Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 sierpnia 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Projekty uchwał

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA-

SESJA XVI

ZOBACZ OBWIESZCZENIE

PROJEKTY UCHWAŁ:

ZOBACZ Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok.

ZOBACZ Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011-2018.

ZOBACZ Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planu finansowego niektórych miejskich jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze.

ZOBACZ Uchwała w sprawie w sprawie nieodpłatnego korzystania z linii autobusowej Marki Centrum Handlowe – Ząbki w miesiącu wrześniu 2011 r.

ZOBACZ Uchwała w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania.

ZOBACZ Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

SESJA XV

ZOBACZ OBWIESZCZENIE

PROJEKTY UCHWAŁ:

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011-2018.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.

ZOBACZ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji Miejskiej.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej lub uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

SESJA XIV

ZOBACZ OBWIESZCZENIE

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011-2018.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Ząbki na dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego, polegającego na budowie drogi powiatowej w Ząbkach ul. Batorego (III etap).

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Ząbki porozumienia międzygminnego z Miastem Marki w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania polegającego na organizacji przewozów pasażerskich na linii autobusowej łączącej Miasto Ząbki z Miastem Marki.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych za naruszenie niektórych przepisów prawa dotyczących przewozu osób oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do przewozu osób na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe – Ząbki Powstańców.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki.

ZOBACZ Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady.

SESJA XIII

ZOBACZ OBWIESZCZENIE

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOVACZ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2010.

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

ZOBACZ Uzupełnienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

ZOBACZ Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ząbki za 2010 rok.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od X sesji Rady Miasta .

ZOBACZ Uzupełnienie sprawozdania Burmistrza za okres od 4 do 20 czerwca 2011 r.

SESJA XII

ZOBACZ OBWIESZCZENIE

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011-2018.

ZOBACZ ublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2010.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2010.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach sp. z o.o. na lata 2011-2014.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu używania herbu Miasta Ząbki.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowych.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w zakresie współwłasności oraz obciążenia niektórych nieruchomości Miasta Ząbki.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zgody na podwyższenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizacje przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach projektu systemowego pod nazwą „Praca nad sobą – szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne oraz publiczna inna forma wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką oraz opłaty za świadczenia udzielane przez publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zawarcia przez Miasto Ząbki porozumienia z Powiatem Wołomińskim dotyczącego założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Markach.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. rozbudowy bazy oświatowej.

ZOBACZ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

ZOBACZ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu.

ZOBACZ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

ZOBACZ Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady

SESJA XI

ZOBACZ OBWIESZCZENIE

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie