 roku o godz. 19 00 w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach, przy ul. Harcerskiej 9.

Porządek obrad:

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

4. Wydanie zaświadczenia o wyborze Burmistrza.

5. Ślubowanie Burmistrza.

6. Wydanie zaświadczenia o wyborze radnego przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej.

7. Ślubowanie radnego.

8. Przyjęcie protokołu z I. Sesji Rady.

9. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.

I. SESJA RADY MIASTA -

27 listopada 2006 roku o godz. 16 00 w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach, przy ul. Harcerskiej 9.

Porządek obrad:

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Wydanie zaświadczeń o wyborze radnym przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej.

3. Ślubowanie radnych.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Wybór Przewodniczącego Rady.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

7. Sprawy różne.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie