Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

4 grudnia 2018 14:02 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Najnowsza wersja

Konkurs dla organizacji pozarządowych – świetlica edukacyjno - terapeutyczna

Burmistrz Miasta Ząbki w dniu 4 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań (wysokość środków jest prognozowana)

Burmistrz Miasta Ząbki w dniu 4 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań (wysokość środków jest prognozowana)

Konkurs ogłoszony na podstawie:

1.Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365);

2.Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137);

3.Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

4.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693);

5.Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

PROWADZENIE POZASZKOLNEJ ŚWIETLICY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNEJ

1.Konkurs na prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce. (31 000,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: „Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce” 31 000,00 zł.

Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu została podana w nawiasie. Wysokość środków jest prognozowana, a ostateczny limit wydatków zostanie określony w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2019 rok.


ZOBACZ WARUNKI KONKURSU

RAMOWY WZÓR OFERTY

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIA

Pliki do pobrania

 

4 grudnia 2018 13:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Najnowsza wersja

Konkurs dla organizacji pozarządowych – świetlica edukacyjno - terapeutyczna

Burmistrz Miasta Ząbki w dniu 4 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań w pięciu zakresach (wysokość środków jest prognozowana)

Burmistrz Miasta Ząbki w dniu 4 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań w pięciu zakresach (wysokość środków jest prognozowana)

Konkurs ogłoszony na podstawie:

1.Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365);

2.Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137);

3.Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

4.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693);

5.Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

PROWADZENIE POZASZKOLNEJ ŚWIETLICY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNEJ

1.Konkurs na prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce. (31 000,00)

W roku 2018 wydatkowano na realizację zadania: „Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce” 31 000,00 zł.

Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu została podana w nawiasie. Wysokość środków jest prognozowana, a ostateczny limit wydatków zostanie określony w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2019 rok.


ZOBACZ WARUNKI KONKURSU

RAMOWY WZÓR OFERTY

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIA

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie