Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 lipca 2018 10:35 | wersja 2 | Ten dokument ma 9 załączników 9

ZPU.271.13.2018

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa parkingu podziemnego przy ul. Orlej w Ząbkach

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 20.07.2018 r.


Ogłoszenie o zamówieniu;

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – formularz oferty,

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 3 – wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,

Załącznik nr 4 – wzór umowy,

Załącznik nr 5 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

Załącznik nr 6 – przedmiary robót (załączone pomocniczo),

Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie