Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 listopada 2017 13:09 | wersja 3 | Ten dokument ma 49 załączników 49

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

Art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Radni Rady Miasta Ząbki, zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

DĄBROWSKA JOANNA

DĄBROWSKA ZOFIA

DĄBROWSKI JANUSZ

GUT WOJCIECH – Przewodniczący Rady Miasta

GUZOWSKA MARIA

IGNACZAK AGNIESZKA – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej

KALATA EDYTA

KISIEL OLGA

KRAJEWSKI JANUSZ

KUROWICKI JAN

NOWAK SŁAWOMIR

POŁOMSKI MAREK – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta

RADOŃ OLGIERD

REMIARZ ADAM

SIWEK GRZEGORZ – Przewodniczący Komisji Społecznej

STACHERA WALDEMAR

SZYMCZAK TOMASZ

ŚWIĄTKIEWICZ ROBERT – Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji

UŚCIŃSKI PAWEŁ – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

WAŁACHOWSKI ARTUR

ŻUROBSKA WIKTORIA


Osoby (poza radnymi Rady Miasta Ząbki) zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

BUDNY PRZEMYSŁAW - Dyrektor SP ZOZ Przychodnia Zdrowia

CICHOCKA MAŁGORZATA - Insp. ds. świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjnego

CZARNOGÓRSKI JANUSZ T. Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

DOROCKA TERESA - Inspektor ds. działalności gospodarczej UM Ząbki

FIJAŁKOWSKA JUSTYNA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 2

FORYSIAK ZBIGNIEW - Komendant Straży Miejskiej

GODLEWSKA EWA - Specjalista pracy socjalnej

GROCHOWSKA LUCYNA - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

KAŹMIERSKA DOROTA - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

KLIMKIEWICZ ELŻBIETA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 1

KOŁODZIEJCZYK ARTUR - Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy

KRAJEWSKA BEATA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2

ŁUKAWSKI TOMASZ - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3

MAŁOLEPSZY KAROL - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1

MAŁYSZCZUK IRENA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

MURAWSKI ARTUR - Zastępca Burmistrza Miasta

PERKOWSKI ROBERT - Burmistrz Miasta Ząbki

PISKOREK AGNIESZKA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

ROMAŃCZUK JACEK - Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

RUTKOWSKA ELŻBIETA - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy

RYCIAK MARIUSZ - Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu

SALAK JOLANTA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3

SKOTNICKI SŁAWOMIR - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

ŚLAZIŃSKA ELŻBIETA - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

ŚWIEŻAK GRAŻYNA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1

ZYŚK MAŁGORZATA - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2

ŻMIJEWSKA ELŻBIETA - Skarbnik Miasta Ząbki

ŻOŁNIERZAK PATRYCJA - Sekretarz Miasta Ząbki

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie