Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 lutego 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Biuro rady miasta

BIURO RADY MIASTA

Małgorzata Wyrzykowska

tel. 0-22 51 09 712

Urszula Siekierka

tel. 0-22 51 09 713

biuro.rady@zabki.pl

Do zadań Biura Rady należy w szczególności:

1. organizowanie konsultacji społecznych na temat projektów rozstrzygnięć Rady oraz przyjmowanie opinii na ten temat;

2. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;

3. sporządzanie protokołów sesji Rady oraz innych zebrań i posiedzeń;

4. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań i spotkań Rady i komisji;

5. przekazywanie - za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta - korespondencji do i od Rady, komisji oraz poszczególnych radnych;

6. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwal Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;

7. zapewnienie terminowego przygotowania przez kierowników referatów materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji;

8. udostępnianie do publicznego wglądu uchwał i protokołów Rady;

9. przedkładanie uchwał Rady organom nadzoru w ciągu 7 dni od uchwalenia;

10. prowadzenie zbioru przepisów gminnych ł udostępnianie ich do wglądu;

11. przekazywanie uchwał Rady wszystkim referatom i stanowiskom;

12. koordynowanie realizacji zadań wynikających z uchwał Rady i wniosków komisji Rady;Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie