Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 kwietnia 2014 15:24 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Kadencja 1998 - 2002

Uchwała 312/XXXIX/02 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. ZOBACZ

Uchwała 311/XXXIX/02 z dnia 10 października 2002 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2002 rok. ZOBACZ

Uchwała 310/XXXVIII/02 z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie bezprzetargowym. ZOBACZ

Uchwała 309/XXXVIII/02 z dnia 29 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, spożywania i podawania. ZOBACZ

Uchwała 308/XXXVIII/02 z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na określenie przez Zarząd Miasta warunków porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa regulującego wspólne wykonywanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 307/XXXVIII/02 z dnia 29 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza. ZOBACZ

Uchwała 306/XXXVIII/02 z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji szkołom publicznym prowadzonym osobę fizyczną lub przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego ora rozliczania tych dotacji. ZOBACZ

Uchwała 305/XXXVIII/02 z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2002 rok. ZOBACZ

Uchwała 304/XXXVII/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. ZOBACZ

Uchwała 303/XXXVII/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu i na przeniesienie własności budynku i innych urządzeń bez przetargu. ZOBACZ

Uchwała 302/XXXVII/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania gazety „Co słychać?”. ZOBACZ

Uchwała 301/XXXVII/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz określenia granic ich obwodów. ZOBACZ - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2002 r. Nr 187 poz.4300 z dnia 16.07.2002 r.

Uchwała 300/XXXVII/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz określenia granic ich obwodów. ZOBACZ - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2002 r. Nr 187 poz.4299 z dnia 16.07.2002 r.

Uchwała 299/XXXVII/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 3 w Ząbkach. ZOBACZ

Uchwała 298/XXXVII/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania. ZOBACZ - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2002 r. Nr 187 poz.4298 z dnia 16.07.2002 r.

Uchwała 297/XXXVII/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych. ZOBACZ - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2002 r. Nr 187 poz.4297 z dnia 16.07.2002 r.

Uchwała 296/XXXVII/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2002 rok. ZOBACZ

Uchwała 295/XXXVII/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ząbki. ZOBACZ - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2002 r. Nr 187 poz.4296 z dnia 16.07.2002 r.

Uchwała 294/XXXVII/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Porozumienia z Zarządem Powiatu Wołomińskiego dotyczącego wspólnej realizacji programu „Wczesnej profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w Powiecie Wołomińskim”. ZOBACZ

Uchwała 293/XXXVII/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej dotacji na prowadzenie Stacji Opieki Caritas w Ząbkach. ZOBACZ

Uchwała 292/XXXVII/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Ząbki pomocy Powiatowi Wołomińskiemu na sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. ZOBACZ

Uchwała 291/XXXVII/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Ząbki pomocy Samorządowemu Województwu Mazowieckiemu na sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”. ZOBACZ

Uchwała 290/XXXVI/02 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w składzie Doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. Opracowania Zasad Publikacji Materiałów Polemicznych w „Co słychać? Ząbkowska Gazeta Samorządowa”. ZOBACZ

Ucwała 289/XXXVI/02 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Miejskiego za rok 2001. ZOBACZ

Uchwała 288/XXXVI/02 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenie pomocy społecznej w zakresie dożywiania uczniów. ZOBACZ

Uchwała 287/XXXVI/02 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2002 rok. ZOBACZ

Uchwała 286/XXXVI/02 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002. ZOBACZ

Uchwała 285/XXXVI/02 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zmiany w składzie Doraźnej Komisji Rady Miejskiej ds. Opracowania Zasad Publikacji Materiałów Polemicznych w „Co słychać? Ząbkowska Gazeta Samorządowa”. ZOBACZ

Uchwała 284/XXXVI/02 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. ZOBACZ

Uchwała 283/XXXVI/02 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. ZOBACZ

Uchwała 282/XXXVI/02 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. ZOBACZ

Uchwała 281/XXXVI/02 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. ZOBACZ

Uchwała 280/XXXV/02 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. ZOBACZ

Uchwała 279/XXXV/02 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2002 rok. ZOBACZ

Uchwała 278/XXXV/02 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrywanych w wodę oraz za wprowadzenie ścieków. ZOBACZ

Uchwała 277/XXXIV/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej ds. Opracowania Zasad Publikacji Materiałów Polemicznych w „Co słychać? Ząbkowska Gazeta Samorządowa”. ZOBACZ

Uchwała 276/XXXIV/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ząbkach. ZOBACZ

Uchwała 275/XXXIV/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Ząbkach. ZOBACZ

Uchwała 274/XXXIV/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę lat, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. ZOBACZ

Uchwała 273/XXXIV/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. ZOBACZ

Uchwała 272/XXXIV/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w okresie 2002-2006. ZOBACZ

Uchwała 271/XXXIV/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Miasta Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 270/XXXIV/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2002 rok. ZOBACZ

Uchwała 269/XXXIV/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2002 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 268/XXXIII/01 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie liczby przeznaczonych do wydania w roku 2002 nowych licencji wykonywanie transportu drogowego taksówką. ZOBACZ

Uchwała 267/XXXIII/01 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazw ulic. ZOBACZ

Uchwała 266/XXXIII/01 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 2 w Ząbkach. ZOBACZ

Uchwała 265/XXXIII/01 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej. ZOBACZ

Uchwała 264/XXXIII/01 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 263/XXXIII/01 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie opracowania i wdrożenia działań zapobiegających przekraczaniu norm stężeń ścieków. ZOBACZ

Uchwała 262/XXXIII/01 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2002. ZOBACZ

Uchwała 261/XXXIII/01 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2002 rok. ZOBACZ

Uchwała 260/XXXIII/01 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ząbki na 2001 rok. ZOBACZ

Uchwała 259/XXXIII/01 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odmowy udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA” ba dofinansowanie zadań związanych z rehabilitacją i readaptacją społeczną osób z problemami. ZOBACZ

Uchwała 258/XXXII/01 z dnia 6 grudnia 2001 r. zamieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2001. ZOBACZ

Uchwała 257/XXXII/01 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. ZOBACZ

Uchwała 256/XXXII/01 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci zabudowanej nieruchomości zajmowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Ząbkach. ZOBACZ

Uchwała 255/XXXII/01 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 2001 rok. ZOBACZ

Uchwała 254/XXXII/01 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. ZOBACZ

Uchwała 253/XXXII/01 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym. ZOBACZ

Uchwała 252/XXXII/01 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych. ZOBACZ

Uchwała 251/XXXII/01 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie udzielenia CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej dotacji na prowadzenie Stacji Opieki w Ząbkach. ZOBACZ

Uchwała 250/XXXII/01 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Ząbki pomocy Powiatowi Wołomińskiemu na sfinansowanie w 2001 roku kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Wołomińskim. ZOBACZ

Uchwała 249/XXXII/01 z dnia 6 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysuj z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 248/XXXII/01 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. ZOBACZ

Uchwała 247/XXXII/01 z dnia 6 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. ZOBACZ

Uchwała 246/XXXII/01 z dnia 6 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej. ZOBACZ

Uchwały 245/XXXII/01 z dnia 6 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. ZOBACZ

Uchwały 244/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 2001 rok. ZOBACZ

Uchwały 243/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2001. ZOBACZ

Uchwały 242/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, spożywania i podawania. ZOBACZ

Uchwała 241/XXX I/01 z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. ZOBACZ

Uchwała 240/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie nadania nazw ulic. ZOBACZ

Uchwała 239/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 238/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. ZOBACZ

Uchwała 237/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych. ZOBACZ

Uchwała 236/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ząbkach. ZOBACZ

Uchwała 235/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do złożenia skargi na Uchwałę Nr 115/K/01 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 października 2001 roku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. ZOBACZ

Uchwała 234/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Ząbki pomocy Powiatowi Wołomińskiego na sfinansowanie w 2001 roku kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej Powiecie Wołomińskim. ZOBACZ

Uchwała 233/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysuj z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 232/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. ZOBACZ

Uchwała 231/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. ZOBACZ

Uchwały 230/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia i poboru oraz stawek opłaty targowej. Unieważniona ZOBACZ

Uchwała 229/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. ZOBACZ

Uchwała 228/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na obsługę bankową budżetu Miasta Ząbki. ZOBACZ

Uchwały 227/XXXI/01 z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 2001 rok. ZOBACZ

Uchwała 226/XXX/01 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wzniesienia pomnika Prymasa Tysiąclecia i udzielenia dotacji na sfinansowanie części kosztów wzniesienia pomnika Komitetowi Budowy Pomnika Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. ZOBACZ

Uchwała 225/XXX/01 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie udzielenia Fundacji Na Rzecz Promowania Wartości Chrześcijańskich dotacji na sfinansowanie części kosztów zorganizowania koncertu rockowego oraz happeningu pod hasłem: „Potrafimy bawić się bez alkoholu”. ZOBACZ

Uchwała 224/XXX/01 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa - Teren S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Marsa 95 ZOBACZ

Uchwała 223/XXX/01 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. ZOBACZ

Uchwała 222/XXX/01 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 221/XXX/01 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do zakupu nieruchomości objętej Kw nr 72862 oraz udziału w nieruchomości objętej Kw nr 72863 ZOBACZ

Uchwała 220/XXX/01 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do złożenia oświadczenia o kompensacie zobowiązań ze spółką J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna. ZOBACZ

Uchwała 219/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie powołania Komisji d/s Nowelizacji Statutu Miasta Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 218/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze Miasta Ząbki w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. ZOBACZ

Uchwała 217/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie nadania nazw ulic. ZOBACZ

Uchwała 216/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 215/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 214/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na zbycie przez Gminę Ząbki nieruchomości gruntowych. ZOBACZ

Uchwała 213/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. ZOBACZ

Uchwała 212/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych ZOBACZ

Uchwała 211/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie uczestnictwa Miasta Ząbki w pokryciu części kosztów funkcjonowania Policji. ZOBACZ

Uchwała 210/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych na terenie Miasta Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 209/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza. ZOBACZ

Uchwała 208/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych Miasta Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 207/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 206/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzeniowych w wodę oraz za wprowadzenia ścieków. ZOBACZ

Uchwała 205/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2001. ZOBACZ

Uchwała 204/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 2001 rok ZOBACZ

Uchwała 203/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w przedmiocie zwołania Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Warszawski Związek Wodociągów i Kanalizacji”. ZOBACZ

Uchwała 202/XXIX/01 z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Gminy do złożenia pozwu przeciwko Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy o zastępcze oświadczenie woli. ZOBACZ

Uchwała 201/XXVIII/01 z dnia 17 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę lat, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. ZOBACZ

Uchwała 200/XXVIII/01 z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie zmiany nazw ulic ZOBACZ

Uchwała 199/XXVIII/01 z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 2001 rok. ZOBACZ

Uchwała 198/XXVIII/01 z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie zlecenia Zgromadzeniu – Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej. ZOBACZ

Uchwała 197/XXVIII/01 z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Miejskiego za rok 2000. ZOBACZ

Uchwała 196/XXVII/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach. ZOBACZ

Uchwała 195/XXVII/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni w Ząbkach ZOBACZ

Uchwała 194/XXVII/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu przy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach. ZOBACZ , utracił moc statut na podst uchwały Nr LX/467/2010 z dnia 19.10.2010 r.

Uchwała 193/XXVII/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 2001 rok ZOBACZ

Uchwała192/XXVII/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Ząbki pomocy Powiatowi Wołomińskiemu na sfinansowanie części kosztów rehabilitacji dzieci i dorosłych prowadzonej przez Polski Związek Niewidomych. ZOBACZ

Uchwała 191/XXVII/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w Ośrodku Hospicjum Domowego Księży Marianów z siedzibą w Warszawie ul. Wielińska 69. ZOBACZ

Uchwała 190/XXVII/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Ząbki pomocy Samorządowemu Województwu Mazowieckiemu lub Powiatowi Wołomińskiemu na sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”. ZOBACZ

Uchwała 189/XXVII/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Miejskiego za rok 2000 ZOBACZ

Uchwała 188/XXVI/01 z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie powołania Rady społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach i określenia liczby jej członków wybieranych przez Radę Miejską w Ząbkach oraz zwołania pierwszego posiedzenia. ZOBACZ

Uchwała 187/XXVI/01 z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 186/XXVI/01 z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach. ZOBACZ

Uchwała 185/XXVI/01 z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania z budżetu Miasta Ząbki dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. ZOBACZ

Uchwała 184/XXVI/01 z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Miasta Ząbki ZOBACZ

Uchwała 183/XXVI/01 z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 2001 rok ZOBACZ

Uchwała 182/XXVI/01 z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia Praskiemu Towarzystwu „TRZEŹWOŚĆ” dotacji na sfinansowanie części kosztów leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu Miasta Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 181/XXVI/01 z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia Polskiemu Związkowi Niewidomych dotacji na sfinansowanie części kosztów rehabilitacji dzieci i dorosłych. ZOBACZ

Uchwała 180/XXVI/01 z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia Ośrodkowi Hospicjum Domowe Księży Marianów dotacji na sfinansowanie części kosztów kompleksowej opieki hospicyjnej. ZOBACZ

Uchwała 179/XXVI/01 z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych dotacji na sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. ZOBACZ

Uchwała 178/XXVI/01 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie nadania nazw ulic ZOBACZ

Uchwała 177/XXV/01 z dnia 22 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. ZOBACZ

Uchwała 176/XXV/01 z dnia 22 lutego 2001 r. o wprowadzeniu opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysuj z Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 175/XXV/01 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie akceptacji aneksu nr 1 z dnia 30 stycznia 2001 roku zmieniającego porozumienie z dnia 26 stycznia 2000 roku zawarte między Miastem Ząbki a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie. ZOBACZ

Uchwała 174/XXV/01 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach. ZOBACZ

Uchwała 173/XXV/01 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2001. ZOBACZ

Uchwała 172/XXV/01 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2001 rok. ZOBACZ

Uchwała 171/XXIII/00 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji d/s Inwestycji i Rozwoju ZOBACZ

Uchwała 170/XXIII/00 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa ZOBACZ

Uchwała 169/XXIII/00 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Ząbkach. ZOBACZ

Uchwała 167/XXIII/00 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2000 rok ZOBACZ

Uchwała 166/XXIII/00 z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. ZOBACZ

Uchwała 165/XXIII/00 z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. ZOBACZ

Uchwała 164/XXIII/00 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej ZOBACZ

Uchwała 163/XXIII/00 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne ZOBACZ

Uchwała 162/XXIII/00 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za wprowadzanie ścieków ZOBACZ

Uchwała 161/XXIII/00 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych ZOBACZ

Uchwała 160/XXIII/00 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości ZOBACZ

Uchwała 159/XXII/00 z dnia 30 listopada 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę lat, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. ZOBACZ

Uchwała 158/XXII/00 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Ząbki od Powiatu Wołomińskiego Przychodni Zdrowia z siedzibą w Ząbkach przy ul. Orlej 1, w celu utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez Miasto Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 157/XXII/00 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ZOBACZ

Uchwała 156/XXII/00 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych ZOBACZ

Uchwała 155/XXII/00 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 154/XXII/00 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 2000 rok ZOBACZ

Uchwała 153/XXII/00 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2000. ZOBACZ

Uchwała 152/XXI/00 z dnia 30 października 2000 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia Statutu Warszawskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. ZOBACZ

Uchwała 151/XX/00 z dnia 29 września 2000 r. w sprawie nadania nazw ulic ZOBACZ

Uchwała 150/XX/00 z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ZOBACZ

Uchwała 149/XX/00 z dnia 28 września 2000 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ząbki ZOBACZ

Uchwała 148/XX/00 z dnia 28 września 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej. ZOBACZ

Uchwała 147/XX/00 z dnia 28 września 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej ZOBACZ

Uchwała 146/XX/00 z dnia 28 września 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ZOBACZ

Uchwała 145/XX/00 z dnia 28 września 2000 r. w sprawie określenia dla nauczycieli wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę lat, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. ZOBACZ

Uchwała 144/XX/00 z dnia 28 września 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 2000 rok ZOBACZ

Uchwała 143/XIX/00 z dnia 7 września 2000 r. w sprawie osiedlenia na terenie Gminy Ząbki rodziny polskiej z Republiki Kazachstanu. ZOBACZ

Uchwała 142/XIX/00 z dnia 7 września 2000 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia Statutu Warszawskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. ZOBACZ

Uchwała 141/XIX/00 z dnia 7 września 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej ZOBACZ

Uchwała 140/XIX/00 z dnia 7 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 139/XIX/00 z dnia 7 września 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach budżetowych Gminy Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 138/XIX/00 z dnia 7 września 2000 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza ZOBACZ

Uchwała 137/XIX/00 z dnia 7 września 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 2000 rok ZOBACZ

Uchwała 136/XVIII/00 z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2000 ZOBACZ

Uchwała 135/XVIII/00 z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 2000 rok ZOBACZ

Uchwała 134/XVIII/00 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności z zakresu prawa wobec przewodniczącego Zarządu Miejskiego. ZOBACZ

Uchwała 133/XVIII/00 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym oraz na zmianę nieruchomości gruntowych ZOBACZ

Uchwała 132/XVIII/00 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2000. ZOBACZ

Uchwała 131/XVIII/00 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie odmowy udzielenia dotacji Ognisku T K K F „Brzezina” Wołomin za dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sportu Jiu Jitsu dzieci i młodzieży ćwiczących w sekcjach Jiu Jitsu ZOBACZ

Uchwała 130/XVIII/00 w sprawie udzielenia dotacji Polskiemu Związkowi Niewidomych na udzielenie pomocy osobom niewidomym i słabo widzącym z terenu miasta Ząbki a zakresie rehabilitacji i opieki ZOBACZ

Uchwała 129/XVIII/00 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy ZOBACZ

Uchwała 128/XVIII/00 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie udzielenia dotacji Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu – Koło Miejskie na częściowe pokrycie kosztów organizacji dwudniowych wędkarskich imprez rekreacyjnych nad Jeziorem Łańskim ZOBACZ

Uchwała 127/XVI/00 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym oraz przekazania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej. ZOBACZ

Uchwała 126/XVI/00 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania z budżetu miasta Ząbki dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. ZOBACZ

Uchwała 125/XVI/00 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia budżetu gminy Ząbki na 2000 rok ZOBACZ

Uchwała 124/XVI/00 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Miejskiego za rok 1999 ZOBACZ

Uchwała 123/XV/00 z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie nadania nazw ulic ZOBACZ

Uchwała 122/XV/00 z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu położonego przy ulicy Wigury 8 na rzecz osoby fizycznej posiadającej pozwolenie na budowę. ZOBACZ

Uchwała 121/XV/00 z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości ZOBACZ

Uchwała 120/XV/00 z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2000. ZOBACZ

Uchwała 119/XV/00 z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie środków specjalnych w gminnych jednostkach budżetowych. ZOBACZ

Uchwała 118/XV/00 z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 2000 rok ZOBACZ

Uchwała 117/XIV/00 z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie akceptacji porozumienia między Miastem Ząbki a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie. ZOBACZ

Uchwała 116/XIV/00 z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej ZOBACZ

Uchwała 115/XIV/00 z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji d/s Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa ZOBACZ

Uchwała 114/XIII/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji d/s Komunalnych. ZOBACZ

Uchwała 113/XIII/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych w niektórych budynkach stanowiących własność Gminy Ząbki ZOBACZ

Uchwała 112/XIII/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Gminy Ząbki oraz zatwierdzenia projektu planu przychodów i rozchodów tego Funduszu na 2000 r. ZOBACZ

Uchwała 111/XIII/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Świętej Trójcy w Ząbkach ZOBACZ

Uchwała 110/XIII/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 109/XIII/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie zamiaru przystąpienia gminy do związku międzygminnego p.n. Warszawski Związek Wodociągów i Kanalizacji. ZOBACZ

Uchwała 108/XIII/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2000 rok. ZOBACZ

Uchwała 107/XIII/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne ZOBACZ

Uchwała 106/XIII/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej ZOBACZ

Uchwała 105/XIII/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie podatku od posiadania psów ZOBACZ

Uchwała 104/XIII/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych ZOBACZ

Uchwała 103/XIII/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości ZOBACZ

Uchwała 102/XIII/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 1999 rok ZOBACZ

Uchwała 101/XII/99 z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie trybu ogłaszania niektórych informacji ZOBACZ

Uchwała 100/XII/99 z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach ZOBACZ

Uchwała 99/XII/99 z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej ZOBACZ

Uchwała 98/XII/99 z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 97/XII/99 z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Ząbki. ZOBACZ

Uchwała 96/XII/99 z dnia 2 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych w niektórych budynkach stanowiących własność Gminy Ząbki ZOBACZ

Uchwała 95/XII/99 z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 1999 rok ZOBACZ

Uchwała 94/XI/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawska”. ZOBACZ

Uchwała 93/XI/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej ZOBACZ

Uchwała 92/XI/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji d/s Inwestycji i Rozwoju ZOBACZ

Uchwała 91/XI/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Ząbkach. ZOBACZ

Uchwała 90/XI/99 z dnia 4 listopada 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gmin. ZOBACZ

Uchwała 89/XI/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego. ZOBACZ

Uchwała 88/XI/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Ząbkach ZOBACZ

Uchwała 87/XI/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkaniowych w niektórych budynkach stanowiących własność Gminy Ząbki ZOBACZ

Uchwała 86/XI/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym oraz na zamianę nieruchomości gruntowych ZOBACZ

Uchwała 85/XI/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżeto gminy Ząbki na 1999 rok ZOBACZ

Uchwała 84/X/99 z dnia 23 września 1999 r. w sprawie wyboru członków Kolegium do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi ZOBACZ

Uchwała 83/X/99 z dnia 23 września 1999 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Warszawie ZOBACZ

Uchwała 82/X/99 z dnia 23 września 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym oraz na zmianę nieruchomości gruntowych ZOBACZ

Uchwała 81/X/99 z dnia 23 września 1999 r. w sprawie uchwalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy. ZOBACZ

Uchwała 80/X/99 z dnia 23 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 1999 rok ZOBACZ

Uchwała 79/IX/99 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatur na ławników ludowych ZOBACZ

Uchwała 78/IX/99 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji d/s Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa ZOBACZ

Uchwała 77/IX/99 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej ZOBACZ

Uchwała 76/IX/99 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie likwidacji instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach ZOBACZ

Uchwała 75/IX/99 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie likwidacji instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach ZOBACZ

Uchwała 74/IX/99 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Parafii Świętej Trójcy w Ząbkach ZOBACZ

Uchwała 73/IX/99 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych ZOBACZ

Uchwała 72/IX/99 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Ząbki nieruchomości gruntowych ZOBACZ

Uchwała 71/VIII/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach ZOBACZ

Uchwała 70/VIII/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach ZOBACZ

Uchwała 69/VIII/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania nazw ulic ZOBACZ

Uchwała 68/VIII/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 1999 ZOBACZ

Uchwała 67/VIII/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu za rok 1998 ZOBACZ

Uchwała 66/VII/99 z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia Miejskiego Ośrodka Sportu w Ząbkach ZOBACZ

Uchwała 65/VII/99 z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach ZOBACZ

Uchwała 64/VII/99 z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracowników Świetlicy Środowiskowej w Ząbkach ZOBACZ

Uchwała 63/VII/99 z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Starostwa Powiatu Wołomińskiego w sprawie przekazania Miastu Ząbki niektórych zagadnień z zakresu zadań własnych Powiatu ZOBACZ

Uchwała 62/VII/99 z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Ząbkach ZOBACZ

Uchwała 61/VII/99 z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Ząbkach ZOBACZ

Uchwała 60/VII/99 z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach ZOBACZ

Uchwała 59/VII/99 z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Franciszka Kleeberga w Ząbkach ZOBACZ

Uchwała 58/VII/99 z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych w Ząbkach oraz granic ich obwodów ZOBACZ

Uchwała 57/VII/99 z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 1999 rok ZOBACZ

Uchwała 56/VI/99 z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Ząbkach

Uchwała 55/VI/99 z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia wymogu uzyskania zezwolenia na wykonanie zarobkowego przewozu osób taksówką na terenie Miasta Ząbki

Uchwała 54/VI/99 z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Uchwała 53/VI/99 z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Drewnica w Ząbkach o uznanie lasów za ochronne w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy m. Ząbki

Uchwała 52/VI/99 z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, nabycie oraz na przekształcenie i zamianę nieruchomości gruntowych

Uchwała 51/VI/99 z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Uchwały 50/VI/99 z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Uchwała 49/VI/99 z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Uchwała 48/VI/99 z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Uchwała 47/VI/99 z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 1999 rok

Uchwała 46/VI/99 z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Ząbkach

Uchwała 45/VI/99 z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci gimnazjów publicznych w Ząbkach oraz granic ich obwodów

Uchwała 44/V/99 z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 1999 rok

Uchwała 43/V/99 z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu”

Uchwała 42/V/99 z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia w jednostki budżetowe przedszkoli publicznych i świetlicy środowiskowej

Uchwała 41/V/99 z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ząbki

Uchwała 40/IV/99 z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji d/s Komunalnych

Uchwała 39/IV/99 z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji d/s Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa

Uchwała 38/IV/99 z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie diet dla nieetatowych członków Zarządu Miejskiego

Uchwała 37/IV/99 z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 1999

Uchwała 36/IV/99 z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie budżetu gminy Ząbki na 1999 rok

Uchwała 35/III/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz członków komisji Rady Miejskiej nie będących radnymi.

Uchwała 32/III/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji d/s Zdrowia, opieki Społecznej i Ochrony Środowiska w Radzie Miejskiej w Ząbkach

Uchwała 31/III/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji d/s Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa w Radzie Miejskiej w Ząbkach

Uchwała 30/III/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie zasad ustalenia i poboru targowej

Uchwała 29/III/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie podatku od posiadania psów

Uchwała 28/III/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Uchwała 27/III/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

Uchwała 26/III/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Uchwała 25/III/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Uchwała 24/III/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała 23/III/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Miejskiego Zakładu Komunalnego w mieście Ząbki

Uchwała 22/III/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Ząbki nieruchomości gruntowych

Uchwała 21/III/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na 1998 rok.

Uchwała 20/II/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia warunków płacy zastępcy Burmistrza p. Dariusza Wasia.

Uchwała 19/II/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia warunków płacy zastępcy Burmistrza p. Krzysztofa Andrzeja Sikorskiego.

Uchwała 18/II/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia warunków płacy Burmistrza p. Jerzego Boksznajdera.

Uchwała 17/II/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

Uchwała 16/II/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji d/s Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Uchwała 15/II/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji d/s Inwestycji i Rozwoju

Uchwała 14/II/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie powołania komisji d/s Komunalnych

Uchwała 13/II/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji d/s Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa

Uchwała 12/II/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała 11/II/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Miejskiego.

Uchwała 10/II98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz zamianę nieruchomości gruntowych

Uchwała 9/II/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 1998.

Uchwała 8/II/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Ząbki na rok 1998

Uchwała 7/I/98 z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie nadania pośmiertnie ks. prałatowi Wacławowi Kuleszy tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ząbki.

Uchwała 6/I/98 z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki.

Uchwała 5/I/98 z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki.

Uchwała 4/I/98 z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie zamiany Statutu Miasta Ząbki.

Uchwała 3/I/98 z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Burmistrza Miasta Ząbki.

Uchwała 2/I/98 z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ząbkach

Uchwała 1/I/98 z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ząbkach

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie