Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Referat inwestycji i rozwoju

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU

Kierownik referatu
Arkadiusz Powierża

tel. 0-22 51 09 757

arkadiusz.powierza@zabki.pl

Do zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju należy w szczególności:

1) w zakresie inwestycji:

a) opracowywanie analiz i ocen istniejącego stanu infrastruktury technicznej oraz prognoz i opinii dotyczących działalności inwestycyjnej pod kątem rozwoju Miasta,

b) przygotowywanie propozycji rozwiązań inwestycyjnych,

c) współdziałanie z Referatem Budżetowo - Finansowym w zakresie finansowania zadań, o których mowa w lit. a,

d) przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i uzyskiwania pozwoleń administracyjnych,

e) przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie inwestycji drogowych i kubaturowych w ramach opisu przedmiotu, w tym:

- przygotowywanie wniosków wstępnych,

- zlecanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego środowiskowych zasad wyceny prac projektowych,

f) przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

g) nadzór nad wykonanymi inwestycjami,

h) współpraca z wykonawcami robót budowlanych,

i) prowadzenie odbioru wykonanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i remontów, rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego oraz sprawozdawczości inwestycyjnej,

j) prowadzenie spraw dotyczących umów cywilno-prawnych o partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej,

k) odbiory pogwarancyjne wykonanych inwestycji i ich rozliczenie w porozumieniu z użytkownikiem danego obiektu,

l) uczestnictwo w pracach koncepcyjnych budowy dróg miejscowych i systemu sieci kanalizacji deszczowej towarzyszącej przy budowie dróg,

m) sporządzanie dokumentów przyjęcia środków trwałych (OT) i przekazania środków trwałych (PT);

2) w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych przez Miasto Ząbki:

a) monitorowanie możliwości i warunków pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych na realizację zadań Miasta oraz gromadzenie tych informacji i ich propagowanie wśród gminnych jednostek organizacyjnych,

b) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w zakresie Programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu województwa,

c) współpraca z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w zakresie opracowania wniosków w celu uzyskania opinii na temat realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska,

d) współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

e) współpraca z urzędami centralnymi w zakresie Programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu rządowym,

f) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prac związanych z planowaniem i przygotowywaniem realizacji projektów, które mogą być współfinansowane z funduszy pomocowych,

g) przygotowywanie zbiorczych projektów montażu finansowego dla projektów inwestycyjnych w uzgodnieniu ze Skarbnikiem,

h) weryfikacja studiów wykonalności projektów które mogą być współfinansowane z funduszy pomocowych, w szczególności w zakresie analizy technicznej, instytucjonalnej, logiki interwencji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz analizy otoczenia społeczno-gospodarczego projektu

i) inicjowanie i koordynowanie działań związanych ze sporządzaniem analiz i ekspertyz technicznych, ekonomicznych lub prawnych dotyczących projektów, których finansowanie jest planowane ze środków pomocowych,

j) sporządzanie wniosków o współfinansowanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych ze środków zagranicznych i krajowych oraz uczestnictwo w procesie przygotowania umów w rym zakresie,

k) gromadzenie, analiza i udostępnianie komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym informacji o procedurach, terminach aplikowania, technice opracowywania projektów, które mogłyby być dofinansowane w ramach aktualnych Programów Operacyjnych oraz z innych środków zewnętrznych, zgodnie z wytycznymi jednostek zarządzających, wdrażających oraz wymogami Unii Europejskiej,

l) analiza projektów pod kątem opłacalności ich realizacji w formule partnerstwa publiczne- prywatnego;

3) w zakresie opracowywania długofalowych programów rozwoju Miasta Ząbki:

a) pozyskiwanie danych koniecznych do przygotowania diagnozy rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta,

b) przygotowywanie projektów długofalowych programów rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta,

c) przeprowadzanie procedury konsultacji społecznych nad opracowanymi projektami programów rozwoju Miasta,

d) monitoring realizacji i aktualizacja długofalowych programów rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta,

e) opiniowanie projektów strategii, planów i programów sporządzanych przez samorząd wojewódzki i powiatowy oraz gminy ościenne, a dotyczących obszaru Miasta lub mogących oddziaływać na ten obszar, pod kątem zgodności z programami rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie