Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 października 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokoły z sesji rady miasta

LX. sesja Rady Miasta

19 października 2010 roku o godz. 8.30 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

5. Uchwała w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

10. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

11. Zamknięcie sesji.

LIX. sesja Rady Miasta

28 września 2010 roku o godz. 8.30 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

6. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty za zbycie nieruchomości gruntowej.

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.

8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

9. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

10. Zamknięcie sesji.

LVIII. sesja Rady Miasta 31 sierpnia 2010 roku o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

6. Zamknięcie sesji.

LVII. sesja Rady Miasta 26 sierpnia 2010 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady.

4. Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

6. Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Wołomińskiego zadań z zakresu zarządzania powiatowymi drogami publicznymi na terenie Miasta Ząbki.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.

8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

9. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

10. Zamknięcie sesji.

LVI. sesja Rady Miasta 3 sierpnia 2010 roku o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołów z LIII. i LV. Sesji Rady Miasta.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

5. Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ząbki.

6. Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz wykonania planu finansowego niektórych miejskich jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze.

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 3.

8. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad finansowania publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ząbki.

9. Uchwała w sprawie zniesienia pomnika przyrody.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat.

11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

12. Uchwała w sprawie podziału na okręgi wyborcze.

13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.

15. Zamknięcie sesji.

LV. sesja Rady Miasta 28 czerwca 2010 roku o godz. 8.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.
 4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 5. Zamknięcie sesji.
LIV. sesja Rady Miasta 17 czerwca 2010 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

5. Uchwała w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 3.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów Gminy Ząbki w nieruchomościach położonych przy ul.Legionów 16 i ul.Legionów 18.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod stację uzdatniania wody.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na działalność oświatową.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej.

11. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.

12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

13. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

14. Zamknięcie sesji.

LIII. sesja Rady Miasta 7 czerwca 2010 roku o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul. Piłsudskiego 37. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przemówienie Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki.

4. Przemówienie Burmistrza Miasta Ząbki.

5. Zamknięcie sesji.

LII. sesja Rady Miasta 6 maja 2010 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady.

4. Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2009.

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2009.

7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Ząbkach za rok 2009.

8. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/308/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r.

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2007 r.

12. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty na zbycie nieruchomości gruntowej.

13. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLV/353/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009 r.

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości znajdującej się w gminnym zasobie Miasta Ząbki.

15. Uchwała w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Publicznego Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach.

16. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki.

17. Uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rady.

18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

19. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

20. Zamknięcie sesji.

LI. sesja Rady Miasta 21kwietnia 2010 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady.

4. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2009.

5. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Ząbki na dofinansowanie zadania zakupu inwestycyjnego powiatu Wołomińskiego polegającego na budowie drogi powiatowej w Ząbkach – ul. Batorego (II etap).

6. Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu pomocy rzeczowej z budżetu Miasta Ząbki na dofinansowanie zadania polegającego na remoncie chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 634 w Ząbkach (ul. Piłsudskiego).

7. Uchwała w sprawie: zobowiązania Burmistrza Miasta do podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy drogi Nowo-Ziemowita.

8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach

9. Sprawozdanie z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2009 w mieście Ząbki.

10. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Ząbkach.

11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

12. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

13. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.

14. Zamknięcie sesji.

L. sesja Rady Miasta

17 marca 2010 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

5. Uchwała w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rat niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości.

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

7. Uchwała w sprawie przekształcenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach.

8. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz określenia granic ich obwodów.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

12. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

13. Zamknięcie sesji.

XLIX. sesja Rady Miasta

19 stycznia 2010 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOTKÓŁ PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Informacja w sprawie budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady.

5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach .

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

8. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

9. Zamknięcie sesji.

XLVIII. sesja Rady Miasta

28 grudnia 2009 roku o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady.

4. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

6. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

7. Zamknięcie sesji.

XLVII. sesja Rady Miasta

14 grudnia 2009 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

4a. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2009,

4b. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2009 roku,

4c. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013,

4d. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach,

4e. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą od ceny nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

6. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

7. Zamknięcie sesji.

XLVI. sesja Rady Miasta

26 listopada 2009 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji.

6. Uchwała w sprawie zasad zbycia oraz oddawania w dzierżawę lub najem aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach

7. Uchwała w sprawie przekazania Miastu Ząbki mienia Skarbu Państwa.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ząbkach, jako wkładu niepieniężnego (aportu) Miasta Ząbki - prawa własności nieruchomości gminnej przy ul. Batorego w Ząbkach, w zamian za udziały.

10. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Ośrodek Pomocy Społecznej.

12. Uchwała w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich 634 i 631 .

13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

14. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

15. Zamknięcie sesji.

XLV. sesja Rady Miasta

3 listopada 2009 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady.

 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w drodze darowizny.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - działka nr 6/1 obr. 03-12.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej – działka nr 2/3 obr. 03-30
 11. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.
 13. Uchwała w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki.
 14. Uchwała w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
 15. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
 16. Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.
 18. Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.
 19. Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki
 20. Stanowisko Rady w sprawie uwzględnienia inwestycji w projekcie budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2010 rok.
 21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia z asad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych.
 22. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 23. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 24. Zamknięcie sesji.
XLIV sesja Rady Miasta 28 września 2009 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady.

4. Wystąpienie nowego Komendanta Komisariatu Policji w Ząbkach.

5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji.

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia dopłat do 1m3 ścieków bytowych, 1m3 wody oraz opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dostarczanej wody lub ilości odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w Mieście Ząbki.

8. Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

9. Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.

13. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej za 2008 rok.

14. Rozpatrzenie skargi pani Jadwigi Ryst.

14b. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia stanowiska Rady w sprawie wpisania budowy obwodnicy Marek na drodze S8 oraz drogi S17 na odcinku od projektowanej drogi S8 do miejscowości Wiązowna do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 Ministerstwa Infrastruktury.

15. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

16. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

17. Zamknięcie sesji.

XLIII sesja Rady Miasta 31 sierpnia 2009 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki.

7. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLII/318/09 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia dopłat do 1m 3 ścieków bytowych, 1m 3 wody oraz opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dostarczanej wody lub ilości odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w Mieście Ząbki.

7a. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji.

7b. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

7c. Uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej.

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2008 - 2015.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania do części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Ząbki.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych.

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości – działki ew. 57, 116, 165 obręb 0038-03-14.

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości – działki ew. 3/3, 4/2, 4/3, 7 obręb 0054-03-30.

14. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie.

15. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie.

16. Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej za 2008 rok.

17. Informacja Przewodniczącego Rady o analizie oświadczeń majątkowych radnych za 2008 rok.

18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

19. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

20. Zamknięcie sesji.

XLII sesja Rady Miasta 3 sierpnia 2009 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

Porządek obrad:


1.
Otwarcie sesji.
2.
Przyjęcie porządku sesji.


3.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok. 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie na potrzeby Miasta Ząbki oraz jego jednostek organizacyjnych na okres przekraczający rok budżetowy. 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej na potrzeby Miasta Ząbki na okres przekraczający rok budżetowy. 7. Uchwała w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta Ząbki na lata 2009-2012. 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 8a. Uchwała w sprawie zatwierdzenia dopłat do 1 m3ścieków bytowych, 1m 3wody oraz opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dostarczanej wody lub ilości odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w mieście Ząbki. 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych. 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie indywidualnej bonifikaty na sprzedaż wyodrębnionych lokali mieszkalnych. 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Ząbki do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego kadr urzędów administracji publicznej „Transparentny i sprawny urząd administracji samorządowej”. 13. Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do niektórych projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne. 15. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta. 16. Zamknięcie sesji.
XLI sesja Rady Miasta 29 czerwca 2009 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu miasta, na dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego polegającego na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Batorego w Ząbkach.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 8. Uchwała w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
 9. Uchwała w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2008-2015.
10a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ząbkach, jako wkładu niepieniężnego (aportu) aportu Miasta Ząbki – prawa własności nieruchomości gminnej przy ul.Batorego w Ząbkach, w zamian za udziały. 12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta. 13. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta. 14. Interpelacje, zapytania i sprawy różne. 15. Zamknięcie sesji. XL sesja Rady Miasta 28 maja 2009 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku sesji. 3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok. 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji. 5. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach. 6. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu miasta, na dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego polegającego na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Batorego w Ząbkach. 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 8. Uchwała w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. 9. Uchwała w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2008-2015. 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ząbkach, jako wkładu niepieniężnego (aportu) aportu Miasta Ząbki – prawa własności nieruchomości gminnej przy ul.Batorego w Ząbkach, w zamian za udziały. 12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta. 13. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta. 14. Interpelacje, zapytania i sprawy różne. 15. Zamknięcie sesji. XXXIX sesja Rady Miasta- 30 kwietnia 2009 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 . ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2008.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego.
 5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.
 9. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 10. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 11. Zamknięcie sesji.

XXXVIII. SESJA RADY MIASTA –

16 kwietnia 2009 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2008 w Mieście Ząbki.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowej.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w drodze darowizny.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie „Praca nad sobą – szansą na przyszłość”.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Ząbki na lata 2009-2013.
 11. Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 12. Uchwała w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
 13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.
 14. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

XXXVII. sesja Rady Miasta

31 marca 2009 roku o godz. 8.30 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkach.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach za 2008 rok.
 9. Uchwała w sprawie górnych stawek opłat zasługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 11. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego,
 12. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego, a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy.
 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
 16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na okręgi wyborcze.
 17. Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych „Drewnica” w Ząbkach w wyborach do parlamentu europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.
 19. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 20. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 21. Zamknięcie sesji.

XXXVI. SESJA RADY MIASTA –

24 lutego 2009 roku o godz. 8.30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Ząbkach za 2008 rok.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2008.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki.
 7. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.
 8. Uchwała w sprawie emisji obligacji.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, kartą płatniczą.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie indywidualnej bonifikaty na sprzedaż wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 12. Uchwała w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 13. Uchwała w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
 14. Uchwała w sprawie podziału na okręgi wyborcze.
 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.
 17. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 18. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.

XXXV. SESJA RADY MIASTA –

15 stycznia 2009 roku o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.
 5. Uchwała w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Miasta Ząbki.
 6. Uchwała zmiana uchwały Nr LV/364/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2006 r.
 7. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych.
 8. Uchwała w sprawie dotacji dla przedszkoli .
 9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.
 10. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 11. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.

XXIV. SESJA RADY MIASTA –

18 grudnia 2008 roku o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2008.

5. Uchwała zmieniając uchwałę w sprawie opłaty targowej.

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013.

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

8. Uchwała w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady.

9. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ząbkach, jako wkładu niepieniężnego (aportu) Miasta Ząbki w celu pokrycia udziałów – prawa własności składników mienia komunalnego.

11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

12. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

13. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.

14. Zamknięcie sesji.

XXXIII. SESJA RADY MIASTA - 1 grudnia 2008 roku o godz. 17 45 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ 1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady.

4. Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

5. Ślubowanie radnego.

6. Uchwała w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady.

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarczej.

8. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.

9. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

11. Uchwała w sprawie w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze roku budżetowego budżetu Miasta i planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Miejska Przychodnia Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

11a Stanowiska Rady w sprawie modernizacji drogi powiatowej ul. Batorego

12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

13. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

14. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.

15. Zamknięcie sesji.

XXXII. SESJA RADY MIASTA - 31 października 2008 roku o godz. 9 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady.

3a. Uchwała zmieniająca uchwałę nr VIII/50/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013.

3b. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

3c. Uchwały w sprawie zmian w prezydium Rady.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

6. Uchwała w sprawie wysokości podatku od nieruchomości.

7. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

9. Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.

10. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ząbki.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.

12. Informacja na temat inwestycji Starostwa Powiatowego w Wołominie, realizowanych w bieżącym roku i planowanych na 2009 rok, na terenie Miasta Ząbki.

13. Informacja Przewodniczącego Rady o analizie oświadczeń majątkowych radnych złożonych za 2007 rok.

14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

15. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

16. Interpelacje, zapytania i sprawy różne,

17. Zamknięcie sesji.

XXXI. SESJA RADY MIASTA - 30 września 2008 roku o godz. 17 30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXX sesji Rady.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła Podstawowa Nr 2 – opracowanie projekty i audytu, remont kapitalny i termomodernizacja oraz wykonanie studium wykonalności (elewacja) etap II”.

6. Uchwała w sprawie likwidacji i przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunalnego w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

7. Sprawozdanie z pracy Komisji Społecznej w 2007 roku.

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej na 2008 rok.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat w drodze bezprzetargowej, gruntu stanowiącego część działki ewid. nr 17 położonej w obrębie 1-01, przy ul. Wolności w Ząbkach.

10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

11. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

12. Interpelacje, zapytania i sprawy różne,

13. Zamknięcie sesji.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie