Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 sierpnia 2018 12:07 | wersja 3 | Ten dokument ma 11 załączników 11

ZPU.271.16.2018

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.07.2018 r.:


Ogłoszenie o zamówieniu;

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ);


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – formularz oferty,

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 3 – wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,

Załącznik nr 4 – wzór umowy,

Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

Załącznik nr 6 – przedmiar robót,

Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie