Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 czerwca 2018 13:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

ZPU.271.10.2018

Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej w Ząbkach - etap II

Ogłoszenie o zamówieniu;

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – formularz oferty,

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 3 – wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,

Załącznik nr 4 – wzór umowy,

Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

Załącznik nr 6 – przedmiary robót,

Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie