Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 marca 2006 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Nieaktualne

Miasto Ząbki przystąpiła do akcji społecznej dla samorządów „Przejrzysta Polska”.
Akcja prowadzona jest przez „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego. Patronami medialnymi są TVP 1, TVP 3 i 1 PR Polskiego Radia.
Do akcji zgłosiło się 775 gmin i powiatów z całej Polski. Akcja potrwa do końca 2005r.
Jej celem jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, tak aby przyczyniły się to do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzenia aktywności obywatelskiej.
Adresatami akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalić praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.

Przystępując do akcji „Przejrzysta Polska” gminy deklarują zamiar realizacji zadań zawartych w sześciu zasadach dobrego rządzenia:

1. zasada przejrzystości,

2. zasada braku tolerancji dla korupcji,

3. zasada partycypacji społecznej,

4. zasada przewidywalności,

5. zasada fachowości,

6. zasada rozliczalności.

Przestrzeganie tych 6 zasad będzie przyczyniać się do rozwoju przejrzystej, skutecznej i uczciwej Gminy. Do każdej zasady zostały przyporządkowane zadania. Zasada jest w pełni wdrożona jeżeli zostaną zrealizowane zadania do niej przyporządkowane. Zadania możemy podzielić na obligatoryjne (obowiązkowe dla wszystkich uczestników), fakultatywne (do wyboru) i adresowane do rady (wybierane przez radę miasta).

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI:

To co robi samorząd jest czytelne i zrozumiałe dzięki komunikowaniu zasad funkcjonowania oraz informowaniu o sprawach aktualnych i ważnych.

Zadania do realizacji w ramach Zasady przejrzystości:

§ Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (zadanie obowiązkowe) ,

§ Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego,

§ Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie,

§ Utworzenie punktu informacyjnego,

§ Utworzenie sieci punktów dostępu do internetu/stron samorządowych,

§ Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniających skuteczny i powszechny dostęp do informacji ,

§ Urząd dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język,

§ Opracowanie gminnego/powiatowego katalogu firm.


ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI:

Samorząd działa etycznie i jest odporny na działania korupcyjne - władze jasno deklarują i wcielają w życie postawę nietolerowania korupcji.

Zadania do realizacji w ramach Zasady braku tolerancji dla korupcji:

§ Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników samorządu (zadanie obowiązkowe),

§ Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego,

§ Opracowanie kodeksu postępowania,

§ Przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla korupcji w tym urzędzie,

§ Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym ,
Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu.


ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

W gminie jest prowadzony dialog społeczny, gmina wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.

Zadania do realizacji w ramach Zasady partycypacji społecznej:

§ Opracowanie i wdrożenie karty zasad opracowywania Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi,

§ Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykazu organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności,

§ Społeczna edukacja w zakresie etyki,

§ Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej ,

§ Stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi,

§ Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców.


ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI

Realizacja zadań publicznych odbywa się w sposób przewidywalny i planowany, mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w formułowaniu planów.

Zadania do realizacji w ramach Zasady przewidywalności:

§ Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w Gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy ,

§ Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom,

§ Wprowadzenie stałych terminów obrad Rady Miasta (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju (RADA).


ZASADA FACHOWOŚCI

Zadania realizują osoby kompetentne, potrafiące efektywnie wykorzystywać zasoby, istnieją metody stałej poprawy świadczenia usług.

Zadania do realizacji w ramach Zasady fachowości:

§ Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze,

§ Wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzędu opartego na celach jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej,

§ Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników,

§ Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie.

§ Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla rady przynajmniej raz w roku.


ZASADA ROZLICZALNOŚCI

Działalność samorządu jest mierzalna i rejestrowana, w szczególności w zakresie finansów, określona jest odpowiedzialność poszczególnych osób.

Zadania do realizacji w ramach Zasady rozliczalności:

§ Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”,

§ Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur,

§ Mierzenie skuteczności projektów i programów realizowanych przez samorząd
Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego.

Zrealizowanie akcji uwieńczone jest certyfikatem dla gminy za udział w programie „Przejrzysta Gmina”, promującym zasady dobrego rządzenia.
Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa jest wdrożenie co najmniej 6 zadań obligatoryjnych (obowiązkowych) po jednym w każdej zasadzie do 31 grudnia 2005.

Lista zadań obligatoryjnych:

§ Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (1.1),

§ Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/powiatowego (2.1),

§ Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (3.1)

§ Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie/powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy (4.1),

§ Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze (5.1),

§ Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” (6.1) .

Akcja społeczna

"Przejrzysta Polska" ma na celu promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach.


Akcję prowadzi "Gazeta Wyborcza" przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Chcemy, by promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach przyczyniło się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.


Zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego akcji:
PRZEJRZYSTA POLSKA

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie