Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 listopada 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Projekty uchwał

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA I

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ząbkach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ząbki.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA LXII

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

ZOBACZ Uchwała w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich wysokości.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA LXI

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA LX

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata . ZAŁĄCZNIKI

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA LIX

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

ZOBACZ Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty za zbycie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA LVIII

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA LVII

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

ZOBACZ Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Wołomińskiego zadań z zakresu zarządzania powiatowymi drogami publicznymi na terenie Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA LVI

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz wykonania planu finansowego niektórych miejskich jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 3.

ZOBACZ Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad finansowania publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ząbki.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zniesienia pomnika przyrody.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

ZOBACZ Uchwała w sprawie podziału na okręgi wyborcze.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA LV

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA LIV

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

ZOBACZ Uchwała w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 3.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów Gminy Ząbki w nieruchomościach położonych przy ul.Legionów 16 i ul.Legionów 18.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod stację uzdatniania wody.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na działalność oświatową.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej.

ZOBACZ Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA LII

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2009.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2009.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/308/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2007 r.

ZOBACZ Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty na zbycie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLV/353/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009 r.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości znajdującej się w gminnym zasobie Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Publicznego Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki.

ZOBACZ Uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rady.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA LI

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2009.

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2009 rok.

ZOBACZ Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Ząbki na dofinansowanie zadania zakupu inwestycyjnego powiatu Wołomińskiego polegającego na budowie drogi powiatowej w Ząbkach – ul. Batorego (II etap).

ZOBACZ Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu pomocy rzeczowej z budżetu Miasta Ząbki na dofinansowanie zadania polegającego na remoncie chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 634 w Ząbkach (ul. Piłsudskiego).

ZOBACZ Uchwała w sprawie: zobowiązania Burmistrza Miasta do podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy drogi Nowo-Ziemowita.

ZOBACZ Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach

ZOBACZ Sprawozdanie finansowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach

ZOBACZ Sprawozdanie z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2009 w mieście Ząbki

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2010,

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

ZOBACZ Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2009,

ZOBACZ Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2009,

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

ZOBACZ Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki,

ZOBACZ Uchwała sprawie zmiany uchwały nr XLI/308/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r.,

ZOBACZ Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2007 r.,

ZOBACZ Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty na zbycie nieruchomości gruntowej,

Uchwała zmieniającej uchwałę Nr XLV/353/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009 r.,

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości znajdującej się w gminnym zasobie Miasta Ząbki,

ZOBACZ Uchwała w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Publicznego Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach,

ZOBACZ Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki,

ZOBACZ Uchwały w sprawie zmian w prezydium Rady ,

ZOBACZ Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA L

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rat niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

ZOBACZ Uchwała w sprawie przekształcenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz określenia granic ich obwodów.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XLIX

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XLVIII

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Opinia RIO w sprawie projektu budżetu Miasta Ząbki na 2010r oraz opinie Komisji Rady

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2009

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2009 roku

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013

ZOBACZ Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą od ceny ieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XLVII

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2009 roku.

ZOBACZ Uchwała w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XLVI

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zasad zbycia oraz oddawania w dzierżawę lub najem aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała w sprawie przekazania Miastu Ząbki mienia Skarbu Państwa.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ząbkach, jako wkładu niepieniężnego (aportu) Miasta Ząbki - prawa własności nieruchomości gminnej przy ul. Batorego w Ząbkach, w zamian za udziały.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Ośrodek Pomocy Społecznej.

ZOBACZ Uchwała w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich 634 i 631.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XLV

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w drodze darowizny.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - działka nr 6/1 obr. 03-12.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej – działka nr 2/3 obr. 03-30

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntów

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.

ZOBACZ Uchwała w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

ZOBACZ Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

ZOBACZ Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.

ZOBACZ Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki

ZOBACZ Stanowisko Rady w sprawie uwzględnienia inwestycji w projekcie budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2010 rok.

ZOBACZ Uchwały zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia z asad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.


PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XLIV

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia dopłat do 1m3 ścieków bytowych, 1m3 wody oraz opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dostarczanej wody lub ilości odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w Mieście Ząbki.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.

ZOBACZ Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej za 2008 rok.

ZOBACZ Rozpatrzenie skargi pani Jadwigi Ryst

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XLIII

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLII/318/09 Rady miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia dopłat do 1m3 ścieków bytowych, 1m3 wody oraz opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dostarczanej wody lub ilości odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w Mieście Ząbki.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2008 - 2015.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania do części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości – działki ew. 57, 116, 165 obręb 0038-03-14.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości – działki ew. 3/3, 4/2, 4/3, 7 obręb 0054-03-30.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie.

ZOBACZ Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej za 2008 rok.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XLII

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie na potrzeby Miasta Ząbki oraz jego jednostek organizacyjnych na okres przekraczający rok budżetowy.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej na potrzeby Miasta Ząbki na okres przekraczający rok budżetowy.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta Ząbki na lata 2009-2012.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie indywidualnej bonifikaty na sprzedaż wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Ząbki do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego kadr urzędów administracji publicznej „Transparentny i sprawny urząd administracji samorządowej”.

ZOBACZ Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do niektórych projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XLI

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia podatku od nieruchomości.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ząbki.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej i udziału w nieruchomości gruntowej oraz nabycie udziału w nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XL

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji.

ZOBACZ Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego polegającego na dofinansowaniu budowy drogi powiatowej Batorego w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZOBACZ Uchwała w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

ZOBACZ Uchwała w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2008-2015.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ząbkach, jako wkładu niepieniężnego (aportu) aportu Miasta Ząbki - prawa własności nieruchomości gminnej przy ul.Batorego w Ząbkach, w zamian za udziały.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XXXIX

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2008.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego.

ZOBACZ Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu Miasta za 2008 rok.

ZOBACZ Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

ZOBACZ Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opini Komisji Rewizyjnej.

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2008 rok.

ZOBACZ Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XXXVIII

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w drodze darowizny

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie "Praca nad sobą - szansą na przyszłość"

ZOBACZ Uchwała w sprawie przyjęcia programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Ząbki na lata 2009 - 2013

ZOBACZ Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

ZOBACZ Uchwała w spawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły

ZOBACZ Sprawozdanie z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2008 w Mieście Ząbki

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XXXVII

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała w sprawie górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ZOBACZ Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego

ZOBACZ Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego, a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego

ZOBACZ Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na okręgi wyborcze

ZOBACZ Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" w Ząbkach w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

ZOBACZ Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach za 2008 rok

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XXXVI

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2008.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.

ZOBACZ Uchwała w sprawie emisji obligacji.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, kartą płatniczą.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie indywidualnej bonifikaty na sprzedaż wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. ZOBACZ ZAŁĄCZNIK

ZOBACZ Uchwała w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

ZOBACZ Uchwała w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.

ZOBACZ Uchwała w sprawie podziału na okręgi wyborcze.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XXXV

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, kartą płatniczą.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostarczenie, instalację i dzierżawę terminala do obsługi kart płatniczych oraz rozliczanie operacji dokonywanych kartami płatniczymi w Urzędzie Miasta Ząbki na okres przekraczający rok budżetowy.

ZOBACZ Uchwała zmiana uchwały Nr LV/364/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2006 r.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości.

ZOBACZ Uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rady Miasta.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XXXIV

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta na dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego polegającego na modernizacji części ulicy Kolejowej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013

ZOBACZ Uchwała w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady.

ZOBACZ Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Ząbkach, jako wkładu niepieniężnego (aportu) Miasta Ząbki w celu pokrycia udziałów – prawa własności składników mienia komunalnego.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XXXIII

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

ZOBACZ Uchwała w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarczej.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.

ZOBACZ Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

ZOBACZ Uchwała w sprawie w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze roku budżetowego budżetu Miasta i planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Miejska Przychodnia Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

ZOBACZ Tekst ślubowania.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XXXII

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wysokości podatku od nieruchomości.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

ZOBACZ Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.

ZOBACZ Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.

ZOBACZ Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ząbki.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.

ZOBACZ Uchwały w sprawie zmian w prezydium Rady

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VIII/50/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007 -2013.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XXXI

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetopwym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Szkoła Podstawowa Nr 2 - opracowanie projektu i audytu, remont kapitalny i termomodernizacja oraz studium wykonalności (elewacja) etap II"

ZOBACZ Uchwała w sprawielikwidacji i przekształcenia Miejskiego Zakładu Kmunalnego w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ZOBACZ Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej na 2008 rok

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat w drodze bezprzetargowej, gruntu stanowiącego część działki ewid. nr 17 położonej w obrębie 1-01, przy ul.Wolności w Ząbkach

P ROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XXX

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XXIX

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat z zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/283/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej gruntu stanowiącego część działki nr 18 położonej w obrębie 3-35 przy ul. Powstańców w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, gruntu stanowiącego części działek nr 165 i 166 położonych w obrębie 3‑14 przy ul.Jodłowej i ul.Broniewskiego w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała w sprawie aktualizacji na lata 2008 - 2011 planu gospodarki odpadami dla Miasta Ząbki. ZOBACZ ZAŁĄCZNIK

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XXVIII

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 17 położonej w obrębie 1-01, o powierzchni 240 m² przy ul. Wolności w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 129 położonej w obrębie 1-22, o powierzchni 581 m² przy ul. Łodygowej w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 37 położonej w obrębie 3-25, o powierzchni 663 m² przy ul. Reymonta w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 2 położonej w obrębie 1-18, o powierzchni 1600 m² przy ul. Batorego w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

ZOBACZ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Publicznego Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZOBACZ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZOBACZ Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego.

ZOBACZ Uchwała w sprawie współdziałania Miasta Ząbki z powiatem Wołomińskim w zakresie sprzątania dróg powiatowych na terenie Ząbek .

ZOBACZ Stanowisko Rady w sprawie określenia maksymalnej kwoty jaką Miasto Ząbki może przeznaczyć na zakup niektórych nieruchomości gruntowych w 2008 roku.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie