Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lipca 2019 15:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki

ogłasza nabór na stanowisko inspektor lub główny specjalista (jedno stanowisko) w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju

Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza nabór na stanowisko inspektor lub główny specjalista (jedno stanowisko) w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju.


I. Wymagania niezbędne:

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),

2.wykształcenie wyższe, preferowane administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość,

3.umiejętność obsługi komputera, obsługa urządzeń biurowych,

4.znajomość prawa UE w zakresie: funduszy strukturalnych i spójności dostępnych dla Polski w okresie programowania UE na lata 2014-2020 oraz Funduszy Pozastrukturalnych, przepisów prawnych w zakresie: samorządu terytorialnego, zamówień publicznych, prawa budowlanego, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, polityki regionalnej, KPC, KPA oraz ochrony danych osobowych, zasad kwalifikowania wydatków EFS/EFRR,

5.znajomość programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy pozastrukturalnych i struktury zarządzania tymi programami w okresie budżetowym UE 2014-2020 oraz programów rządowych,

6.min. 2 - letni staż pracy zakresie: realizacji oraz rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub zamówień na podstawie przepisów ustawy pzp o wartości do 30 000 euro.


II.Wymagania dodatkowe: umiejętność współpracy i bezkonfliktowość, terminowość i sumienność w wykonywaniu zadań, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w grupie, wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność, kreatywność.


III. Zakres wykonywanych zadań:

1.wsparcie w procesie przygotowywanie projektów planowanych do dofinansowania ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności i Funduszy Pozastrukturalnych oraz środków krajowych

2.przygotowywanie postępowań o zamówienia publiczne do 30 000 euro na dokumentację wymaganą w procesie aplikowania o środki UE zgodnie z wytycznymi odpowiednich instytucji oraz jej weryfikacja, w tym: dokumentacji zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców studiów wykonalności,

3.przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Ząbki, projektów zarządzeń Burmistrza Miasta Ząbki i innych aktów prawnych oraz stosownych umów w zakresie merytorycznym Referatu,

4.pozyskiwanie informacji, w szczególności z Ministerstwa właściwego do spraw Rozwoju, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz interpretacja wymogów dotyczących systemu wdrażania funduszy strukturalnych i pozastrukturalnych oraz bieżący kontakt z tymi instytucjami.

5.współpraca z organami administracji rządowej oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi gminy

6.prowadzenie rozliczeń, przygotowywanie wniosków o płatność, sprawozdań w ramach realizowanych projektów.


IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,

2.stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze, budynek bez windy dla niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


V. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.CV i list motywacyjny,

2.kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,

3.kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

4.kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5.oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe,

6.oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

VI. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska
Polskiego 10, 05-091 Ząbki. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te zostały opisane na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce "Dane osobowe".

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.


VII. Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „nabór na stanowisko – inspektor lub główny specjalista w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju.", w terminie do dnia 24 lipca 2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl - „oferty pracy” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie