Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 listopada 2018 09:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Burmistrz Miasta Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki
Małgorzata Zyśk


tel. 22 51-09-700, 51-09-702

fax. 22 51-08-888

Przyjęcia interesantów - poniedziałki w godz. 15.00 - 18.00

  1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
  2. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu i kierowników innych jednostek organizacyjnych miasta Ząbki.
  3. Burmistrz dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
  4. Burmistrz zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych miasta Ząbki.

Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1) organizowanie i kierowanie pracą Urzędu;

2) sprawowanie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu;

3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i pracowników;

4) reprezentowanie Miasta na zewnątrz;

5) nadzorowanie gospodarki finansowej Miasta, ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;

6) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę;

8) przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków;

9) udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych;

10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach należących do kompetencji Burmistrza;

11) kieruje wykonywaniem zadań obronnych;

12) kieruje wykonywaniem zadań z zakresu reagowania kryzysowego;

13) realizuje zadania wynikające z funkcji Szefa Obrony Cywilnej Miasta.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie