Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lipca 2019 16:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 10 załączników 10

ZPU.271.17.2019

Budowa drogi w ul. Kaszubskiej i w ul. Andersena na odc. od ul. Kopernika do ul. Maczka w Ząbkach

Ogłoszenie o zamówieniu;

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ);


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – formularz oferty,

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 4 – wzór umowy,

Załącznik nr 5 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

Załącznik nr 6 – przedmiary robót (wersja pdf. i ath.),

Załącznik nr 7 – dokumentacja,

Załącznik nr 8 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie