Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Referat zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska

REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik referatu:
Arkadiusz Łebek

tel. 0-22 51 09 751

e-mail: arkadiusz.lebek@zabki.pl

Do zadań Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska należą sprawy z zakresu planowania przestrzennego, budownictwa i architektury oraz z zakresu ochrony środowiska naturalnego w szczególności:

1. prowadzenie rejestru wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

2. wnioskowanie o sporządzenie lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie tych spraw do czasu załatwienia ich przez Radę;

3. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

4. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5. opiniowanie studium i planów miejscowych gmin sąsiednich;

6. opiniowanie usytuowania projektowanych sieci technicznych uzbrojenia terenu w tym ogrodzeń;

7. opiniowanie projektów podziału nieruchomości;

8. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

9. prowadzenie spraw związanych z realizacją wieloletniego Gminnego Planu Gospodarki Odpadami wraz z jego aktualizacją! sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji;

10. przygotowywanie projektów decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usuwania odpadów komunalnych stałych i płynnych wraz z prowadzeniem ewidencji w tym zakresie;

11. opiniowanie wniosków w sprawie wydawania przez Starostę Wołomińskiego zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych;

12. występowanie do Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań w przypadku naruszenia przez przedsiębiorców przepisów o ochronie środowiska;

13. opracowywanie projektów decyzji zobowiązujących właścicieli nieruchomości do realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki;

14. prowadzenie rejestrów których obowiązek tworzenia wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

15. wykonywanie innych niezbędnych czynności z zakresy ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, architektury i urbanistyki miasta;

16. planowanie terenów zieleni na ternie Miasta;

17. utrzymanie terenów zieleni miejskiej;

18. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

19. wydawanie decyzji w zakresie przepisów o ochronie zwierząt;

20. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów zaliczonych do ras niebezpiecznych;

21. nadzór nad wyłapywaniem bezpańskich psów;

22. współdziałanie ze służbami i inspekcjami w zakresie spraw sanitarno - weterynaryjnych w razie wystąpienia zagrożenia chorobami zakaźnymi na terenie miasta;

23. likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci oraz usuwanie wraków samochodów;

24. przygotowywanie projektów zezwoleń na usuwanie drzew oraz prowadzenie postępowań w sprawie usunięcia drzew bez zezwolenia lub za ich zniszczenie wraz z prowadzeniem rejestrów w tym zakresie.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie