Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 kwietnia 2019 12:18 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki

na stanowisko inspektor (ds. inwestycji kubaturowych) w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Inwestycji.

Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza nabór na stanowisko inspektor (ds. inwestycji kubaturowych) w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Inwestycji.

I. Wymagania niezbędne:

1)spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669),

2)wykształcenie techniczne ogólnobudowlane,

3)umiejętność obsługi komputera, korzystanie z zasobów internetu, obsługa programów: Open Office, Exel, programu do kosztorysowania,

4)dobra znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych.

II. Wymagania dodatkowe: umiejętność obsługi programów do projektowania, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, bezkonfliktowość, panowanie nad emocjami, wysoka kultura osobista, uczciwość, dokładność, sumienność, rzetelność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1) przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie inwestycji kubaturowych w ramach opisu przedmiotu, w tym:

• przygotowywanie wniosków wstępnych,

• szacowanie przedmiotu zamówienia,

• opis przedmiotu zamówienia,

• przygotowywanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

• zlecanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego

i środowiskowych zasad wyceny prac projektowych,

2) przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i uzyskiwania pozwoleń administracyjnych,

3) przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

4) przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

5) nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi w porozumieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego,

6) współpraca z Referatem Budżetowo-Finansowym, Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych,

7) uczestniczenie w odbiorach wykonywanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i remontów,

8) rozliczanie finansowe zakończonych inwestycji,

9) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych dotyczących realizowanych inwestycji,

10) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,

11) uczestniczenie w odbiorach pogwarancyjnych wykonanych inwestycji,

12) przygotowywanie wniosków dotyczących zmian do budżetu Miasta Ząbki,

13) przygotowywanie odpowiedzi oraz opracowań na pisma w zakresie realizacji i przebiegu inwestycji,

14) udzielanie informacji publicznej w zakresie realizacji i przebiegu inwestycji.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,

2) stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze, budynek bez windy dla niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) CV i list motywacyjny,

2) kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

4) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

VI. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska
Polskiego 10, 05-091 Ząbki. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te zostały opisane na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce "Dane osobowe".

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

VII. Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „nabór na stanowisko – inspektor(ds. inwestycji kubaturowych) w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Inwestycji”, w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl - „oferty pracy” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie