Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 lipca 2019 14:40 | wersja 5 | Ten dokument ma 15 załączników 15

ZPU.271.15.2019

Budowa drogi w ul. Herberta i w ul. Nowoprojektowanej w Ząbkach

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z DNIA 15.07.2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ;


Ogłoszenie o zamówieniu;

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ);


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – formularz oferty,

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 4 – wzór umowy,

Załącznik nr 5 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

Załącznik nr 6 – przedmiary robót (wersja pdf. i ath.),

Załącznik nr 7 – dokumentacja:

- część I A;

- część I B;

- część II;

- część III;

- część IV;

Dokumentacja - alternatywny sposób pobrania

Załącznik nr 8 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie