Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 października 2011 12:44 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Referat geodezji i gospodarki nieruchomościami


REF. GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Kierownik referatu:
Joanna Werońska

tel. 0-22 51 09 744

geodezja@zabki.pl

joanna.weronska@zabki.pl

Do zadań Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy gospodarki nieruchomościami gminnymi oraz geodezji, w szczególności:

1. prowadzenie dokumentacji dotyczącej gminnego zasobu nieruchomości;

2. przygotowywanie dokumentacji oraz wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości gminnych, znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości, w księgach wieczystych;

3. przygotowywanie dokumentacji oraz wniosków o dotyczących nieruchomości gminnych, znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości, w celu dokonania wpisów lub aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków;

4. prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczania nieruchomości, w tym wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości oraz upoważnień dla geodetów do wykonania ustalenia przebiegu granic;

5. wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;

6. przejmowanie dokumentacji rozgraniczeniowej w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości oraz umarzanie postępowania administracyjnego w sprawach rozgraniczenia nieruchomości i przekazywanie sprawy do rozpatrzenia sądowi;

7. rozstrzyganie spornych spraw związanych z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości na obszarach objętych scaleniem;

8. przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości oraz o podziale nieruchomości do sądu rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwego Starosty;

9. zamiana nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego między Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego a osobami fizycznymi;

10. sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

11. ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargu pierwszego i drugiego na sprzedaż nieruchomości gminnych;

12. sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości gminnych oraz ich dzierżawa;

13. aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych;

14. prowadzenie postępowań w sprawie podziału nieruchomości, w tym wydawanie postanowień o zgodności podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o podziale nieruchomości;

15. przyjęcie przebiegu granic nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości w trakcie postępowania o podział nieruchomości;

16. ustalanie opłaty adiacenckiej;

17. wykonywanie prawa pierwokupu;

18. włączanie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze kupna;

19. przyjmowanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub o odmowie przekształcenia;

20. wydawanie decyzji określających wysokość raty rocznej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

21. prowadzenie rejestru numeracji porządkowej nieruchomości;

22. wydawanie zaświadczeń o oznaczeniu nieruchomości numerami porządkowymi;

23. prowadzenie rejestru nazw ulic i placów.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie