Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 września 2018 10:08 | wersja 5 | Ten dokument ma 50 załączników 50

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Art. 24h. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Oświadczenie o stanie majątkowym] Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Radni Rady Miasta Ząbki, zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

DĄBROWSKA JOANNA

DĄBROWSKA ZOFIA

DĄBROWSKI JANUSZ

GUT WOJCIECH - Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

GUZOWSKA MARIA

IGNACZAK AGNIESZKA – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej

KALATA EDYTA

KISIEL OLGA

KRAJEWSKI JANUSZ

KUROWICKI JAN

NOWAK SŁAWOMIR

POŁOMSKI MAREK – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta

RADOŃ OLGIERD

REMIARZ ADAM

SIWEK GRZEGORZ – Przewodniczący Komisji Społecznej

STACHERA WALDEMAR

SZYMCZAK TOMASZ

ŚWIĄTKIEWICZ ROBERT – Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji

UŚCIŃSKI PAWEŁ – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

WAŁACHOWSKI ARTUR

ŻUROBSKA WIKTORIA


Osoby (poza radnymi Rady Miasta Ząbki) zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

BANACH ANNA - Inspektor ds. administracyjnych w OPSZąbki

BUDNY PRZEMYSŁAW - Dyrektor SP ZOZ Przychodnia Zdrowia

CICHOCKA MAŁGORZATA - Insp. ds. świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjnego

CZARNOGÓRSKI JANUSZ T. Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

FIJAŁKOWSKA JUSTYNA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 2

FORYSIAK ZBIGNIEW - Komendant Straży Miejskiej

GLINICKA MONIKA - Inspektor ds. działalności gospodarczej UM Ząbki

GODLEWSKA EWA - Specjalista pracy socjalnej w OPS Ząbki

GROCHOWSKA LUCYNA - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

IWANICKA AGNIESZKA - Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej i Windykacji

KAŹMIERSKA DOROTA - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

KLIMKIEWICZ ELŻBIETA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 1

KOŁODZIEJCZYK ARTUR - Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy

KRAJEWSKA BEATA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2

ŁUKAWSKI TOMASZ - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3

MAŁYSZCZUK IRENA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

MURAWSKI ARTUR - Zastępca Burmistrza Miasta

PERKOWSKI ROBERT - Burmistrz Miasta Ząbki

PISKOREK AGNIESZKA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

ROMAŃCZUK JACEK - Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

RYCIAK MARIUSZ- Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu

SALAK JOLANTA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3

SKOTNICKI SŁAWOMIR - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

ŚLAZIŃSKA ELŻBIETA - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

ŚWIEŻAK GRAŻYNA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1

WYSOCKA ANETA - Inspektor w Ref. Księgowości Podatkowej i Windykacji

ŻMIJEWSKA ELŻBIETA - Skarbnik Miasta Ząbki

ŻOŁNIERZAK PATRYCJAŻOŁNIERZAK PATRYCJA - Sekretarz Miasta Ząbki

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie