Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 kwietnia 2009 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Audytor wewnętrzny

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności:

1) przeprowadzanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, powszechnie uznanymi standardami audytu wewnętrznego oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w tym zakresie w Urzędzie, tak aby zapewnić rzetelne, obiektywne i niezależne:

a. ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Urzędu,

b. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,

c. przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.

2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego w porozumieniu z Burmistrzem;

3) dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działalności Jednostki;

4) realizacja zadań audytowych przewidzianych w rocznym planie audytu;

5) przeprowadzanie, na wniosek Burmistrza, w uzasadnionych przypadkach audytów poza planem audytu;

6) prowadzenie stałych oraz bieżących akt audytu;

7) sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu;

8) udział w pracach związanych z tworzeniem wewnętrznych procedur dotyczących funkcjo­nowania audytu wewnętrznego w Urzędzie;

9) współpraca z audytorami zewnętrznymi.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie