Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 maja 2015 12:43 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia (PKSiZ)

główny specjalista - Iwona Potęga
tel. 22 5109 792
e-mail: iwona.potega@zabki.pl
główny specjalista - Joanna Wysocka
tel. 22 5109 793
e-mail: joanna.wysocka@zabki.pl


Do zadań Biura Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia należy w szczególności:

1) promowanie potencjału, osiągnięć i działań miasta w kraju i za granicą, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie promocji, w tym:

a. opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno- informacyjnych,

b. udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowo- promocyjnych;

c. współpraca z prasą lokalną i krajową, radiem i telewizją, a zwłaszcza redakcją Ząbkowskiej Gazety Samorządowej „Co słychać?",

2) organizowanie pobytów delegacji zagranicznych oraz wyjazdów za granicę oficjalnych delegacji Miasta;

3) współpraca z miastami partnerskimi ł pozyskiwanie nowych partnerów,

4) prowadzenie spraw związanych z członkostwem miasta w stowarzyszeniach, związkach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych;

5) nadzór i współorganizowanie obchodów świąt i rocznic państwowych oraz regionalnych;

6) nadzór nad opracowaniem projektów i planów rozwoju kultury, sportu i profilaktyki zdrowotnej w Mieście oraz koordynacja ich wdrażania;

7) prowadzenie spraw związanych z wypełnianiem funkcji organizatora dla miejskich instytucji kultury;

8) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, związkami twórczymi i innymi organizatorami życia kulturalnego w mieście;

9) tworzenie warunków rozwoju twórczości artystycznej i działań w zakresie upowszechniania i ochrony dóbr kultury;

10) realizowanie i koordynowanie zadań w dziedzinie promocji turystycznej, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, profilaktyki zdrowotnej oraz gospodarczej miasta;

11) sporządzanie należnych sprawozdań, analiz i informacji;

12) opracowywanie sprawozdań z pracy Burmistrza;

13) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad:

a. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji;

b. Miejskim Ośrodkiem Kultury;

c. Miej ską Biblioteką Publiczną;

d. Miejską Przychodnią Zdrowia (SP ZOZ).Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie