Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 lipca 2019 14:29 | wersja 2 | Ten dokument ma 14 załączników 14

ZPU.271.14.2019

Remont ul. Górnośląskiej i ul. Gałczyńskiego w Ząbkach

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z DNIA 15.07.2019 r.:

Wyjaśnienie treści SIWZ;


Ogłoszenie o zamówieniu;

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ);


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – formularz oferty,

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 4 – wzór umowy,

Załącznik nr 5 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

Załącznik nr 6 – przedmiary robót (wersja pdf. i ath.),

Załącznik nr 7 – dokumentacja:

- część I A;

- część I B;

- część II;

- część III;

Dokumentacja - alternatywny sposób pobrania

Załącznik nr 8 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie