Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 marca 2016 12:54 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sekretarz gminy

Sekretarza Miasta Ząbki

Patrycja Żołnierzak


tel. 0-22 51 09 708

sekretarz@zabki.pl

1. Sekretarz wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu - w szczególności w zakresie koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu - oraz inne zadania powierzone przez Burmistrza.

2. Przy wykonywaniu swych kompetencji i zadań Sekretarz działa w granicach określonych imiennymi pemomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.

3. § 6 ust. 2 pkt l, 2, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

4. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) nadzór nad zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu;

2) realizacja zadań Urzędu oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

3) organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków;

4) wdrażanie nowoczesnych metod organizacji;

5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Urzędu;

6} sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań;

7) ustalanie i monitorowanie realizacji procedur kontroli wewnętrznej Urzędu, w szczególności w zakresie:

a) przestrzegania zasad terminowości i zgodności z prawem postępowania administracyj nego,

b) przestrzegania regulaminów, zarządzeń oraz poleceń służbowych,

c) realizacji wniosków z kontroli wewnętrznych, realizacji wniosków z kontroli zewnętrznych;

8) nadzór nad przygotowywaniem i obsługą pracy Burmistrza;

9) przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy;

10) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady oraz ich realizacją;

11) nadzór, we współpracy ze Skarbnikiem, nad racjonalnym gospodarowaniem środkami rzeczowymi Urzędu;

12) nadzór nad funkcjonowaniem środków łączności, systemu informatycznego Urzędu oraz jego ochrony;

13) nadzór nad prowadzoną w Urzędzie działalnością archiwalną;

14)zapewnienie prawidłowego przebiegu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych.

15) zapewnienie prawidłowego publikowania aktów prawa miejscowego.

5. Szczegółowe zasady wykonywania przez pracowników Urzędu kontroli, o której mowa w ust. 4 pkt 7, określa odrębne zarządzenie Burmistrza.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie